Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2130107001 – ΚΑΕ 0517

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0002 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0500 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0510 Διάφορες αποζημιώσεις
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0517
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Ν. 3861/10 (ΦΕΚ Α’ 112/13-7-2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
 • Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Α’ 167) Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις, άρθρο 14 παρ.17-19
 • Ν.4354/15 (ΦΕΚ Α’ 176/16 12 2015) Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, άρθρο 20
 • Ν. 3475/06 (ΦΕΚ Α’ 146/13-7-2006) Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις, άρθρο 20
 • N. 3833/10 (ΦΕΚ Α’ 40/15-3-2010) Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης, άρθρο 1
 • N. 3845/10 (ΦΕΚ Α’ 65/6-5-2010) Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, άρθρο τρίτο
 • N. 3848/10 (ΦΕΚ Α’ 71/19-5-2010) Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις, άρθρο 5, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4186/13 (ΦΕΚ Α’ 193/17-9-2013) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις, άρθρο 36 παρ.27.
 • Ν. 4186/13Μ (ΦΕΚ Α’ 193/17-9-13) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις, άρθρο 36, παρ. 27
 • Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ Α’ 145/5-8-16) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες
 • Αριθμ. 2/64978/0022/06 (ΦΕΚ Β’ 1671/14-11-2006) Καθορισμός ύψους ωριαίας αντιμισθίας εμπειροτεχνών ιδιωτών για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ει­δίκευσης και άσκησης στα εργαστήρια των Μουσι­κών σχολείων, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 2/46098/0022/07 (ΦΕΚ – 1765 Β/4-9-07) Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Π.Δ. 410/88 (ΦΕΚ Α’ 191) Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, άρθρο 20.
 • Αριθµ. 2/46098/0022/07 (ΦΕΚ Β’ 1765/4-9-07) Συµπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/64978/0022/14.11.2006 κοινής υπουργικής απόφασης.
 • Εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 2/76071/ΔΕΠ/30-9-2016 του ΓΛΚ με θέμα «Αποδοχές εκπαιδευτικών Μουσικών και εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών σχολείων»
 • Αριθ. 2/45850/0026/01 (ΦΕΚ Β 947 – Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Β’ 1065/10-8-01) Καθορισμός δικαιολογητικών δαπανών υπερωριακής διδασκαλίας μονίμων και αναπληρωτών καθηγητών, διδασκαλίας ωρομίσθιων καθηγητών, καθώς και συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου.
 • Αριθ. 151323/Ε2/17 (ΦΕΚ 3370/Β/27-09-17) Καθορισμός ύψους ωριαίας αντιμισθίας και ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης ιδιωτών οι οποίοι προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία αντικειμένων /μαθημάτων στα καλλιτεχνικά σχολεία
 • ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών με Αριθμ. 2/37345/0004/10 (ΦΕΚ 784 Β/4-6-2010) Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής
 • Εγκύκλιος με αρ. 2/57873/24-08-2010 του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΛΚ) με τίτλο: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 5 έως 20 της με αρ. 2/37345/0004/04-06-2010 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής»

Στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του νόμου 4270/2014).

Β. Γενικές αναφορές

Τις πιστώσεις του ανωτέρω Κωδικού Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ 0517) βαρύνουν οι δαπάνες για την αμοιβή εργασίας η οποία παρέχεται από ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και λοιπά πρόσωπα για την παροχή εκπαιδευτικού έργου. Επίσης, τον ίδιο ΚΑΕ βαρύνει η δαπάνη για την ωριαία αντιμισθία εμπειροτεχνών ιδιωτών οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διδασκαλία των μαθημάτων μουσικής- θεάτρου-κινηματογράφου και χορού στα καλλιτεχνικά και μουσικά σχολεία. Επιπρόσθετα, στον ίδιο ΚΑΕ πληρώνεται και η δαπάνη για την αποζημίωση διδακτικών τριμήνων για τους εμπειροτέχνες μουσικούς και η αποζημίωση λόγω μη θεμελίωσης δικαιώματος λήψεως κανονικής άδειας των ωρομισθίων εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Ο φορέας κάνει τον απαραίτητο προγραμματισμό έχοντας πάντα υπόψη τις αρχές διαχείρισης των οικονομικών του Δημοσίου όπως προβλέπονται στο άρθρο 33 του Ν.4270/2014.

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμβάλλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης στην κανονικότητα της δαπάνης, όπως διατυπώνεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 91 του Ν.4270/2014).

 • Αντίγραφο απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδεται πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης, αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης.
 • Σύμφωνα με Αριθ. 2/45850/0026/01[i] (ΦΕΚ Β’ 947 – Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Β’ 1065/10-8-01) του Υπουργού Οικονομικών απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά, Β μέρος « Διδασκαλία ωρομισθίων καθηγητών)
  1. Σύμβαση εργασίας
  2. Πράξη ανάληψης υπηρεσίας
  3. Ωρολόγιο πρόγραμμα σχολείου στο οποίο αναγράφονται τα μαθήματα που διδάσκει ο κάθε καθηγητής ανά τμήμα και ανά ώρα θεωρημένο από το αρμόδιο όργανο.
  4. Κατάσταση πληρωμής σε δυο αντίτυπα ή σε τρία για περισσότερους από έναν δικαιούχο στην οποία θα αναφέρονται: Ονοματεπώνυμο δικαιούχων, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΜΚ, ώρες διδασκαλίας που πραγματοποίησαν, ωρομίσθιο, συνολικό ποσό, κρατήσεις, σύνολο κρατήσεων, καθαρό πληρωτέο ποσό στους δικαιούχους και υπογραφές αυτών. Επί της κατάστασης πληρωμής βεβαιώνονται από το αρμόδιο όργανο η πραγματοποίηση των ωρών διδασκαλίας και το γνήσιο της υπογραφής των δικαιούχων.
Δ. Κρατήσεις
 1. Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών
 2. ΙΚΑ
 3. Ειδική Εισφορά  1% υπέρ  ΟΑΕΔ (άρθρο 38 παρ. 2β του Ν.3986/11 ΦΕΚ Α’ 152/01-07-2011)
E. Επισημάνσεις – Πρόσθετα εργαλεία- Έγγραφα ΓΛΚ
 1. Έγγραφο του ΓΛΚ με αρ. πρωτ.2/20699/0022/16-03-2012  με θέμα «Αποδοχές ωρομισθίου προσωπικού»
 2. Σημειώνεται ότι η πρόσληψη του ωρομίσθιου προσωπικού γίνεται  από το Υπουργείο Παιδείας (Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης)  με την  κατάρτιση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων)

Οι εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικοί μπορούν να εργάζονται ως ωρομίσθιοι στα Μουσικά Σχολεία μέχρι 20 ώρες εβδομαδιαίως για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικών ειδικοτήτων. Η ωριαία αντιμισθία τους καθορίζεται σε 9,21 ευρώ (Σχετ. η με αρ. 6/64978/0022/14-11-2006 ΦΕΚ 1671/Β/14-11-2006 Απόφαση Παιδείας και Υπουργού Οικονομικών).

Η περιοδική ανά διδακτικό τρίμηνο αποζημίωση των εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών για πρόσθετη απασχόληση στην εκπαιδευτική διαδικασία παρέχεται για 54 ώρες, για καθένα από τα τρία τρίμηνα του διδακτικού έτους. Το σύνολο των ωρών της αποζημίωσης για κάθε διδακτικό τρίμηνο είναι ίσο με το γινόμενο των 54 ωρών επί το κλάσμα του οποίου αριθμητής είναι οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και παρονομαστής το υποχρεωτικό ωράριο εβδομαδιαίας (20 ώρες) των εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών. Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε ώρα πρόσθετης απασχόλησης είναι ίσο με το 1/60 των μηνιαίων αποδοχών των εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών χωρίς επίδομα οικογενειακών βαρών και έχει υπολογισθεί σε 9,24 ευρώ σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι 31-12-1996. Η αποζημίωση καταβάλλεται στο τέλος κάθε διδακτικού τριμήνου (σχετ. η με αρ. 2/46098/0022/2007 ΦΕΚ 1765/Β/04-09-2007). (Τα διδακτικά τρίμηνα είναι από 10/09 έως 30/11 (1ο τρίμηνο), από 01-12 έως 29-02 (2ο τρίμηνο) και 01-03 έως 30-5 (3ο τρίμηνο).

Επίσης οι ιδιώτες που προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι εξειδικευμένοι στα διδακτικά αντικείμενα των κατευθύνσεων θεάτρου, κινηματογράφου και χορού στα καλλιτεχνικά σχολεία, μπορούν να απασχολούνται μέχρι 20 ώρες εβδομαδιαίως. Η ωριαία αντιμισθία των ανωτέρω καθορίζεται σε 9,21 ευρώ (Σχετ. η με αρ. 151323/Ε2/17 (ΦΕΚ Β’ 3370/27-09-2017) Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών. Επισημαίνεται ότι το ωρομίσθιο προσωπικό δεν αποζημιώνεται κατά τις επίσημες αργίες (σχετ. το με ρα. 2005762/547/0022/22-04-1998 έγγραφο του ΓΛΚ).

Σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με ωριαία αντιμισθία που δεν έχουν λάβει την κανονική άδεια που δικαιούται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3144/2003 (ΦΕΚ 111/08-05-03) λόγω υπηρεσιακών αναγκών μέχρι τη λήξη ή τη διακοπή της σύμβασής τους διατηρούν το δικαίωμα της αποζημίωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 του Π.Δ.410/88 ΦΕΚ (Σχετ. το με αρ. 2/32161/0022/23-04-2012 έγγραφο του ΓΛΚ. Τέλος,  κατά το στάδιο συγκέντρωσης και προετοιμασίας των δικαιολογητικών που αφορούν τις ανωτέρω δαπάνες απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την καταχώρηση των στοιχείων στα ηλεκτρονικά αρχεία της ΕΑΠ για να αποφεύγονται λάθη που οδηγούν σε καθυστερήσεις πληρωμών. Στα έγγραφα τα οποία συνοδεύουν τις δαπάνες δεν επιτρέπεται να υπάρχουν διορθώσεις, αλλοιώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.4446/16. Όλες οι σχετικές αποφάσεις πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τα αρμόδια όργανα.

 


[i] Η εν λόγω απόφαση δεν έχει ρητώς ανακληθεί μετά την ισχύ του Ν.4354/15, ισχύει μόνο ως προς τα δικαιολογητικά.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο