Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2130103001 – ΚΑΕ 0343

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0001
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0300 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγορίων
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0340 Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0343
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. «Αμοιβές – αντιμίσθια επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή»
Α. Θεσμική πλαίσιο δαπάνης
  • Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α’ 112) – Διασφάλιση δημοσιότητας με την  ανάρτηση προβλεπόμενων πράξεων και λοιπών στοιχείων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
  • Από τον ιδρυτικό νόμο των Υπουργείων προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα επιτοπίως προσωπικού ενδεικτικά το  άρθρο 149,  N.3566 /2007 ( ΦΕΚ Α’ 117), όπως  τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε  με το  Ν.3712/2008 (ΦΕΚ Α’ 225),  Ν.4151/2013 (ΦΕΚ Α’ 103),  Ν.4369/2016 (ΦΕΚ Α’ 33)
  • Π.Δ. 80/2015  (ΦΕΚ Α’ 145/2016) – «Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες»

(Στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παρ. 2 του άρθρου 91 του νόμου 4270/2014)

Β. Γενικές αναφορές  και ενδεικτικές περιπτώσεις δαπανών

Αμοιβές επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή:

Σκοπός της δαπάνης η κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό, των αρχών του Εξωτερικού όπως των Προξενικών Αρχών, των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, των Γραφείων του ΕΟΤ, των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Εξωτερικού, με την πρόσληψη επιτοπίως μόνιμων κατοίκων της χώρας που εδρεύει η συγκεκριμένη αρχή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου διάρκειας δυο ετών.

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
  1. Αντίγραφο απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης (άρθρο 2 παρ. 5 και άρθρο 9 παρ 4. του Π.Δ. 80/2016)  που εκδίδεται πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης, αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης. Η πληρωμή του ανωτέρω προσλαμβανόμενου προσωπικού γίνεται με Κατάσταση, χωρίς έκδοση εντάλματος, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών με ειδική διαδικασία για να πληρώνονται οι δικαιούχοι στο νόμισμα της χώρας στην οποία εργάζονται.
  2.  Για την πληρωμή του ανωτέρου προσωπικού απαιτούνται τα σχετικά έγγραφα όλων των σταδίων πριν από την πρόσληψη τα οποία εξειδικεύονται σε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.
  3. Βεβαίωση της αρμόδιας διεύθυνσης προσωπικού για την παροχή των υπηρεσιών.
  4. Τα απαιτούμενα δικ/κα συμβάλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης στην κανονικότητα της δαπάνης όπως διατυπώνεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 91 του Ν.4270/2014
Δ. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Για τις ασφαλιστικές εισφορές διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:

α) Για το επιτόπιο προσωπικό το οποίο είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας στην αλλοδαποί,  οποία εδρεύει η συγκεκριμένη αρχή, οι ασφαλιστικές κρατήσεις είναι αντίστοιχες με την επιτόπια ασφαλιστική νομοθεσία.

β) Για το επιτόπιο προσωπικό το οποίο έχει την ελληνική ιθαγένεια μπορεί να γίνει επιλογή κατόπιν αίτησης μεταξύ της ελληνικής νομοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων ή να γίνει ασφάλιση σε επιτόπιο ασφαλιστικό φορέα.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο