Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2120289001 – ΚΑΕ 0519

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0002 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0500 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0510 Πρόσθετες παροχές
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0519
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις
Α. Διατάξεις νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων κ.λπ.
 • Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ) (ΦΕΚ Α’ 112): Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
 • Ν. 3566/2007 (ΦΕΚ Α’ 117) Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών», άρθρο 157
 • Ν. 2398/96 (ΦΕΚ Α’ 89) Σύσταση διπλωματικών και προξενικών αρχών και άλλες διατάξεις, άρθρο 11
 • Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ Α’ 145) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες
 • Αριθ. Α.Π. ΣΤ1/Φ.083 – 12/ΑΣ 9932/1996, ΦΕΚ Β’ 1096/5.12.1996 22/11/2016, Καταβολή διδάκτρων στα ξενόγλωσσα σχολεία
Β. Γενικές αναφορές

Τις πιστώσεις των ανωτέρω Κωδικού Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) βαρύνουν οι δαπάνες που αφορούν δίδακτρα φοίτησης σε ξενόγλωσσα σχολεία.

1. Τα δίδακτρα φοιτήσεως σε ξενόγλωσσα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα των τέκνων των υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών που μετατίθενται από την Εξωτερική στην Κεντρική Υπηρεσία, καταβάλλονται για κάθε τέκνο και για μια τριετία κατ΄ ανώτατο όριο κατά το ήμισυ από το Δημόσιο σε κάθε μετακίνηση από την Εξωτερική στην Κεντρική Υπηρεσία. Τούτο υπό την προϋπόθεση ότι τα τέκνα των ανωτέρω υπαλλήλων έχουν φοιτήσει τα δύο αμέσως προηγούμενα χρόνια, από την εκάστοτε μετακίνηση των υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία, σε ξενόγλωσσο σχολείο του εξωτερικού πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Καταβάλλονται, επίσης, για μία τριετία κατ’ ανώτατο όριο κατά το ήμισυ τα δίδακτρα φοιτήσεως στα ανωτέρω ξενόγλωσσα σχολεία και των τέκνων υπαλλήλων, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούν ήδη στην Κεντρική Υπηρεσία, υπό την προϋπόθεση ότι τα τέκνα τους είχαν φοιτήσει σε ξενόγλωσσα σχολεία του εξωτερικού, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα δύο τελευταία σχολικά χρόνια πριν από τη μετακίνηση των υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία και ήδη φοιτούν σε ξενόγλωσσο σχολείο.3. Ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. 4. Η ισχύς του άρθρου αρχίζει από την 1.1.1997.

Ο φορέας κάνει τον απαραίτητο προγραμματισμό έχοντας πάντα υπόψη τις αρχές διαχείρισης των οικονομικών του Δημοσίου όπως προβλέπονται στο άρθρο 33 του Ν.4270/2014.

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμβάλλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης στην κανονικότητα της δαπάνης όπως διατυπώνεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 91 του Ν.4270/2014).

 • Αντίγραφο απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδεται πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης, αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης.
 • Σύμφωνα με την ανωτέρω (6) σχετική ΚΥΑ των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών τα δικαιολογητικά για την καταβολή κατά το ήμισυ των διδάκτρων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών καθορίζονται ως έξης:
  1. Εντολή μεταθέσεως στην Κεντρική Υπηρεσία και ανάληψη υπηρεσίας σ’ αυτή.
  2. Βεβαίωση, μεταφρασμένη στα ελληνικά και θεωρημένη από τον Προϊστάμενο της κάθε Πρεσβευτικής ή Προξενικής Αρχής, για την φοίτηση των τέκνων σε ξενόγλωσσα σχολεία του εξωτερικού, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα δύο αμέσως προηγούμενα χρόνια από την εκάστοτε μετακίνηση του υπαλλήλου στην Κεντρική Υπηρεσία.
  3. Βεβαίωση για την φοίτηση των τέκνων σε ξενόγλωσσα σχολεία, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
  4. Βεβαίωση του ξενόγλωσσου σχολείου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας για το συνολικό ετήσιο ποσό των διδάκτρων για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.
  5. Εξοφλητική απόδειξη καταβολής του ημίσεως ανωτέρω συνολικού ετήσιου ποσού.
  6. Κατάσταση δαπάνης σε τρία αντίγραφα υπογεγραμμένη από το δικαιούχο υπάλληλο και θεωρημένη από τον Προϊστάμενο αυτού.
 • Β. Η καταβολή των διδάκτρων σε κάθε ενδιαφερόμενο υπάλληλο θα πραγματοποιείται αφού υποβάλει στην ΣΤ1 Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης τα ανωτέρω δικαιολογητικά και με την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα του επί της Δ.Ο.Υ. Πληρωμών Αθηνών.
Δ. Κρατήσεις
Ε. Επισημάνσεις

Στην απόφαση η οποία καθορίζει τα δικαιολογητικά καλό είναι να προστεθεί το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο