Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2120288001 – ΚΑΕ 0568

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0002 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0500 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0560 Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0568
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Εφάπαξ έκτακτη οικονομική παροχή του ν. 3758/09
Α. Διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων
  • Άρθρο 17 του Ν.3758/2009 (ΦΕΚ Α’ 68) Εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις.
  • Αριθμ. 2/32449/0022/09 (ΦΕΚ Β’ 860) Υπουργική Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών: Χορήγηση εφάπαξ ποσού έκτακτής οικονομικής παροχής για το έτος 2009.

Στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παραγράφου 2 του άρθ. 91 του Ν. 4270/2016.

Β. Γενικές Αναφορές

1. Την πίστωση του ανωτέρω κωδικού βάρυνε η δαπάνη για την εφάπαξ έκτακτη οικονομική παροχή σε λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., στα μόνιμα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, με εξαίρεση τους δικαστικούς λειτουργούς, το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και τους ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για το οικονομικό έτος 2009, με βάση το ύψος των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως επιδομάτων, πλην οικογενειακής παροχής.

2. Η πληρωμή των ανωτέρω αποζημιώσεων γίνεται με χρηματικά εντάλματα από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, μέσω δημιουργίας ηλεκτρονικού αρχείου xml, που περιέχει όλα τα στοιχεία των δικαιούχων υπαλλήλων και τις αποζημιώσεις μαζί με τις κρατήσεις και το καθαρό πληρωτέο, σύμφωνα με τις οδηγίες στη διαδικτυακή διεύθυνση www.gsis.gr → Δημόσια Διοίκηση → Ενιαία Αρχή Πληρωμής → Εφαρμογή δημιουργίας καταστάσεων πληρωμής για χρηματικά εντάλματα.

Γ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Αντίγραφο απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης αναρτημένη στο

διαδυκτιακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης.

2.α. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα υπογεγραμμένη από τα αρμόδια όργανα που περιλαμβάνει: i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα και τον Κ.Α.Ε., ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, iii) τα στοιχεία του υπαλλήλου-δικαιούχου {ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN}, iν)το δικαιούμενο ποσό, ν) τις σχετικές κρατήσεις, και νi) το καθαρό πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο. Οι καταστάσεις πληρωμής συντάσσονται στα πρότυπα που έχει καθορίσει η ΕΑΠ (xml).

β. Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας και βεβαιώνεται σε αυτήν το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται η αποζημίωση, καθώς και το γνήσιο της υπογραφής των δικαιούχων.

3. Μισθοδοτική κατάσταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Αριθμ.2/32449/0022/09 (ΦΕΚ 860 Β) Υπουργική Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών : Χορήγηση εφάπαξ ποσού έκτακτής οικονομικής παροχής για το έτος 2009.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμβάλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης, στην κανονικότητα της δαπάνης όπως διατυπώνεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 91 του νόμου 4270/2014.

Δ. Κρατήσεις

Δεν υπόκειται σε καμία κράτηση, τέλος και φόρο εισοδήματος.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο