Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2120222001 – ΚΑΕ 0564

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0002 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  0500 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0560 Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0564
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές

Η δαπάνη καταργήθηκε με το άρθρο 24 παρ.2 του Ν.4002/2011

Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Άρθρο 64 παρ.4 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ Α’ 50) Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις
 • Άρθρο 9 παρ.4 του Ν.2085/1992 (ΦΕΚ Α’ 170) Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις
 • Άρθρο 10 του Ν.3320/2005 (ΦΕΚ Α’ 48) Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.
 • Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/29847/30-10-1992 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 667) Καθορισμός προβληματικών περιοχών σε εφαρμογή του άρθρου 9 του Ν.2085/92
 • Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/8352/30-03-2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης- Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 571) Τροποποίηση της υπ` αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847/30-10-1992 (ΦΕΚ Β’ 667) κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός προβληματικών περιοχών σε εφαρμογή του άρθρου 9 του ν. 2085/1992” όπως ισχύει
 • Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/33004/11-12-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υφυπουργών Εσωτερικών – Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 2599) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847/30-10-1992 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προβληματικών περιοχών σε εφαρμογή του άρθρου 9 του ν. 2085/1992» (ΦΕΚ 667 Β) όπως ισχύει
 • Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.43/4020/ΟΙΚ.23301/17-11-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης- Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 1663) Καθορισμός δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση επιδότησης αγοράς κατοικίας σε προβληματική περιοχή (άρθρο 10 του ν.3320/2005 ΦΕΚ Α’ 48).
 • Άρθρο 24 παρ.2 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ Α’ 180) Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου-Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση- Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • Άρθρο 58 του Ν.4456/2017 (ΦΕΚ Α’ 24) Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε., ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

Στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παραγράφου 2 του άρθ. 91 του Ν. 4270/2016.

Β. Γενικές Αναφορές

Την πίστωση του ανωτέρω κωδικού βάρυνε η δαπάνη για την οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας ή ανέγερση κατοικίας επί ιδιόκτητου οικοπέδου σε προβληματική περιοχή, σε υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον μετά από πενταετή παραμονή, δηλώσουν ότι επιθυμούν να παραμείνουν στην ίδια περιοχή για μια ακόμα δεκαετία. Η δαπάνη καταργήθηκε με το άρθρο 24 παρ.2 του Ν.4002/2011.

Γ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Αντίγραφο απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης αναρτημένη στο

διαδυκτιακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης..

2. Αίτηση για επιδότηση κατοικίας που υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο στην υπηρεσία που υπηρετεί . Αν πρόκειται για δύο υπαλλήλους – συζύγους , που και οι δύο είναι δικαιούχοι , υποβάλλεται από κοινού αίτηση σε περίπτωση που υπηρετούν στην ίδια υπηρεσία ή ο καθένας στην υπηρεσία όπου υπηρετεί , για την επιδότηση αγοράς / ανέγερσης μίας κατοικίας .

3. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:

 • ο / η σύζυγος δεν έχει κάνει ήδη χρήση του δικαιώματος επιδότησης κατοικίας,
 • ο γάμος δεν έχει λυθεί ούτε υπάρχει διάσταση συζύγων,
 • ο υπάλληλος θα παραμείνει επιπλέον για μία δεκαετία μετά από τη συμπλήρωση της πενταετίας , από την τοποθέτηση / μετάθεση / μετάταξή του στην προβληματική περιοχή.

Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα του υπαλλήλου δεν τηρηθεί το απαιτούμενο από το νόμο χρονικό διάστημα της δεκαετίας , το ποσό της επιδότησης καταλογίζεται με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη και αναζητείται υποχρεωτικώς από την οικεία Υπηρεσία , σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ .

4. Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου από το οποίο πρέπει να προκύπτει η παραμονή επί πενταετία στην προβληματική περιοχή από την τοποθέτηση / μετάθεση / μετάταξή του σε αυτήν.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έχοντες ανήλικα τέκνα , ή ληξιαρχική πράξη γάμου για τους έγγαμους.

6. Η ανηλικότητα των τέκνων πρέπει να υπάρχει κατά το χρόνο αγοράς της οικίας ή κατά το χρόνο περάτωσης των εργασιών ανέγερσης σε περίπτωση ανέγερσης οικίας επί ιδιόκτητου οικοπέδου.

7. Βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής ως προς την τιμή του τ . μ . στη ζώνη εντός της οποίας βρίσκεται η κατοικία του υπαλλήλου. Η αξία της κατοικίας υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί αντικειμενικών αξιών των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών και όπου αυτό δεν ισχύει , με τη μέθοδο των συγκριτικών στοιχείων.

8. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επικαλείται την ύπαρξη οποιουδήποτε μειωτικού συντελεστή από τους αναφερόμενους στα έντυπα υπολογισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτου ( Ε1, Κ1, Κ2), θα πρέπει να προσκομίζει το αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής για τους συντελεστές ειδικών συνθηκών και βεβαίωση μηχανικού για τους συντελεστές τρόπου κατασκευής.

9. Επικυρωμένα αντίγραφα όλων των Εντύπων Ε 9 από την ημερομηνία τοποθέτησης του υπαλλήλου στην προβληματική περιοχή και εξής , από τα οποία να προκύπτει η τυχόν κατοχή ή μεταβίβαση οικίας του ιδίου ή του / της συζύγου ή των τέκνων του υπαλλήλου στην προβληματική περιοχή. Σε περίπτωση υπαλλήλων–συζύγων που υποβάλλουν ξεχωριστά φορολογική δήλωση, κάθε σύζυγος χωριστά θα υποβάλλει επικυρωμένα αντίγραφα των Εντύπων Ε9.

10. Συμβόλαιο από το οποίο να προκύπτει η σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης κυριότητας ακινήτου ( κατοικίας ), το οποίο πρέπει να έχει καταρτιστεί είτε κατά τη διάρκεια της πενταετίας είτε μετά τη συμπλήρωσή της και πιστοποιητικό μεταγραφής από το οικείο υποθηκοφυλακείο ή επικυρωμένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας και βεβαίωση του επιβλέποντος μηχανικού για το χρόνο έναρξης και λήξης των οικοδομικών εργασιών σε ιδιόκτητο οικόπεδο καθώς επίσης και για το ότι η οικία είναι έτοιμη για κατοίκηση, θεωρημένη από μηχανικό της τεχνικής υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων ( ΤΥΔΚ ).

11. Αντίγραφα μερίδων από τα Υποθηκοφυλακεία της προβληματικής περιοχής , όπου υπηρετεί ο υπάλληλος.

12. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος ή ο / η σύζυγος ή τα τέκνα αυτού κατέχουν ήδη οικία στην προβληματική περιοχή, η οποία δεν καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες και ο δικαιούχος υπάλληλος ζητεί να επιδοτηθεί για το 40% της διαφοράς της αξίας που κατέχει και αυτής που αγοράζει ή ανεγείρει, απαιτείται ο τίτλος κτήσης της άλλης κατοικίας , από την οποία θα προκύπτει το εμβαδόν και η παλαιότητά της. Εάν η άλλη κατοικία έχει ανεγερθεί από τον δικαιούχο και τα στοιχεία αυτά δεν προκύπτουν από τον τίτλο κτήσης, θα πρέπει να προσκομίζεται η άδεια οικοδομήσεως.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

– Η επιδότηση καταργήθηκε με το άρθρο 24 παρ.2 του Ν.4002/2011.

 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμβάλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης, στην κανονικότητα της δαπάνης όπως διατυπώνεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 91 του νόμου 4270/2014.

Δ. Κρατήσεις
 • Δεν γίνεται παρακράτηση φόρου (Αρ.πρωτ. 1039957/898/ Α0012 /ΠΟΛ 1181/2-6-2000 : Φορολογική μεταχείριση χρηματικού ποσού που καταβάλλεται σε υπαλλήλους για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή με βάση την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν . 2085/1992).
 • Κράτηση 3% τέλος χαρτοσήμου πλέον εισφοράς ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου (Αρ.πρωτ.1064749/835/Τ και Ε.Φ. 19-2-2000. Τέλη χαρτοσήμου της επιδότησης που δίνεται από το Δημόσιο, τους Δήμους, τις κοινότητες και τα ΝΠΔΔ, στους υπάλληλους τους, για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές).
Ε. Επισημάνσεις, εγκύκλιοι ΓΛΚ

Επισημάνσεις

2/65922/0026/15-9-2011(ΑΔΑ: 4Α89Η-ΩΟΡ) έγγραφο της Δ/νσης 26ης Συντ/σμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων – Τμήμα Α΄. : Κατάργηση επιδότησης αγοράς/ανέγερσης κατοικίας.

Νομολογία

ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)/223/2014 :Επιδότηση κατοικίας σε προβληματική περιοχή

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο