Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2120215001 – ΚΑΕ 0567

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0002 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0500 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0560 Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ  0567
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας(αρ.14 – ν.3460/2006)
Α. Διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων
 • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112 Α) Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες Διατάξεις
 • Άρθρο 21 παρ.8 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176) Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
 • Άρθρο 14 του Ν.3460/2006 (ΦΕΚ Α’ 105) Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία και άλλες διατάξεις
 • Άρθρο 27 του Ν.3698/2008 (ΦΕΚ Α’ 198) Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις
 • Άρθρο 59 παρ.3 του Ν.4384/2016 (ΦΕΚ Α’ 198) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις
 • Άρθρο 42 παρ. 1α του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α’ 81) Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις.
 • Αριθμ. 2/59167/0026/18-08-2011, Υπουργική Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 1986) : Πληρωμή δαπανών μισθοδοσίας και λοιπών αποζημιώσεων και αμοιβών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 2/64048/0026/09-09-2011, Υπουργική Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 2028)
 • Άρθρο 21 παρ.3 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176) Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
 • Αριθμ. 264074/23-03-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β’ 607) Λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 14 του Ν.3460/2006, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με τη παράγραφο 1 του άρθρου 27 του Ν.3698/2008 και της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του Ν.3698/2008.
 • Αριθμ. 3584/113268/12-10-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β’ 3457) Καθορισμός αποζημίωσης για τους ελέγχους του άρθρου 14 του Ν.3460/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν.3698/2008.
 • Αριθμ. 2/37345/0004/2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης- Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 784) Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.
 • 2/37195/0026/21-6-2001 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 915) Καθορισμός δικαιολογητικών πληρωμής αποζημίωσης συμβουλίων-επιτροπών.

Στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παραγράφου 2 του άρθ. 91 του Ν. 4270/2016.

Β. Γενικές Αναφορές

1. Την πίστωση του ανωτέρω κωδικού βαρύνει η δαπάνη για την αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων-κτηνιάτρων, που διενεργούν ελέγχους κτηνιατρικής υγειονομικής επιθεώρησης, ελέγχους ζώων, ζωικών προϊόντων, φυτοϋγειονομικούς ελέγχους φυτών, φυτικών προϊόντων, επιθεώρησης και ελέγχου της ποιότητας της καταλληλότητας και υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων φυτικής προέλευσης και του ελέγχου των ζωοτροφών, που διενεργούνται μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου εκτός κανονικού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες ημέρες, όπως και κατά τις εξαιρέσιμες, αργίες και Κυριακές. Η αποζημίωση περιλαμβάνει και τυχόν οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής, από τον τόπο διαμονής ή από την έδρα της υπηρεσίας τους. Η δαπάνη είναι ανταποδοτική.

2. Η δαπάνη αποστέλλεται για πληρωμή από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, μέσω δημιουργίας ηλεκτρονικού αρχείου xml, που περιέχει όλα τα στοιχεία των ελεγκτών και τις αποζημιώσεις μαζί με τις κρατήσεις και το καθαρό πληρωτέο, σύμφωνα με τις οδηγίες στη διαδικτυακή διεύθυνση www.gsis.gr → Δημόσια Διοίκηση → Ενιαία Αρχή Πληρωμής → Εφαρμογή δημιουργίας καταστάσεων πληρωμής για χρηματικά εντάλματα.

Γ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Αντίγραφο απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ (άρθρο 9 παρ.2 του Π.Δ. 80/2016).

2. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί συστάσεως και συγκροτήσεως της ελεγκτικής ομάδας(εντολή ελέγχου), σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη, με την οποία θα ορίζεται η σύνθεση του συλλογικού οργάνου, το χρονικό διάστημα λειτουργίας αυτού υπό την προϋπόθεση ύπαρξης σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό κάθε φορέα (αναφορά στο προοίμιο των αποφάσεων, των αριθμών πρωτ. αναλήψεων και των αντίστοιχων ΑΔΑ). Η εντολή ελέγχου να είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπως ορίζεται από τις διατάξεις.

3. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα υπογεγραμμένη από τα αρμόδια όργανα που περιλαμβάνει : i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα και τον Κ.Α.Ε., ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, iii) το πρώτο όνομα με τα στοιχεία του ελεγκτή-δικαιούχου {ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN} , iν) το συνολικό ποσό της αποζημίωσης και τη χρονική περίοδο στην οποία αναφέρεται η πληρωμή, νi) τις σχετικές κρατήσεις, και νii) το καθαρό πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο (ο τίτλος της κατάστασης πληρωμής θα περιγράφει την δαπάνη και θα αναφέρεται στο πρώτο όνομα του ελεγκτή και λοιπών δικαιούχων). Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Οι καταστάσεις πληρωμής συντάσσονται στα πρότυπα που έχει καθορίσει η ΕΑΠ (xml).

4. Συγκεντρωτική κατάσταση ανά δίμηνο όπου αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία για κάθε διενεργηθέντα έλεγχο, ανά υπάλληλο και βεβαίωση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας, για την ακρίβεια των αναφερομένων σε αυτή.

 5. Απόφαση (κ.υ.α.) καθορισμού της αποζημίωσης, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015.

 6. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από κάθε ελεγκτή από την οποία να προκύπτει ότι το σύνολο των αποζημιώσεων τους δεν υπερβαίνει το 25% των μηνιαίων αποδοχών τους.

7. Στελέχη εκδοθέντων διπλότυπων Τύπου Β (τα διπλότυπα αυτά εκδίδονται πλέον ηλεκτρονικά από το TAXIS), με τα ποσά των πρόσθετων τελών που κατατέθηκαν στον προϋπολογισμό του κράτους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Ειδικότερα είναι απαραίτητο να δεσμευτεί η αναγκαία πίστωση, αμέσως μόλις μεταβιβαστεί, μέσα στο οικονομικό έτος πραγματοποίησης της δαπάνης, αλλιώς θα θεωρηθεί ως έλλειψη πίστωσης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμβάλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης, στην κανονικότητα της δαπάνης όπως διατυπώνεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 91 του νόμου 4270/2014.

Δ. Κρατήσεις
 1. Παρακράτηση φόρου 20%, με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 60 του Ν. 4172/2013.
 2. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης της παρ. 2α του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α’ 152) υπολογίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%).
 3. Ειδική Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%, της παρ. 2β του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011.
 4. Κράτηση Μ.Τ.Π.Υ. 2% , άρθρο 27 του Π.Δ. 422/1981.
 5. Κράτηση ΓΕΩΤΕΕ 5% της παρ.7 του άρθρου 2 του Π.Δ. 12/2017 (ΦΕΚ Α’ 26).
 6. Κράτηση Τ.Π.Δ.Υ. 1%. Εισφορά του άρθρου 38 του Ν.3986/2011.
Ε. Επισημάνσεις, εγκύκλιοι ΓΛΚ

Επισημάνσεις

Δεν υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ υγειονομικής περίθαλψης (Ε.Ο.Π.Π.Υ.) και κλάδων κύριας ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), έγγραφο Φ10042/οικ.13567/329/08-06-2018 Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης(ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46).

Οι κρατήσεις για το πρώην ΤΕΑΔΥ και ΤΠΔΥ καταργήθηκαν (έγγραφο Φ80020/45578/Δ15.780/16-06-2017 Υπουργείου Εργασίας). Επίσης, ισχύει η αριθμ. 2/24112/ΔΕΠ/31-3-2017 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 7ΦΘΨΗ-ΟΒΛ): «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων».

Εγκύκλιοι

 • 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
 • 4004/128453/16-11-2016 (ΑΔΑ: 79ΔΠ4653ΠΓ-824) Οδηγίες για την καταβολή αποζημίωσης για τους ελέγχους του άρθρου 14 του Ν.3460/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν.3698/2008.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο