Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2120214001 – ΚΑΕ 0566

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0002 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0500 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0560 Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0566
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου

Η δαπάνη καταργήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.4 του Ν. 4038/2012, του άρθρου 40 περ.β του Ν.4264/2014 και του άρθρου 21 παρ.1 του Ν.4354/2014.

Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
  • Άρθρα 7α και 7β του Ν.2323/1995 (ΦΕΚ Α’ 145) Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις
  • Αριθμ. 2/53792/0022/31-08-2007 (ΦΕΚ Β’ 1790) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών- Ανάπτυξης : Αμοιβή των μελών των Κλιμακίων Ελέγχων Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου, που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής/πλην Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς/ και στις λοιπές Περιφέρειες της Επικράτειας και άλλες ρυθμίσεις περί την διαδικασία κ.λπ. για την απόδοση στους δικαιούχους της αμοιβής αυτής
  • Άρθρο 12 παρ.4 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α’ 14) Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015
  • Άρθρο 40 περ.β του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ Α’ 118) Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις – (Βλ. Και άρθρα 83-93 (Ρύθμιση θεμάτων καταργουμένων Οργανισμών Λαικών Αγορών και Λοιπά θέματα Υπαίθριου Εμπορίου) Ν. 4314/14, ΦΕΚ-265 Α/23-12-14)
  • Αριθμ. Α2/757/2014 (ΦΕΚ Β’ 2271) Υπουργική Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας : Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου
  • Άρθρο 21 του Ν.4354/2014 (ΦΕΚ Α’ 176) Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

Στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παραγράφου 2 του άρθ. 91 του Ν.  4270/2016.

Β. Γενικές Αναφορές

1.Την πίστωση του ανωτέρω κωδικού βάρυνε η αμοιβή μελών κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου, έχοντας πάντα υπόψη τις αρχές διαχείρισης των οικονομικών του Δημοσίου όπως προβλέπονται στο άρθρο 33 του Ν.4270/2014.

2. Η δαπάνη καταργήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.4 του Ν.4038/2012, του άρθρου 40 περ. β του Ν.4264/2014 και του άρθρου 21 παρ.1 του Ν.4354/2014.

Γ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμβάλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης, στην κανονικότητα της δαπάνης όπως διατυπώνεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 91 του νόμου 4270/2014.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο