Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2120213001 – ΚΑΕ 0565

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0002 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  0500 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0560 Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0565
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθόριων περιοχών
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143) Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες Διατάξεις
 • Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α’ 129) Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
 • Κεφάλαιο Γ’ του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240) Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και άλλες διατάξεις
 • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες Διατάξεις
 • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
 • 2/98971/ΔΠΓΚ/2016 (ΦΕΚ Β’ 4215) Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Ανακατανομή Πιστώσεων
 • Άρθρο 20 παρ.2 του Ν.2606/1998 (ΦΕΚ Α’ 89) Μισθολογικές ρυθμίσεις διπλωματικών υπαλλήλων και άλλων συναφών κατηγοριών του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις
 • Άρθρο 2 του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α’ 65) Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
 • Αριθμ. 2/37345/0004/2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης- Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 784) Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής
 • Άρθρο 32 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176) Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
 • Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847/1992 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 667 Β) : Καθορισμός προβληματικών περιοχών σε εφαρμογή του άρθρου 9 του Ν.2085/1992, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις Υπουργικές αποφάσεις α) αριθμ. ΔΙΔΑΔ./Φ42/2463/ΟΙΚ/1999 (ΦΕΚ Β’ 2097), β) αριθμ. ΔΙΔΑΔ/2489/5656/2000 (ΦΕΚ Β’ 270), γ) αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ48Α/5/οικ.8352/2007 (ΦΕΚ Β’ 571), δ) ΔΙΔΑΔ/Φ48Α/38οικ.33004/2008 (ΦΕΚ Β’ 2599)
 • Άρθρο 9 παρ.1 του Ν.2085/1992 (ΦΕΚ Α’ 170) Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις
 • Άρθρο 40 του Ν.849/1978 (ΦΕΚ Α’ 232) Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας
 • Αριθ. 2067978/7450/0022/1998 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 1124) : Καθορισμός του ύψους του εφάπαξ χρηματικού ποσού που χορηγείται σε υπαλλήλους Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. που μετατίθενται σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής
 • Άρθρο 9 παρ.22 του Ν.2266/1994 (ΦΕΚ Α’ 218) Έλεγχος δημόσιου τομέα-Μετατάξεις-Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις
 • Άρθρο 10 παρ.7 του Ν.2085/1992 (ΦΕΚ Α’ 170) Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις.
 • Άρθρο 56 του Ν.1943/1991 (ΦΕΚ Α’ 50) Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις
 • Άρθρο 1 του Ν.287/1976 (ΦΕΚ 78 Α) : Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους υπαλλήλους
 • Αριθμ. 2042790/5073/0022/1993 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 545) Καθορισμός του ύψους της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2085/92 ή με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 1943/91, σε νομούς παραμεθορίων περιοχών (άρθρο 1 Ν. 287/76)
 • Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ42/2175/11943/11639/11981/12268/13542/1995 (ΦΕΚ Β’ 1054) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών-Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ Β’ 1054): Καθορισμός περιοχών των Νομών Φλώρινας, Καστοριάς, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, και Κέρκυρας ως παραμεθορίων, σε εφαρμογή της παρ.22 του άρθρου 9 του Ν.2266/1994
 • Αριθμ. 2023281/3726/0022/1996 (ΦΕΚ Β’ 275) Επέκταση της 2042790/5073/0022/93 Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης των υπαλλήλων που μετατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2266/94.
 • Άρθρο 8 και 19 παρ.3 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ Α’ 224) Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις
 • Άρθρο 168 παρ.1 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α’ 26) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ
 • Αριθμ. 2/59167/0026/18-08-2011, Υπουργική Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 1986) Πληρωμή δαπανών μισθοδοσίας και λοιπών αποζημιώσεων και αμοιβών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 2/64048/0026/09-09-2011, Υπουργική Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 2028)

Στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παραγράφου 2 του άρθ. 91 του Ν. 4270/2016.

Β. Γενικές Αναφορές

1.Την πίστωση του ανωτέρω κωδικού βαρύνει η δαπάνη για την αποζημίωση υπαλλήλων τακτικών ή με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ., που μετατίθενται σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή μετατάσσονται και μεταφέρονται σε νομούς παραμεθόριων περιοχών, έχοντας πάντα υπόψη τις αρχές διαχείρισης των οικονομικών του Δημοσίου όπως προβλέπονται στο άρθρο 33 του Ν.4270/2014.

2.Η δαπάνη στοχεύει στην παροχή κινήτρων προσέλκυσης υπαλλήλων στις υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθόριων περιοχών, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στελέχωσης.

3. Η πληρωμή των ανωτέρω αποζημιώσεων γίνεται με χρηματικά εντάλματα από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, μέσω δημιουργίας ηλεκτρονικού αρχείου xml, που περιέχει όλα τα στοιχεία των δικαιούχων υπαλλήλων και τις αποζημιώσεις μαζί με τις κρατήσεις και το καθαρό πληρωτέο, σύμφωνα με τις οδηγίες στη διαδικτυακή διεύθυνση www.gsis.gr → Δημόσια Διοίκηση → Ενιαία Αρχή Πληρωμής → Εφαρμογή δημιουργίας καταστάσεων πληρωμής για χρηματικά εντάλματα.

Γ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
 1. Αντίγραφο απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης.
 2. Απόφαση μετάθεσης ή απόφαση μεταφοράς, μετάταξης του υπαλλήλου δικαιούχου.
 3. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα υπογεγραμμένη από τα αρμόδια όργανα που περιλαμβάνει: i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα και τον Κ.Α.Ε., ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, iii) τα στοιχεία των υπαλλήλων-δικαιούχων {ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN}, iν) το ποσό της αποζημίωσης, , ν) το καθαρό πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο. Οι καταστάσεις πληρωμής συντάσσονται στα πρότυπα που έχει καθορίσει η ΕΑΠ (xml). Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 4. Βεβαίωση του προϊσταμένου της υπηρεσίας που μετατέθηκε, μετατάχθηκε ή μεταφέρθηκε ο υπάλληλος, ότι ανέλαβε καθήκοντα στη νέα του υπηρεσία.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 σχετικά με την οικογενειακή του κατάσταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμβάλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης, στην κανονικότητα της δαπάνης όπως διατυπώνεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 91 του νόμου 4270/2014.

Δ. Κρατήσεις
 • Δεν υπόκειται σε φόρο, τέλος ή κράτηση υπέρ οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα.
 • Επιπλέον για το προσωπικό που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ, το εφάπαξ αυτό χρηματικό ποσό δεν υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ( αριθμ.2067978/7450/0022/1998 & αριθμ.2042790/5073/0022/1993 αποφάσεις).
Ε. Επισημάνσεις, εγκύκλιοι ΓΛΚ

Επισημάνσεις

 • 2/105236/0022/2013 έγγραφο της Δ/νσης 22ης Μισθολογίου της Γενικής Διεύθυνσης Μισθών– Τμήμα Β’: Χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος σε εκπαιδευτικούς που μετατάχθηκαν.
 • 2/53529/0022/2012 έγγραφο της Δ/νσης 22ης Μισθολογίου της Γενικής Διεύθυνσης Μισθών– Τμήμα Α’: Παρέχονται πληροφορίες.
 • 2/61267/0022/2005 έγγραφο της Δ/νσης 22ης Μισθολογίου της Γενικής Διεύθυνσης Μισθών– Τμήμα Α’: Εφάπαξ χρηματικό ποσό του άρθρου 20 του Ν.2606/98..

Εγκύκλιοι

2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.

◊ Νομολογία

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο