Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2120212001 – ΚΑΕ 0563

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0002 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0500 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0560 Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0563
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε
Α. Διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων
  • Άρθρο 1 παράγραφος 7 του Ν.2909/2001 (ΦΕΚ Α’ 90) Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις
  • Αρίθμ.221893/Β1/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4268) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων- Οικονομικών : Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και γενικά των ασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και των Αναβαθμολογητών των γραπτών-δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ΓΕΛ.
  • Αρίθμ. 95206/Β1/7-06-2017 (ΦΕΚ Β’ 1995) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων- Οικονομικών: Τροποποίηση της με αρίθμ.221893/Β1/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4268) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και γενικά των ασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και των Αναβαθμολογητών των γραπτών-δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ΓΕΛ».

Στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παραγράφου 2 του άρθ. 91 του Ν. 4270/2016.

Β. Γενικές Αναφορές

1.Την πίστωση του ανωτέρω κωδικού βαρύνει η αποζημίωση όσων συμμετέχουν, στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων. Γενικά των ασχολούμενων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και απασχολούνται Σάββατα ή Κυριακές ή, εφόσον πρόκειται για εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εργάσιμες ημέρες μετά την λήξη του διδακτικού έτους και με παράλληλη μη χρήση τους ως ημερών θερινής άδειας.

2. Η πληρωμή των ανωτέρω αποζημιώσεων γίνεται με χρηματικά εντάλματα από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, μέσω δημιουργίας ηλεκτρονικού αρχείου xml, που περιέχει όλα τα στοιχεία των δικαιούχων υπαλλήλων και τις αποζημιώσεις μαζί με τις κρατήσεις και το καθαρό πληρωτέο, σύμφωνα με τις οδηγίες στη διαδικτυακή διεύθυνση www.gsis.gr → Δημόσια Διοίκηση → Ενιαία Αρχή Πληρωμής → Εφαρμογή δημιουργίας καταστάσεων πληρωμής για χρηματικά εντάλματα.

Γ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Αντίγραφο απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης αναρτημένη στο διαδυκτιακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης.

2.α. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα υπογεγραμμένη από τα αρμόδια όργανα που περιλαμβάνει: i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα και τον Κ.Α.Ε., ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, iii) τα στοιχεία του υπαλλήλου-δικαιούχου {ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN iν) τις πραγματοποιηθείσες ημέρες εργασίας κάθε υπαλλήλου, ν) την ημερήσια αποζημίωση, το δικαιούμενο ποσό νi), τις σχετικές κρατήσεις, νii) το καθαρό πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο. Oι καταστάσεις πληρωμής συντάσσονται στα πρότυπα που έχει καθορίσει η ΕΑΠ (xml).

β. Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας και βεβαιώνεται σε αυτήν η εκτέλεση της εργασίας αυτής από τους υπαλλήλους για το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται η αποζημίωση, καθώς και το γνήσιο της υπογραφής των δικαιούχων.

3. Βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου με το είδος απασχόλησης των ημερών εργασίας για τις οποίες ο δικαιούχος-υπάλληλος δικαιούται αποζημίωση, όπου αναφέρεται και η κατάταξη του στο μισθολογικό κλιμάκιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμβάλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης, στην κανονικότητα της δαπάνης όπως διατυπώνεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 91 του νόμου 4270/2014.

Δ. Κρατήσεις
  1. Παρακράτηση φόρου 20%, με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 60 του Ν. 4172/2013.
  2. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης της παρ. 2α του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α’ 152) υπολογίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%).
  3. Ειδική Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%, της παρ. 2β του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011.
  4. Κράτηση Μ.Τ.Π.Υ. 2% , άρθρο 27 του Π.Δ. 422/1981.
  5. Κράτηση Τ.Π.Δ.Υ. 1%. Εισφορά του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011.
Ε. Επισημάνσεις, εγκύκλιοι ΓΛΚ

Επισημάνσεις

Δεν υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ υγειονομικής περίθαλψης (ΕΟΠΠΥ) και κλάδων κύριας ασφάλισης (ΕΦΚΑ), έγγραφο Φ10042/οικ.13567/329/08-06-2018 Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46).

Οι κρατήσεις για το πρώην ΤΕΑΔΥ και ΤΠΔΥ καταργήθηκαν.(έγγραφο Φ80020/45578/Δ15.780/16-06-2017 Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης). Επίσης, ισχύει η αριθμ. 2/24112/ΔΕΠ/31-3-2017 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 7ΦΘΨΗ-ΟΒΛ) :“Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων.”

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο