Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2120211001 – ΚΑΕ 0561

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0002 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0500 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0560 Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ  0561
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών
Α. Διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων
 •  Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143) Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες Διατάξεις
 •  Άρθρο 20 περίπτωση Γ, και άρθρο 28 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176) Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης(Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α του ν.4329/2005 (ΦΕΚ Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις
 •  Αριθμ.2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015. Ειδικότερα τα αναφερόμενα επί του άρθρου 20
 • Αριθμ.2/1757/0026/10-01-2017 (ΦΕΚ Β’ 17) Υπουργική Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία
 • Άρθρο 12 του Ν.4275/2014 (ΦΕΚ Α’ 149) Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3526/2007) – Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις
 • Άρθρο 6 του Ν.1878/1990 (ΦΕΚ Α’ 33) Τροποποίηση των διατάξεων δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης Ν.1622/86 και άλλες διατάξεις.
 • Άρθρο 2 του Ν.1895/1990 (ΦΕΚ Α’ 116) Συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.1882/90, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις
 • Άρθρο 24 του Ν.3051/2002 (ΦΕΚ Α’ 220) Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις
 • Άρθρο 23 του Ν.3649/2008 (ΦΕΚ Α’ 39) Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις
 • Αριθμ. 2/59167/0026/18-08-2011, Υπουργική Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 1986) Πληρωμή δαπανών μισθοδοσίας και λοιπών αποζημιώσεων και αμοιβών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 2/64048/0026/09-09-2011, Υπουργική Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 2028)
 • Άρθρο 19 παρ.1α του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ Α’ 224) Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις

Στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παραγράφου 2 του άρθ. 91 του Ν. 4270/2016.

Β. Γενικές Αναφορές

1.Την πίστωση του ανωτέρω κωδικού βαρύνει η δαπάνη για την γραμματειακή υποστήριξη του έργου των βουλευτών και ευρωβουλευτών, έχοντας πάντα υπόψη τις αρχές διαχείρισης των οικονομικών του Δημοσίου όπως προβλέπονται στο άρθρο 33 του Ν.4270/2014.

2. Η δαπάνη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες του φορέα και ύστερα από προγραμματισμό με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.

3. Η πληρωμή των ανωτέρω αποζημιώσεων γίνεται με χρηματικά εντάλματα από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, μέσω δημιουργίας ηλεκτρονικού αρχείου xml, που περιέχει όλα τα στοιχεία των δικαιούχων υπαλλήλων και τις αποζημιώσεις μαζί με τις κρατήσεις και το καθαρό πληρωτέο, σύμφωνα με τις οδηγίες στη διαδικτυακή διεύθυνση www.gsis.gr → Δημόσια Διοίκηση → Ενιαία Αρχή Πληρωμής → Εφαρμογή δημιουργίας καταστάσεων πληρωμής για χρηματικά εντάλματα.

Γ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Αντίγραφο απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης.

2.α. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα υπογεγραμμένη από τα αρμόδια όργανα που περιλαμβάνει: i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα και τον Κ.Α.Ε., ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, iii) τα στοιχεία του υπαλλήλου-δικαιούχου {ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN}, iν) τις πραγματοποιηθείσες ώρες υπερωριακής εργασίας του υπαλλήλου, ν) την ωριαία αποζημίωση, το δικαιούμενο ποσό, νi) τις σχετικές κρατήσεις, και νii) το καθαρό πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο. Οι καταστάσεις πληρωμής συντάσσονται στα πρότυπα που έχει καθορίσει η ΕΑΠ (xml).

β. Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας και βεβαιώνεται σε αυτήν η εκτέλεση της εργασίας αυτής από τους υπαλλήλους για το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται η αποζημίωση, καθώς και το γνήσιο της υπογραφής των δικαιούχων.

3. Βεβαίωση που συντάσσεται και υποβάλλεται από το οικείο όργανο ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο, στην οποία αναφέρονται όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην οικεία υπηρεσία, ο φορέας που ανήκουν οργανικά και ο αριθμός των ωρών που απασχολήθηκε κάθε υπάλληλος κατά περίπτωση( υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία), πέρα από το υποχρεωτικό τους ωράριο.

4. Υπεύθυνη δήλωση κάθε υπαλλήλου από την οποία να προκύπτει ότι οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές δεν είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής του θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ.2 του Συντάγματος, καθώς και ότι οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές ή σύνταξη δεν υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Η ανάληψη υποχρέωσης προηγείται όλων των διαδικασιών της δαπάνης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμβάλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης, στην κανονικότητα της δαπάνης όπως διατυπώνεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 91 του νόμου 4270/2014.

Δ. Κρατήσεις
 1. Παρακράτηση φόρου 20%, με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 60 του Ν.4172/2013.
 2. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης της παρ. 2α του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α’ 152) υπολογίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%).
 3. Ειδική Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%, της παρ. 2β του άρθρου 38 του Ν.3986/2011.
 4. Κράτηση Μ.Τ.Π.Υ. 2% , άρθρο 27 του Π.Δ. 422/1981.
 5. Κράτηση ΓΕΩΤΕΕ 5% της παρ.7 του άρθρου 2 του Π.Δ. 12/2017(ΦΕΚ 26 Α’).
 6. Κράτηση Τ.Π.Δ.Υ. 1%. Εισφορά του άρθρου 38 του Ν.3986/2011.
Ε. Επισημάνσεις, εγκύκλιοι ΓΛΚ

Επισημάνσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.3051/2002(ΦΕΚ Α’ 220), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του Ν.3649/2008 (ΦΕΚ Α’ 39):«ο προβλεπόμενος στο άρθρο 6 του ν.1878/1990, στο άρθρο 2 του ν.1895/1990 και στο άρθρο 5 του ν.2349/1995 αριθμός υπαλλήλων, που διατίθενται για τη γραμματειακή υποστήριξη του έργου των Βουλευτών και Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ορίζεται σε τέσσερις (4).

Ο Βουλευτής ή ο Έλληνας Βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει το δικαίωμα να προσλαμβάνει και δεύτερο Επιστημονικό Συνεργάτη, κατ’ εφαρμογή της κατά την ΚΒ’ Συνεδρίαση της 15.11.1982 απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ Α’ 137), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός των υπαλλήλων, που διατίθενται για την γραμματειακή τους υποστήριξη, περιορίζεται από τέσσερις (4) σε τρείς (3)».

Δεν υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ υγειονομικής περίθαλψης (Ε.Ο.Π.Π.Υ.) και κλάδων κύριας ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), έγγραφο Φ10042/οικ.13567/329/08-06-2018 Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46).

Οι κρατήσεις για το πρώην ΤΕΑΔΥ και ΤΠΔΥ καταργήθηκαν.(έγγραφο Φ80020/45578/Δ15.780/16-06-2017 Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης). Επίσης, ισχύει η αριθμ. 2/24112/ΔΕΠ/31-3-2017 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 7ΦΘΨΗ-ΟΒΛ): «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων».

Εγκύκλιοι

 • 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
 • ΔΙΔΚ/Φ.44.1/42290/14-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΠΙΛ465ΧΘΨ-ΔΦΜ) Διάθεση υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα σε Γραφεία Βουλευτών και Κομμάτων.

Νομολογία

1. Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 166/2014: Απόσπαση και διάθεση υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που έχουν υποχρέωση παραμονής σε υπηρεσία παραμεθορίου περιοχής, σε γραφεία βουλευτών και κομμάτων.

Αποδεκτή 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο