Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2120210001 – ΚΑΕ 0518

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0002 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0500 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0510 Διάφορες αποζημιώσεις
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0518
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών

Δεν εντοπίστηκαν δαπάνες, οι οποίες να βαρύνουν το συγκεκριμένο KAE, καθώς η εκλογική αποζημίωση και οι δαπάνες για τις εκλογές εγγράφονται στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών (07-130) και βαρύνουν τον ΚΑΕ 5262.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο