Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2120209006 – ΚΑΕ 0248

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0001 Αποδοχές και Συντάξεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0240 Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0248
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ «Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή»
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Ν. 3566/2007 (ΦΕΚ Α’ 117) «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών»
 • Άρθρο 26 περ. β του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94)
 • Αριθ. 2/19609/0022/14.04.2006 (ΦΕΚ Β’ 553) κ.υ.α. των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Εξωτερικών «Καθορισμός επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετεί στις Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές καθώς και στις Μόνιμες Αντιπροσωπείες», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/57430/0022/23.11.2006 (ΦΕΚ 1776/Β/2006), 2/51490/0022/27.8.2007 (ΦΕΚ 1776/Β/2007) και, 2/56884/0022/25.7.2008 (ΦΕΚ 1471/Β/2008) κ.υ.α.
 • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) Διασφάλιση δημοσιότητας με την ανάρτηση προβλεπόμενων πράξεων και λοιπών στοιχείων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

(στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του νόμου 4270/2014).

Β. Γενικές αναφορές

Ο σκοπός της δαπάνης αφορά την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής στην αλλοδαπή και των ειδικών συνθηκών διαβίωσης σε κάθε χώρα των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών και παρέχεται σε ευρώ ή συνάλλαγμα.

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Δεν υπάρχει απόφαση που να ορίζει τα δικαιολογητικά του ΚΑΕ 0248, ωστόσο κρίνονται απαραίτητα τα εξής:

 1. Αντίγραφο απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδεται πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης, αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης.
 2. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε τρία (3) αντίγραφα, που συντάσσεται και υπογράφεται αρμοδίως.
 3. Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου με μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο (αριθ.2/107929/0026/1-12-2013 ΥΑ – ΦΕΚ Β’ 3172/2013).
 4. Αντίγραφο απόφασης τοποθέτησης ή μετάθεσης ή απόσπασης. (Αριθμ.2/73/ΔΕΠ/2016 – ΦΕΚ B’ 20/2016)
 5. Αντίγραφο της πράξης ανάληψης των καθηκόντων του υπαλλήλου στην αλλοδαπή, για την έναρξη καταβολής του επιδόματος και της πράξης παράδοσης υπηρεσίας για την διακοπή της καταβολής του (άρθρο 155 παρ. 9 του Ν. 3566/2007).
Δ. Κρατήσεις
 • Σύμφωνα με το άρθρο 155 παρ. 4 του Ν. 3566/2007 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 38α άρθρο 41 του Ν. 3712/2008, το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής απαλλάσσεται από κάθε υπέρ του Δημοσίου και υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) ή τρίτων κράτηση ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 3 του Ν. 2238/1994 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 παρ. 5 του Ν. 4038/2012, το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής απαλλάσσεται από κάθε φόρο για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2012 και μετά.
 • Σύμφωνα με την απόφαση ΣτΕ 727/2014 κρίνεται αφορολόγητο το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής που χορηγείται κατ’ εφαρμογή των ν. 2685/1999 και 2594/1998 στους αποσπώμενους στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαστικούς λειτουργούς.
 • Σύμφωνα με το ΣτΕ 4203/2015 το επίδομα αλλοδαπής δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του ν. 3986/2011.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3103/2003 (ΦΕΚ Α/23/2003) «Ασφαλιστικά θέματα»: Η ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού και το επίδομα αλλοδαπής του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄) (*), υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ των οικείων ασφαλιστικών ταμείων. Το ύψος των κρατήσεων αυτών καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και δεν μπορεί να υπερβαίνει, για κάθε ταμείο, το 5% των παροχών επί των οποίων διενεργούνται οι κρατήσεις.
 • Κράτηση 5% για το προσωπικό της Ελληνικής αστυνομίας σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθ.8009/1/4-ιε (ΦΕΚ 1052/Β/2004)
 • Κράτηση 5% για το προσωπικό της Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθ.15036/711 (ΦΕΚ 1071/Β/2003)
Ε. Επισημάνσεις
 • Σύμφωνα με τις αποφάσεις ΣτΕ 1324/2012 και ΣτΕ 1840/2013 κρίθηκε ως αντισυνταγματική η φορολόγηση του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής.
 • (*) Ν.4336/2015,ΦΕΚ-94/Α/14.8.2015 κεφάλαιο Δ άρθρο 26: Άρθρο 26 Διατηρούμενες διατάξεις : Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις: α. της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3103/2003 (Α΄ 23), β. του άρθρου 155 του ν. 3566/2007 (Α΄ 117), γ. του άρθρου 184 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), δ. του άρθρου 23 του ν. 4027/2011(Α΄ 233) και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατόπιν εξουσιοδότησης.

· Αριθμ. 2172249/0022/13 (ΦΕΚ – 2108/Β/2013): Καθορισμός επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας, (Eurojust)».

· Αριθμ.2/22133/0022/07 (ΦΕΚ-1371/Β/2007): Κωδικοποίηση Διατάξεων Επιδόματος Υπηρεσίας Αλλοδαπής Στρατιωτικού Προσωπικού Ε.Δ.- Καθορισμός Επιδόματος σε Νεοσύστατη Θέση, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Αριθ. 2/9879/0022/2014 (ΦΕΚ-392/Β/2014)

· Το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής ή τα κάθε είδους επιμίσθια των υπαλλήλων ή λειτουργών του Δημοσίου που υπηρετούν στο εξωτερικό καταβάλλονται με μισθοδοτικές καταστάσεις σύμφωνα με άρθρο 11 του Ν. 3554/2007 ΦΕΚ-80/Α/2007 «Καθορισμός εισοδηματικής πολιτικής 2007».

Σύμφωνα με την απόφαση με Aριθ. ΣΤ4/Π/083.2/ΑΣ8655/2006 (ΦΕΚ 886 Β/12-7-2006) που τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 2/81221/7.11.1999 κοινή υπουργική απόφαση «…Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τους Κ.Α.Ε του Ειδικού Φορέα 09-120, από τους οποίους μπορούν να πληρώνονται δαπάνες από τις Πάγιες Προκαταβολές που έχουν συσταθεί στις Πρεσβείες και Μόνιμες Αντιπροσωπείες εξωτερικού, με το αντίστοιχο ποσοστό:…»

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο