Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2120209001 – ΚΑΕ 0284

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0001 Αποδοχές και Συντάξεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0280 Διάφορες αποζημιώσεις
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0284
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή
Α. Διατάξεις νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων κ.λπ.

(στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του νόμου 4270/2014)

 • Άρθρο 155 του Ν. 3566/2007 (ΦΕΚ Α’ 117) «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών»
 • Άρθρο 26 περ. β του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94)
 • Αριθ. 2/19609/0022/14.04.2006 (ΦΕΚ Β’ 553) κ.υ.α. των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Εξωτερικών «Καθορισμός επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετεί στις Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές καθώς και στις Μόνιμες Αντιπροσωπείες», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/57430/0022/23.11.2006 (ΦΕΚ 1776/Β/2006), 2/51490/0022/27.8.2007 (ΦΕΚ 1776/Β/2007) και, 2/56884/0022/25.7.2008 (ΦΕΚ 1471/Β/2008) κ.υ.α.
 • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) Διασφάλιση δημοσιότητας με την ανάρτηση προβλεπόμενων πράξεων και λοιπών στοιχείων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
Β. Γενικές αναφορές

Την πίστωση του ανωτέρω κωδικού βαρύνει η δαπάνη επιδόματος υπηρεσίας στην αλλοδαπή η οποία καταβάλλεται στους υπηρετούντες στις Αρχές εξωτερικού και τις μόνιμες αντιπροσωπείες (εκτός διπλωματικού κλάδου – Διοικητικοί, επιμελητές, αστυνομικοί, συμβασιούχοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου).

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

(τα απαιτούμενα δικ/κά συμβάλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης στην κανονικότητα της δαπάνης όπως διατυπώνεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 91 Του Ν.4270/2014).

Δεν προβλέπονται δικαιολογητικά από συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση. Προτείνονται τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία κρίνονται ως απαραίτητα:

 • Αντίγραφο απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδεται πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης, αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης.
 • Κατάσταση πληρωμής συνταγμένη εις τριπλούν υπογεγραμμένη από τα αρμόδια όργανα.
 • Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου με μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο (αριθ. 2/107929/0026/1-12-2013 ΥΑ – Β.3172).
 • Απόφαση τοποθέτησης ή μετάθεσης σε Αρχή εξωτερικού η μόνιμη αντιπροσωπεία (Αριθμ.2/73/ΔΕΠ/2016 – ΦΕΚ B/20/2016).
 • Αντίγραφο της πράξης ανάληψης των καθηκόντων του υπαλλήλου στην αλλοδαπή, για την έναρξη καταβολής του επιδόματος και της πράξης παράδοσης υπηρεσίας για την διακοπή της καταβολής του (άρθρο 155 παρ. 9 του Ν. 3566/2007).
Δ. Κρατήσεις
 • Σύμφωνα με το άρθρο 155 παρ. 4 του Ν. 3566/2007 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 38α άρθρο 41 του Ν. 3712/2008, το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής απαλλάσσεται από κάθε υπέρ του Δημοσίου και υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) ή τρίτων κράτηση ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 3 του Ν. 2238/1994 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 παρ. 5 του Ν. 4038/2012, το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής απαλλάσσεται από κάθε φόρο για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2012 και μετά.
 • Σύμφωνα με το ΣτΕ 4203/2015 το επίδομα αλλοδαπής δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του ν. 3986/2011.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3103/2003 (ΦΕΚ Α/23/2003) «Ασφαλιστικά θέματα»: Η ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού και το επίδομα αλλοδαπής του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄), υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ των οικείων ασφαλιστικών ταμείων. Το ύψος των κρατήσεων αυτών καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και δεν μπορεί να υπερβαίνει, για κάθε ταμείο, το 5% των παροχών επί των οποίων διενεργούνται οι κρατήσεις.
 • Κράτηση 5% υπέρ των οικείων Ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και 3% υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθ. 8009/1/4-ιε (ΦΕΚ 1052/Β/2004).
 • Κράτηση 5% υπέρ του Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Τ.Υ.Π.Σ.) σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθ. 15036/711 (ΦΕΚ 1071/Β/2003).
Ε. Επισημάνσεις, εγκύκλιοι ΓΛΚ, νομολογία
 • Αριθ. 1324/2012 και αριθ. 1840/2013 αποφάσεις του ΣΤΕ με τις οποίες κρίθηκε ως αντισυνταγματική η φορολόγηση του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής.
 • Το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής ή τα κάθε είδους επιμίσθια των υπαλλήλων ή λειτουργών του Δημοσίου που υπηρετούν στο εξωτερικό καταβάλλονται με μισθοδοτικές καταστάσεις σύμφωνα με άρθρο 11 του Ν. 3554/2007 ΦΕΚ-80/Α/2007 «Καθορισμός εισοδηματικής πολιτικής 2007».
 • Αριθμ. 2172249/0022/2013 (ΦΕΚ – 2108/Β/27.08.2013): «Καθορισμός επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust)».
 • Αριθμ. 2/22133/0022/2007 (ΦΕΚ-1371/Β/3.08.2007): Κωδικοποίηση Διατάξεων Επιδόματος Υπηρεσίας Αλλοδαπής Στρατιωτικού Προσωπικού Ε.Δ. – Καθορισμός Επιδόματος σε Νεοσύστατη Θέση, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Αριθ. 2/9879/0022/2014 (ΦΕΚ-392/Β/2014).
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο