Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2120206001 – ΚΑΕ 0514

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0002 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  0500 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  0510 Διάφορες αποζημιώσεις
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0514
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
  • Ν. 3205/03 (ΦΕΚ Α’ 297/23-12-03) Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις, άρθρο 10
  • Ν. 3408/05 (ΦΕΚ Α’ 272/4-11-2005) Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις, άρθρο 9
Β. Γενικές αναφορές

Τις πιστώσεις του ανωτέρω  Κωδικού Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) βαρύνουν  οι δαπάνες   για την αμοιβή εργασίας η οποία  παρέχεται  πέρα από τα συνήθη καθήκοντα.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3205/03 σε υπαλλήλους στους οποίους ανατίθενται, με απόφαση του οικείου Υπουργού, καθήκοντα αυξημένης ευθύνης λόγω φύσεως της εργασίας και για απολύτως συγκεκριμένες περιπτώσεις ή λόγω ειδικής εργασίας πέρα από τα συνήθη καθήκοντά τους, καταβάλλεται αμοιβή για το χρόνο άσκησης των παραπάνω καθηκόντων, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τρεις (3) μήνες για κάθε έτος. Η αναγκαιότητα και η διάρκεια της σχετικής απασχόλησης, καθώς και το ύψος της αμοιβής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται με ξεχωριστό τίτλο πληρωμής και δεν περιλαμβάνεται στην έννοια των αποδοχών. Το άρθρο 10 καταργήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 9 του Ν. 3408/05.

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Δεν εντοπίστηκε απόφαση που να καθορίζει δικαιολογητικά αλλά δεν υπάρχει και αναγκαιότητα έκδοσης διότι φαίνεται ότι  δεν υφίστανται σήμερα αμοιβές  από τον κρατικό προϋπολογισμό οι οποίες να βαρύνουν τον ΚΑΕ 0514.

Δ. Επισημάνσεις- Νομολογία

Τον ΚΑΕ 0514 βαρύνει η δαπάνη για την καταβολή του  επιμισθίου των ελεγκτών ιατρών των Περιφερειών  το οποίο καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν.1943/91  παρ. 5. Επίσης, στους Ελεγκτές γιατρούς καταβάλλεται εφάπαξ μηνιαίο ποσό εξόδων κίνησης σύμφωνα με την παρ.4 του ίδιου άρθρου  η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών. Με βάση την με αρ. 2052382/4684//0022/91 (ΦΕΚ Β’ 679) ΚΥΑ  το ποσό των εξόδων κίνησης καταβάλλεται από τους Π/Υ των οικείων φορέων  και βαρύνει τον ΚΑΕ 0718 των  Υπουργείων.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο