Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2120204010 – ΚΑΕ 0513

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0002 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  0500 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0510 Διάφορες αποζημιώσεις
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0513
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Ειδική Αποζημίωση για εργασία πλέον του πενθημέρου
Α. Διατάξεις νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων κ.λπ.
 • N. 3861/10 (ΦΕΚ Α’ 112/13-7-2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
 • Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ Α’ 145/5-8-16) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. Άρθρο 4, και άρθρο 66 παρ. 9 του Ν. 4270/14
 • Ν. 4354/15 (ΦΕΚ Α’ 176/16 12 2015) Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, άρθρο 20
 • Ν. 4461/17 (ΦΕΚ Α’ 38/28-3-2017) Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις. άρθρο 102 παρ. 2
 • Εγκύκλιος με αρ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 ( ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) με τίτλο « Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176), όπως τροποποιήθηκε με την 2/40112/ΔΕΠ 26-05-2017
 • Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με αρ. 2/1757/0026/17( ΦΕΚ Β’ 17/12-01-2017) με τίτλο « Καθορισμός Δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών εργασία»
 • ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών με Αριθμ. 2/37345/0004/10 (ΦΕΚ Β’ 784/4-6-2010) Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής
 • Εγκύκλιος με αρ. 2/57873/24-08-2010 του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΛΚ) με τίτλο: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 5 έως 20 της με αρ. 2/37345/0004/04-06-2010 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής»
Στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του νόμου 4270/2014).
Β. Γενικές αναφορές
Τις πιστώσεις των ανωτέρω Κωδικών Αριθμών Εξόδου (ΚΑΕ) βαρύνουν οι δαπάνες για την ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα .Ο φορέας κάνει τον απαραίτητο προγραμματισμό έχοντας πάντα υπόψη τις αρχές διαχείρισης των οικονομικών του Δημοσίου όπως προβλέπονται στο άρθρο 33 του Ν.4270/2014 και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικού για την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων και με τη Διεύθυνση Διοικητικού για την σωστή κατανομή και αξιοποίηση του προσωπικού του φορέα.
Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμβάλλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης στην κανονικότητα της δαπάνης όπως διατυπώνεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 91 του Ν.4270/2014). Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 140 παρ. 3 του Ν. 4270/14 «Η απαίτηση οποιουδήποτε των με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του Δημοσίου, πολιτικών ή στρατιωτικών, κατ’ αυτού, που αφορά σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές αυτών ή αποζημιώσεις, έστω και αν βασίζεται σε παρανομία των οργάνων του Δημοσίου ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις παραγράφεται μετά την παρέλευση διετίας από τη γένεσή της.
  • Αντίγραφο απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδεται πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης, αναρτημένη στο διαδυκτιακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης.
  • Σύμφωνα με την Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με αρ. 2/1757/0026/17(ΦΕΚ 17 Β’ /12-01-2017) με τίτλο « Καθορισμός Δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών εργασία», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα.

α. Κατάσταση πληρωμής σε τρία (3) αντίτυπα που περιλαμβάνει

i. Το Φορέα /Ειδικό Φορέα /Κ.Α.Ε.,
ii. Το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη
iii. Τα στοιχεία κάθε δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ., Μ.Κ.), τις πραγματοποιηθείσες ώρες υπερωριακής εργασίας κάθε υπαλλήλου, την ωριαία αποζημίωση, το δικαιούμενο ποσό, τις επιμέρους κρατήσεις, το καθαρό πληρωτέο ποσό, υπογεγραμμένα από τους δικαιούχους, καθώς και τα σύνολα των μεικτών και των δικαιούμενων ποσών, των επιμέρους κρατήσεων και του φόρου.
β. Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας και βεβαιώνεται σε αυτήν η εκτέλεση της εργασίας αυτής από τους υπαλλήλους για το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται η αποζημίωση, καθώς και το γνήσιο της υπογραφής των δικαιούχων.
 • Απόφαση έγκρισης υπερωριακής, νυχτερινής Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/15 (ΦΕΚ Α’ 176), η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβέρνησης και περιλαμβάνει τον αριθμό των υπαλλήλων, το σύνολο των ωρών το χρονικό διάστημα της απασχόλησης και την απαιτούμενη πίστωση.
 • α. Απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας περί συγκρότησης συνεργείου, όπου απαιτείται η έκδοση της παραγράφου 2 της παρούσας, στην οποία θα αναφέρεται: ο αριθμός και το ονοματεπώνυμο των συμμετεχόντων στο συνεργείο υπαλλήλων, η κατηγορία και το Μ.Κ. αυτών, το συνολικό χρονικό διάστημα, καθώς και οι ώρες απασχόλησης για κάθε υπάλληλο κατά μήνα αναρτημένη στο διαύγεια.
β. Στην περίπτωση της παρ. Γ του άρθρου 20 του Ν. 4354/15 (ΦΕΚ Α’ 176) κατά την οποία ο αριθμός των ωρών της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης , καθώς και των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ορίζεται εκ του νόμου, δεν απαιτείται η έκδοση των παραγράφων 2 και 3 α της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή το οικείο όργανο ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο, συντάσσει και υποβάλλει βεβαίωση, στην οποία να αναφέρονται όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην οικεία Υπηρεσία, ο φορέας που ανήκουν οργανικά και ο αριθμός των ωρών που απασχολήθηκε ο κάθε υπάλληλος κατά περίπτωση υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών εργασία), πέρα από το υποχρεωτικό τους ωράριο. Η συγκεκριμένη δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 0561.
 • Υπεύθυνη δήλωση του κάθε υπαλλήλου από την οποία να προκύπτει ότι οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές δεν είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 2 του Συντάγματος, καθώς και ότι οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές ή σύνταξη δεν υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείο, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4354/15 (ΦΕΚ Α’ 176).
Ισχύς της απόφασης από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 12-1-2017
Δ. Κρατήσεις
1) ΠΡΩΗΝ ΕΟΠΠΥ ( ΝΥΝ ΕΦΚΑ)*
Από 01-01-2017 έως 30-06-2018 7,10% (το οποίο κατανέμεται όπως αναλυτικά αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο)
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 41 του Ν. 4387/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/30-9-16) ορίζεται ότι : «1. Από 1/1/2017 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των μισθωτών και λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα του παρόντος νόμου, ορίζεται σε ποσοστό 7,10%, επί των πάσης φύσεως αποδοχών και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη».
*Σύμφωνα με την με αρ.Φ10042/οικ.13567/329/08-06-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης από 01-07-2018, οι αποζημιώσεις του άρθρου 20 του Ν.4354/15 δεν υπόκεινται σε εισφορές κλάδου κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής καθώς και υγειονομικής περίθαλψης. Συνεπώς η αναφερόμενη κράτηση υπέρ ΕΦΚΑ δεν επιβάλλεται από 01-07-2018 στις πρόσθετες αποδοχές με βάση την ανωτέρω εγκύκλιο.
2) ΜΤΠΥ: Ασφαλισμένος 2%
Άρθρο 27 Π.Δ.422/1981- ΦΕΚ Α’ 114/1981
 «Παν ποσόν καταβαλλόμενον εις οιονδήποτε δημόσιον υπάλληλον ή λειτουργόν ή υπάλληλον Ειδικού Ταμείου ή Ν.Π.Δ.Δ είτε ως αποζημίωσις λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπάς είτε ως αποζημίωσις λόγω υπερωριών ή εκτάκτων εργασιών ή λόγω εκτελέσεως εργασίας εκτός της έδρας του είτε ως αποζημίωσις δι’ οιανδήποτε αίτίαν, υπόκειται εις κράτησιν 2% εφ’ όσον ο εισπράττων τας αποζημιώσεις είναι μέτοχος του Μ.Τ.Π.Υ.» β. (Αρθρ. 3 παρ. 2 ν.δ. 1050/42 και άρθρ. 1 παρ. 3 υπ’ αριθμ. 270/45 απ. Υπ. Οικονομικών.) Βλ. σχετικά και την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80020/οικ.8355/327/13-5-14 (ΑΔΑ: ΒΙΦ8Λ-6ΙΛ) : Γνωστοποίηση δημοσίευσης του Ν.4254/2014 (Α’ 85). Κατάργηση – αντικατάσταση διατάξεων που αφορούν κοινωνικούς πόρους.
Επισημαίνουμε ότι από 01-01-2015 σύμφωνα με το Ν.4254/14 υποπαράγραφος ΙΑ3 παρ.2 ιζ’ (ΦΕΚ Α’ 85/7-04-2014 ) καταργήθηκε η κράτηση 1% των μη μετόχων στις πρόσθετες αμοιβές που προκύπτουν από οποιαδήποτε αιτία (βλέπε άρθρο 27 του Π.Δ 422/81). Σχετικό το με αρ. 12387/11-02-2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) του Μ.Τ.Π.Υ. προς όλα τα υπουργεία το οποίο κοινοποιήθηκε με το με το με αρ. 11899/0026/13-02-2015 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής ΔημοσιολογιστικώνΔιάταξεων του Γ.Λ.Κ.
3) ΕΤΕΑΕΠ
Από 01-01-2017 δεν επιβάλλεται κράτηση υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΠΡΩΗΝ ΕΤΕΑ) επειδή οι πρόσθετες αποδοχές δεν συμπεριλαμβάνονται στις συντάξιμες ή ασφαλιστέες αποδοχές σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4387/16 (ΦΕΚ Α’ 85/2016) άρθρα 38 και 97,- και Φ80020/45578/Δ15.780/2017: «Προσδιορισμός των ασφαλιστέων αποδοχών, από την 1.1.2017, υπέρ επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής, για τους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.4354/15 (νέο ενιαίο μισθολόγιο)» (ΑΔΑ:ΩΩΡΙ465Θ1Ω-Ι8Λ)(…)
Με το δεδομένο ότι, από 1.1.2017, η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών είναι η ίδια τόσο στο φορέα κύριας όσο και στο φορέα επικουρικής ασφάλισης και εφόσον οι τυχόν άλλες αποδοχές – αποζημιώσεις π.χ. από υπερωριακή απασχόληση ή από συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίας κ.α., δεν αποτελούν ασφαλιστέες αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για κύρια σύνταξη και δεν υπόκεινται σε κράτηση, δεν θα αποτελούν ασφαλιστέες αποδοχές και δεν θα υπόκεινται σε κράτηση υπέρ επικουρικής ασφάλισης (βλ.επίσηςΦ80020/οικ22104/Δ15.405/2016 Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 (Α, 85/12- 5-2016), σχετικά με τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης (ΑΔΑ:ΩΒΔ4465Θ1Ω-ΒΥ0).
4) ΠΑΡ.ΦΟΡΟΥ: 20%
Ν. 4172/2013 -ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013
Φορολογικός συντελεστής Άρθρο 60, παρ 5.Στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, σύμφωνα με το άρθρο 12, καθώς και στις πρόσθετες αμοιβές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές διενεργείται παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά.
Σχετικές επίσης είναι και οι παρακάτω εγκύκλιοι:
ΠΟΛ.1064/2016 Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την ψήφιση του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α’ 85/12.5.2016) και του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».(ΑΔΑ:6ΧΜΙΗ-5ΔΧ)
ΠΟΛ 1072/2015 Οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν.4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. (ΑΔΑ:6ΦΙΑΗ-ΝΚ7)
5) ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α’ 152/2011 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015.(…) Άρθρα 29 και 38
1) Εισφορά άρθρου 29 Ν.3986/2011 ΦΕΚ Α’ 152/2011 (όπως ενσωματώθηκε στις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4172/13 (ΦΕΚ Α’ 167/2013)
Σχετική είναι η ΠΟΛ1152/2017 (ΩΓ1Π46ΜΠ3Ζ-7Ι7) σύμφωνα με την οποία «Μετά την ενσωμάτωση των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 στις διατάξεις του άρθρου 43 Α του Ν.4172/13, επί του θέματος της παρακράτησης έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στις αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα καθώς και κάθε άλλου είδους, πρόσθετες αμοιβές ή εφάπαξ παροχές, που καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα, πέραν του μισθού, και δεν συνεντέλλονται (συνεκκαθαρίζονται) με τις τακτικές αποδοχές, εξακολουθούν και μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 Α του Ν.4172/13 να ισχύουν τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ 1010/2013. Συνεπώς στις αμοιβές αυτές δεν διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αλλά η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στα εισοδήματα αυτά με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου των αμοιβών. (Σχετική είναι και η ΠΟΛ 1050/2012 ΑΔΑ:Β4ΠΠΗ-ΙΓΤ) με θέμα: «Απόδοση των ποσών που παρακρατούνται στα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας και κατά τις χρήσεις 2012 μέχρι και 2014».
2) Εισφορά άρθρου 38 Ν.3986/2011- ΦΕΚ: 152/Α/2011
Α. Υπάλληλοι που είναι ασφαλισμένοι στο ΤΠΔΥ(σε ποσοστό 2% και 1%)
Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.3986/11 παρ. 2α « Καθιερώνεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και των υπαλλήλων όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ.
 Από την επιβολή της ανωτέρω κράτησης 2% εξαιρείται το προσωπικό που καταβάλλει την εισφορά υπέρ κλάδου ανεργίας, που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ν.δ. 2961/1954 (ΦΕΚ Α’ 197), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 6 του άρθρου 44 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ Α’ 165) και την παράγραφο 9 του άρθρου 44 του παρόντος νόμου.» (τροποποίηση του άρθρου 38 με την παρ. 11 του άρθρου. 24 του Ν. 4002/11, ΦΕΚ Α’ 180/22-8-11)
Επιπλέον με την παρ. 2β του άρθρου 38 του Ν.3986/11 «Καθιερώνεται ειδική εισφορά των ασφαλισμένων του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) πέραν των προβλεπομένων, υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του Ταμείου.
Β. Υπάλληλοι που δεν είναι ασφαλισμένοι στο Τ.Π.Δ.Υ(Ειδική Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1% )
Για τους υπαλλήλους που δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΤΠΔΥ η εισφορά της παρ. 2β του άρθρου 38 του Ν.3986/11 υπολογίζεται σε ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων, υπέρ του ΟΑΕΔ «ενώ για το προσωπικό που είναι ασφαλισμένο στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, η εισφορά αυτή αποδίδεται υπέρ των εν λόγω Ταμείων.» περ. β της παρ. 2 του άρθρου 38 προστέθηκε με την παρ. 11 του άρθρου . 2 του Ν. 4024/11, ΦΕΚ-226 Α/27-10-11 . Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού, είσπραξης και απόδοσης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
Σχετικές είναι οι εγκύκλιοι:
 • 2/76513/0094/2011 Θέμα: Παροχή οδηγιών για την καταβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας και της ειδικής εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ-ΟΑΕΔ σύμφωνα με το Ν. 3986/2011
 • 2/57654/0022/2011 – ΦΕΚ Β’ 1853/2011 -Ειδική εισφορά αλληλεγγύης της παρ. 2α του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α’ 152)
 • 17534/1499/2011 Θέμα: «Διευκρινήσεις επί των διατάξεων της παρ. 2β του αρθρ. 38 του Ν. 3986/2011 ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ»
6) ΓΕΩΤΕ (μόνον εγγεγραμμένοι στο ΓΕΩΤΕ) σε ποσοστό 5%
Εγκύκλιος 2842/25-07-2012 ΘΕΜΑ: Κρατήσεις υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε (…) γ) 5% σε κάθε είδους πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις των δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, εκτός των μηνιαίων αποδοχών τους (υπερωριακή αμοιβή, εκτός έδρας αποζημιώσεις κλπ)
Β) Ασφαλισμένοι βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.3868/2010
Επιπλέον των ανωτέρω (Α 1-6) : ΙΚΑ : Εργοδότης 16,33% -Ασφαλισμένος 9,67% Σύνολο 26%
IKA/ΤΟ1/652/130/2016: Αναπροσαρμογή συντάξεων ETEA σύμφωνα με τον Ν. 4387/16 (ΑΔΑ:ΩΧ234691ΩΓ- ΘΛΕ )
Γ)Δημόσιοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ι.Δ.
1)Οι εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ
IKA/ΤΟ1/652/130/2016 :Αναπροσαρμογή συντάξεων ETEA σύμφωνα με τον Ν. 4387/16 (ΑΔΑ:ΩΧ234691ΩΓ- ΘΛΕ )
ΙΚΑ/Ε00/2/2014 Μείωση εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:45 (ΑΔΑ:611Υ4691ΩΓ-ΨΞ7)
IKA/Α20/251/119/2012 ΘΕΜΑ : Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012 (Β4ΣΦ4691ΩΓ-Γ4Κ).
Επιπλέον
2)Παρακράτηση φόρου ως ανωτέρω Α.4 και
3) Ειδική Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1% (Ν.3986/2011 Άρθρο 38, παρ. 2β)
Επισημάνσεις – Πρόσθετα εργαλεία
«Η ωριαία αμοιβή για εργασία πέραν του πενθημέρου είναι ίδια με αυτή που παρέχεται για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22.00 ώρα, προσαυξημένη κατά 25%». Η προκαλούμενη δαπάνη για τις πέραν του πενθημέρου αποζημιώσεις του φυλακτικού προσωπικού και του προσωπικού καθαριότητας των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και καταβάλλεται από αυτό.
Θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τις υπηρεσίες στις οποίες μεταβιβάζονται οι πιστώσεις με επιτροπικά εντάλματα και υποχρεούται από τη φύση τους να παρέχουν υπηρεσίες σε 24ωρη βάση (Καταστήματα Κράτησης κ.λπ.) να προβαίνουν άμεσα στις δεσμεύσεις των πιστώσεων και στην ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ των αποφάσεων συγκρότησης των συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης πριν την έναρξη του διαστήματος υπερωριακής απασχόλησης.
Επίσης, κατά το στάδιο συγκέντρωσης και προετοιμασίας των δικαιολογητικών που αφορούν τις ανωτέρω δαπάνες απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την καταχώρηση των στοιχείων στα ηλεκτρονικά αρχεία της ΕΑΠ για να αποφεύγονται λάθη που οδηγούν σε καθυστερήσεις πληρωμών.
Στα έγγραφα τα οποία συνοδεύουν τις δαπάνες δεν επιτρέπεται να υπάρχουν διορθώσεις, αλλοιώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.4446/16 Όλες οι σχετικές αποφάσεις πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τα αρμόδια όργανα. Είναι χρήσιμο όσοι συντάσσουν και ελέγχουν καταστάσεις για αμοιβή δαπανών αποζημιώσεων πλέον του πενθημέρου να συμβουλεύονται τον πίνακα με τα ωρομίσθια όλων των κατηγοριών υπαλλήλων όπως υπάρχει στην ανωτέρω (6) σχετική εγκύκλιο.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο