Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2120201017 – ΚΑΕ 0516

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0002 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0500 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0510 Διάφορες αποζημιώσεις
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0516
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών
Α. Διατάξεις νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων κ.λπ.
 • N. 3861/10 (ΦΕΚ Α’ 112/13-7-2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
 • Ν. 4270/14 (ΦΕΚ Α’ 143/28-06-2014) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
 • Ν. 4354/15 (ΦΕΚ Α’ 176/16 12 2015) Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, άρθρο 20 παρ 2Γ1
 • Ν. 4461/17 (ΦΕΚ Α’ 38/17), άρθρο 102 παρ. 2 Ν. 4461/17 (ΦΕΚ Α’ 38/28-3-2017) Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις
 • Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Α’ 167) Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με τον N. 3027/02 (ΦΕΚ Α’ 152/28-6-02) Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
 • Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145/2016) Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ Α’ 145/5-8-16) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες
 • Εγκύκλιος με αρ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) με τίτλο «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176), όπως τροποποιήθηκε με την 2/40112/ΔΕΠ 26-05-2017 Εγκύκλιο του ΓΛΚ
 • Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με αρ. 2/1757/0026/17 (ΦΕΚ Β’ 17/12-01-2017) με τίτλο « Καθορισμός Δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών εργασία»
 • Αριθ. 2036064/4519/0022/89 (ΦΕΚ Β’ 483/16-6-1989) Ανακαθορισμός του ποσού που διατίθεται για την προμήθεια βιβλίων από τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαναπροσδιορισμός του ωραρίου διδασκαλίας των εκπαιδευτικών αυτών (Κυρώθηκε και από την έκδοσή της έχει ισχύ νόμου από την παρ. 2 άρθρ. 7 Ν. 1865/1989, ΦΕΚ Α’ 210)
 • ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών με Αριθμ. 2/37345/0004/10 (ΦΕΚ Β’ 784/4-6-2010) : Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής
 • Εγκύκλιος με αρ. 2/57873/24-08-2010 του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΛΚ) με τίτλο: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 5 έως 20 της με αρ. 2/37345/0004/04-06-2010 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής»
Στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του νόμου 4270/2014).
Β. Γενικές αναφορές
Τις πιστώσεις του ανωτέρω Κωδικού Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) βαρύνουν οι δαπάνες για την αμοιβή υπερωριακής εργασίας εκπαιδευτικών, όπως προβλέπεται στην περ. Γ του άρθρου 20 του Ν.4354/15. Ο ανώτατος αριθμός ωρών (μέχρι 20 το μήνα) καθορίζεται εκ του νόμου και η ωριαία αμοιβή ορίζεται στα 10 ευρώ. Με βάση το άρθρο 14 παρ.16 του Ν.1566/85 « Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων και οι απομένουσες δεν δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικού ή αν δικαιολογούν, μέχρι να προσληφθεί προσωρινός αναπληρωτής και εφόσον δεν υπάρχει προσφορά προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, ο σύλλογος των διδασκόντων αναθέτει την κάλυψη των ωρών αυτών σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου».
Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμβάλλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης στην κανονικότητα της δαπάνης όπως διατυπώνεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 91 του Ν.4270/2014).
Μετά την ισχύ του Ν.4354/15 ισχύει γενικά η Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με αρ. 2/1757/0026/17( ΦΕΚ 17 τ.Β’ /12-01-2017) με τίτλο « Καθορισμός Δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών εργασία» (ανωτέρω 8 σχετική), Συμπληρωματικά, όμως εφαρμόζεται η με αρ. 2/45850/0026/01 (ΦΕΚ Β 947 Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 1065/Β/01) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μόνο ως προς τα δικαιολογητικά καθώς δεν έχει επικαιροποιηθεί με το νέο νομικό πλαίσιο. Από το συνδυασμό των δυο αποφάσεων προτείνονται τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδεται πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης, αναρτημένη στο διαδυκτιακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης.
2. Απόφαση ανάθεσης του αρμοδίου οργάνου (Μέχρι 5 ώρες υπερωριακής εργασίας την εβδομάδα η ανάθεση γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων η οποία έχει εκδοθεί πριν την πραγματοποίηση των υπερωριών.
3. Ωρολόγιο Πρόγραμμα σχολείου, στο οποίο θα αναγράφονται τα μαθήματα που διδάσκει ο κάθε καθηγητής, ανά τμήμα και ανά ώρα, θεωρημένο από το αρμόδιο όργανο. Από το αρμόδιο όργανο (Δ/ντής του Σχολείου) βεβαιώνονται τα εξής: α) Οι εν λόγω καθηγητές πραγματοποίησαν τις αναφερόμενες για τον καθένα ώρες υπερωριακής διδασκαλίας β) Οι υπερωρίες έγιναν πέραν του υποχρεωτικού τους ωραρίου γ)Οι άλλοι καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας με τους ανωτέρω έχουν συμπληρώσει το υποχρεωτικό τους ωράριο.
4. α. Κατάσταση πληρωμής σε τρία (3) αντίτυπα που περιλαμβάνει
i. Το Φορέα /Ειδικό Φορέα /Κ.Α.Ε.,
ii. Το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη
iii. Τα στοιχεία κάθε δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ., Μ.Κ.), τις πραγματοποιηθείσες ώρες υπερωριακής εργασίας κάθε υπαλλήλου, την ωριαία αποζημίωση, το δικαιούμενο ποσό, τις επιμέρους κρατήσεις, το καθαρό πληρωτέο ποσό, τις επιμέρους κρατήσεις, το καθαρό πληρωτέο ποσό, υπογεγραμμένα από τους δικαιούχους, καθώς και τα σύνολα των μεικτών και των δικαιούμενων ποσών, των επιμέρους κρατήσεων και του φόρου.
β. Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από το Δ/ντή του Σχολείου και βεβαιώνεται σε αυτήν η πραγματοποίηση, καθώς και το γνήσιο της υπογραφής των δικαιούχων. Από το αρμόδιο όργανο (Δ/ντής του Σχολείου) βεβαιώνονται τα εξής: α) Οι εν λόγω καθηγητές πραγματοποίησαν τις αναφερόμενες για τον καθένα ώρες υπερωριακής διδασκαλίας β) Οι υπερωρίες έγιναν πέραν του υποχρεωτικού τους ωραρίου γ) Οι άλλοι καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας με τους ανωτέρω έχουν συμπληρώσει το υποχρεωτικό τους ωράριο.
5. Υπεύθυνη δήλωση του κάθε υπαλλήλου από την οποία να προκύπτει ότι οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές δεν είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 2 του Συντάγματος, καθώς και ότι οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές ή σύνταξη δεν υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείο, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4354/15 (ΦΕΚ Α’ 176΄).
Δ. Κρατήσεις
1) ΠΡΩΗΝ ΕΟΠΠΥ ( ΝΥΝ ΕΦΚΑ)*
Από 01-01-2017 έως 30-06-2018 7,10% (το οποίο κατανέμεται όπως αναλυτικά αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο)
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 41 του Ν. 4387/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.4425/2016 (185/Α΄/30-9-16) ορίζεται ότι : «1. Από 1/1/2017 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των μισθωτών και λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα του παρόντος νόμου, ορίζεται σε ποσοστό 7,10%, επί των πάσης φύσεως αποδοχών και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη».
*Σύμφωνα με την με αρ.Φ10042/οικ.13567/329/08-06-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης από 01-07-2018, οι αποζημιώσεις του άρθρου 20 του Ν.4354/15 δεν υπόκεινται  σε εισφορές κλάδου κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής καθώς και υγειονομικής περίθαλψης. Συνεπώς η αναφερόμενη κράτηση υπέρ ΕΦΚΑ δεν επιβάλλεται από 01-07-2018  στις πρόσθετες αποδοχές   με βάση την ανωτέρω εγκύκλιο.
2) ΜΤΠΥ: Ασφαλισμένος 2%
Άρθρο 27 Π.Δ.422/1981- ΦΕΚ Α’ 114/1981
«Παν ποσόν καταβαλλόμενον εις οιονδήποτε δημόσιον υπάλληλον ή λειτουργόν ή υπάλληλον Ειδικού Ταμείου ή Ν.Π.Δ.Δ είτε ως αποζημίωσις λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπάς είτε ως αποζημίωσις λόγω υπερωριών ή εκτάκτων εργασιών ή λόγω εκτελέσεως εργασίας εκτός της έδρας του είτε ως αποζημίωσις δι΄οιανδήποτε αίτίαν, υπόκειται εις κράτησιν 2% εφ’ όσον ο εισπράττων τας αποζημιώσεις είναι μέτοχος του Μ.Τ.Π.Υ.» β. (Αρθρ. 3 παρ. 2 ν.δ. 1050/42 και άρθρ. 1 παρ. 3 υπ΄αριθμ. 270/45 απ. Υπ. Οικονομικών.) Βλ. σχετικά και την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80020/οικ.8355/327/13-5-14 (ΑΔΑ: ΒΙΦ8Λ-6ΙΛ) : Γνωστοποίηση δημοσίευσης του Ν.4254/2014 (Α’ 85). Κατάργηση – αντικατάσταση διατάξεων που αφορούν κοινωνικούς πόρους
Επισημαίνουμε ότι από 01-01-2015 σύμφωνα με το Ν.4254/14 υποπαράγραφος ΙΑ3 παρ.2 ιζ’ (ΦΕΚ Α’ 85/7-04-2014 ) καταργήθηκε η κράτηση 1% των μη μετόχων στις πρόσθετες αμοιβές που προκύπτουν από οποιαδήποτε αιτία (βλέπε  άρθρο 27 του Π.Δ 422/81). Σχετικό το με αρ. 12387/11-02-2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) του Μ.Τ.Π.Υ. προς όλα τα υπουργεία  το οποίο κοινοποιήθηκε με το με το με αρ. 11899/0026/13-02-2015 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διάταξεων του Γ.Λ.Κ.
3) ΕΤΕΑΕΠ
Από 01-01-2017 δεν επιβάλλεται κράτηση υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΠΡΩΗΝ ΕΤΕΑ) επειδή οι πρόσθετες αποδοχές δεν συμπεριλαμβάνονται στις συντάξιμες ή ασφαλιστέες αποδοχές σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4387/16 (ΦΕΚ Α’ 85/2016) άρθρα 38 και 97,- και Φ80020/45578/Δ15.780/2017 :«Προσδιορισμός των ασφαλιστέων αποδοχών, από την 1.1.2017, υπέρ επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής, για τους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.4354/15 (νέο ενιαίο μισθολόγιο).»(ΑΔΑ:ΩΩΡΙ465Θ1Ω-Ι8Λ)(…).
Με το δεδομένο ότι, από 1.1.2017, η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών είναι η ίδια τόσο στο φορέα κύριας όσο και στο φορέα επικουρικής ασφάλισης και εφόσον οι τυχόν άλλες αποδοχές – αποζημιώσεις π.χ από υπερωριακή απασχόληση ή από συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίας κ.α., δεν αποτελούν ασφαλιστέες αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για κύρια σύνταξη και δεν υπόκεινται σε κράτηση, δεν θα αποτελούν ασφαλιστέες αποδοχές και δεν θα υπόκεινται σε κράτηση υπέρ επικουρικής ασφάλισης. (βλ.επίσηςΦ80020/οικ22104/Δ15.405/2016 Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 (Α, 85/12- 5-2016), σχετικά με τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης (ΑΔΑ:ΩΒΔ4465Θ1Ω-ΒΥ0).
4) ΠΑΡ.ΦΟΡΟΥ: 20% 
Ν. 4172/2013 -ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013
Φορολογικός συντελεστής Άρθρο 60, παρ 5.Στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, σύμφωνα με το άρθρο 12, καθώς και στις πρόσθετες αμοιβές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές διενεργείται παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά.
Σχετικές επίσης είναι και οι παρακάτω εγκύκλιοι
 • ΠΟΛ.1064/2016 Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την ψήφιση του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85/12.5.2016) και του Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΑΔΑ:6ΧΜΙΗ-5ΔΧ)
 •  ΠΟΛ 1072/2015 Οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν.4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. (ΑΔΑ:6ΦΙΑΗ-ΝΚ7)
5) ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ν.3986/2011 – ΦΕΚ: 152/Α/2011 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015.(…) Άρθρα 29 και 38
1) Εισφορά άρθρου 29 Ν.3986/2011 – ΦΕΚ: 152/Α/2011(όπως ενσωματώθηκε στις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4172/13( ΦΕΚ 167/Α/2013)
Σχετική είναι η ΠΟΛ1152/2017 (ΩΓ1Π46ΜΠ3Ζ-7Ι7) σύμφωνα με την οποία «Μετά την ενσωμάτωση των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 στις διατάξεις του άρθρου 43 Α του Ν.4172/13, επί του θέματος της παρακράτησης έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στις αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα καθώς και κάθε άλλου είδους, πρόσθετες αμοιβές ή εφάπαξ παροχές, που καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα, πέραν του μισθού, και δεν συνεντέλλονται ( συνεκκαθαρίζονται) με τις τακτικές αποδοχές, εξακολουθούν και μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 Α του Ν.4172/13 να ισχύουν τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ 1010/2013. Συνεπώς στις αμοιβές αυτές δεν διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αλλά η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στα εισοδήματα αυτά με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου των αμοιβών. (Σχετική είναι και η ΠΟΛ 1050/2012 ΑΔΑ:Β4ΠΠΗ-ΙΓΤ) με θέμα: «Απόδοση των ποσών που παρακρατούνται στα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας και κατά τις χρήσεις 2012 μέχρι και 2014».
2) Εισφορά άρθρου 38 Ν.3986/2011- ΦΕΚ: 152/Α/2011
Α. Υπάλληλοι που είναι ασφαλισμένοι στο ΤΠΔΥ(σε ποσοστό 2% και 1%)
Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.3986/11 παρ. 2α « Καθιερώνεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και των υπαλλήλων όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ.
Από την επιβολή της ανωτέρω κράτησης 2% εξαιρείται το προσωπικό που καταβάλλει την εισφορά υπέρ κλάδου ανεργίας, που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ν.δ. 2961/1954 (Α΄ 197), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 6 του άρθρου 44 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ Α’ 165) και την παράγραφο 9 του άρθρου 44 του παρόντος νόμου» (τροποποίηση του άρθρου 38 με την παρ. 11 του άρθρου. 24 του Ν. 4002/11, ΦΕΚ-180 Α/22-8-11).
Επιπλέον με την παρ. 2β του άρθρου 38 του Ν.3986/11 «Καθιερώνεται ειδική εισφορά των ασφαλισμένων του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) πέραν των προβλεπομένων, υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του Ταμείου.
Β. Υπάλληλοι που δεν είναι ασφαλισμένοι στο Τ.Π.Δ.Υ. (Ειδική Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%)
Για τους υπαλλήλους που δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΤΠΔΥ η εισφορά της παρ. 2β του άρθρου 38 του Ν.3986/11 υπολογίζεται σε ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων, υπέρ του ΟΑΕΔ «, ενώ για το προσωπικό που είναι ασφαλισμένο στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, η εισφορά αυτή αποδίδεται υπέρ των εν λόγω Ταμείων.» περ. β της παρ. 2 του άρθρου 38 προστέθηκε με την παρ. 11 του άρθρου . 2 του Ν. 4024/11, ΦΕΚ-226 Α/27-10-11 . Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού, είσπραξης και απόδοσης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
Σχετικές είναι οι εγκύκλιοι:
 • 2/76513/0094/2011 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την καταβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας και της ειδικής εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ-ΟΑΕΔ σύμφωνα με το Ν. 3986/2011
 •  2/57654/0022/2011 – ΦΕΚ: 1853/Β/2011 -Ειδική εισφορά αλληλεγγύης της παρ. 2α του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α’ 152)
 • 17534/1499/2011 Θέμα: «Διευκρινήσεις επί των διατάξεων της παρ. 2β του αρθρ. 38 του Ν. 3986/2011 ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ»
6) ΓΕΩΤΕ (μόνον εγγεγραμμένοι στο ΓΕΩΤΕ) σε ποσοστό 5%
 Εγκύκλιος 2842/25-07-2012 ΘΕΜΑ: Κρατήσεις υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε (…) γ) 5% σε κάθε είδους πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις των δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, εκτός των μηνιαίων αποδοχών τους (υπερωριακή αμοιβή, εκτός έδρας αποζημιώσεις κ.λπ.)
Β) Ασφαλισμένοι βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.3868/2010
Επιπλέον των ανωτέρω (Α. 1-6): ΙΚΑ : Εργοδότης 16,33% -Ασφαλισμένος 9,67% Σύνολο 26%
IKA/ΤΟ1/652/130/2016: Αναπροσαρμογή συντάξεων ETEA σύμφωνα με τον Ν. 4387/16 (ΑΔΑ:ΩΧ234691ΩΓ- ΘΛΕ )
Γ)Δημόσιοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ι.Δ.
1)Οι εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ
IKA/ΤΟ1/652/130/2016 :Αναπροσαρμογή συντάξεων ETEA σύμφωνα με τον Ν. 4387/16 (ΑΔΑ:ΩΧ234691ΩΓ- ΘΛΕ )
ΙΚΑ/Ε00/2/2014 Μείωση εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:45 (ΑΔΑ:611Υ4691ΩΓ-ΨΞ7)
 IKA/Α20/251/119/2012 ΘΕΜΑ : Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012 (Β4ΣΦ4691ΩΓ-Γ4Κ).
Επιπλέον
 2)Παρακράτηση φόρου ως ανωτέρω Α.4 και
 3) Ειδική Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1% (Ν.3986/2011 Άρθρο 38 ,παρ. 2β)
Δ. Επισημάνσεις- Νομολογία
Από τις ισχύουσες διατάξεις προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι για την πραγματοποίηση υπερωριακής διδασκαλίας με αμοιβή από εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαιτείται απόφαση ανάθεσης από τον σύλλογο διδασκόντων του οικείου σχολείου, η οποία ισχύει από τη χρονολογία έκδοσής της. Συνεπώς, δαπάνη για την καταβολή αμοιβής υπερωριακής διδασκαλίας που, είτε πραγματοποιήθηκε χωρίς να έχει εκδοθεί καθόλου απόφαση ανάθεσης, είτε η απόφαση ανάθεσης εκδόθηκε μεταγενέστερα, αλλά η ισχύς της ανατρέχει στον χρόνο πραγματοποίησης της διδασκαλίας, χωρίς να συντρέχει κάποια από τις προαναφερθείσες εξαιρέσεις αναγνώρισης αναδρομικότητας, στερείται νομίμου ερείσματος (Ε.Σ. Πρ. Ι Τμ. 58/2001, Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο Ι Τμ. 141/2013).(..)Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις νομικές σκέψεις (ΙΙ και ΙΙΙ) που προηγήθηκαν, το Κλιμάκιο κρίνει ότι:
α) Οι δαπάνες που αφορούν στην καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στον …. και στον …., είναι μη νόμιμες, διότι για τον πρώτο δεν υπάρχει απόφαση ανάθεσης του Συλλόγου Διδασκόντων, ενώ για τον δεύτερο διότι η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων εκδόθηκε μετά την πραγματοποίηση των υπερωριών και μη νομίμως ανέπτυξε αναδρομική ισχύ, αφού στην προκειμένη περίπτωση, δεν συντρέχει κάποια από τις προαναφερθείσες εξαιρέσεις αναγνώρισης αναδρομικότητας.
β) Οι δαπάνες που αφορούν στην καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στον ….. είναι μη κανονικές, διότι από τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύεται η πραγματοποίησή τους. Εξάλλου, ο καθ’ ερμηνεία προβαλλόμενος με το έγγραφο επανυποβολής ισχυρισμός περί συγγνωστής πλάνης των οργάνων της Υ.Δ.Ε. είναι απορριπτέος, διότι, ενόψει της απόλυτης σαφήνειας των εφαρμοστέων δημοσιονομικών διατάξεων και της προαναφερθείσας πάγιας και πρόσφατης νομολογίας του Κλιμακίου τούτου και του Ι Τμήματος, δεν καταλείπεται καμία αμφιβολία ως προς την απαρέγκλιτη τήρησή τους, ενώ η επικαλούμενη 77/2000 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφέρεται σε διαφορετικό νομοθετικό και πραγματικό πλαίσιο.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο