Λογαριασμοί Σχεδίου Λογαριασμών 3320189001, 3320289001 – ΚΑΕ 1631

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1600 Διάφορες προμήθειες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1630 Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 1631 Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
  • Άρθρο 2 παρ. 5 Ν 2557/97[1] (ΦΕΚ Α’ 271) «Θεσμοί, μέτρα & δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης»
  • Άρθρο 32 παρ. 2β. Ν 4412/16[2] (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
  • Η αρ. 2024709/601/0026/1998 (ΦΕΚ Β’ 431) Υ.Α. «Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του δημοσίου για προμήθειες και εργασίες»
Β. Γενικές αναφορές

Την πίστωση του ανωτέρω κωδικού βαρύνει η δαπάνη για την προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού.

Κατά την πραγματοποίηση της δαπάνης ο Φορέας θα πρέπει να έχει υπόψη του τις Γενικές Αρχές για τη Διαχείριση των Οικονομικών του Δημοσίου, όπως προβλέπονται στο άρθρο 33 Ν. 4270/2014 και κυρίως την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η οποία αναλύεται στις αρχές της οικονομικότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.

Η δαπάνη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες του Φορέα και ύστερα από προγραμματισμό με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες (Δ/νση Οικονομικού, Δ/νση Προμηθειών κ.ά.

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης

Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εκκαθάριση της δαπάνης βλέπε εδώ: «Προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Ν.4412/2016»

Δ. Κρατήσεις

Βλέπε εδώ: «Κρατήσεις του Ν.4412/2016»

 


[1] 5.α. Το ένα τοις εκατό (1%) της συμβατικής δαπάνης κατασκευής δημοσίων κτιρίων και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου αυτών διατίθεται για τη δημιουργία ή αγορά και τοποθέτηση εικαστικών έργων σε αυτό. Ως εικαστικό έργο, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται κάθε έργο εικαστικής Τέχνης ή περισσότερα έργα της ίδιας ή διαφορετικών εικαστικών τεχνών τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο και τοποθετούνται στον ίδιο χώρο.

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι κατηγορίες των δημόσιων κτιρίων, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία δημιουργίας ή αγοράς και τοποθέτησης Εικαστικών έργων στα δημόσια κτίρια και τον περιβάλλοντα χώρο τους, καθώς και η συγκρότηση και η λειτουργία των κατά περίπτωση αναγκαίων επιτροπών, στις οποίες μετέχει και εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Από της ημερομηνίας ισχύος του παρόντος νόμου παύουν οι ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 1 ,2,3 και 4 του ν. 1854/1989.

[2] Άρθρο 32 Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

«1. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:

β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους:

αα) στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης,

ββ) απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους,

γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Οι εξαιρέσεις που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις ββ ‘ και γγ’ εφαρμόζονται μόνο εάν δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισμού δεν είναι αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο