Λογαριασμοί Σχεδίου Λογαριασμών 3110989001, 3150101001 – ΚΑΕ 7219

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0008 Απαλλοτριώσεις, αγορές ακινήτων, κατασκευές, συμμετοχές
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 7200 Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 7210 Δαπάνες απαλλοτριώσεων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 7219
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για λοιπούς σκοπούς
Α. Διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων κ.λπ.
 •  Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 • Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ Α’ 17) “Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων” όπως ισχύει
 • Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ Α’ 21) Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (…) ‘Άρθρο 102 Απαλλοτριώσεις
 • Ν. 1587/1950 (ΦΕΚ Α’ 294) «Περί κυρώσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ΄ αριθ. 1521/1950 Α. Ν. περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων», αρ.6 περ. ζ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 521958
 • Κ.Υ.Α. 2/51773/0026/2001 (ΦΕΚ Β’ 1233) Καθορισμός δικαιολογητικών πληρωμής αποζημίωσης από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων
Β. Γενικές αναφορές
 1. Την πίστωση του ανωτέρω κωδικού βαρύνουν οι αποζημιώσεις ιδιοκτητών των οποίων τα ακίνητα απαλλοτριώνονται για λοιπούς σκοπούς (πλην έργων).
 2. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.2882/2001, η αναγκαστική απαλλοτρίωση αφορά στο πράγμα, ανεξάρτητα από το πρόσωπο που έχει την κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε αυτό. Η εσφαλμένη αναγραφή ή και η πλήρης παράλειψη του ονοματεπωνύμου του προσώπου τούτου στην απόφαση κήρυξης ή στο κτηματολογικό διάγραμμα ή στον κτηματολογικό πίνακα δεν επηρεάζει το κύρος της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.
 3. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.2882/2001 ο υπόχρεος για την πληρωμή της αποζημίωσης καταθέτει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων την αποζημίωση υπέρ του/των δικαιούχων και τη δικαστική δαπάνη και την αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων. Η παρακατάθεση είναι υποχρεωτική αν το απαλλοτριωμένο ακίνητο βαρύνεται με υποθήκη, κατάσχεση ή διεκδίκηση. Το Τ.Π.Δ. αποδίδει στους δικαιούχους το ποσό που κατατέθηκε, αφού προσκομισθεί σε αυτό τελεσίδικη αναγνωριστική απόφαση και στη συνέχεια ενημερώνει τον καταθέτη της αποζημίωσης (εντός 30 ημερών). Όταν πραγματοποιείται παρακατάθεση στο Τ.Π.Δ., προκειμένου να συντελεσθεί η απαλλοτρίωση, αναμενόμενο δικαιολογητικό είναι η απόφαση Δικαστηρίου περί προσωρινού προσδιορισμού της αποζημίωσης.
 4. Σε πολλές περιπτώσεις οι προσωρινές αξίες που προσδιορίσθηκαν ή τα δικαιώματα των αναγνωρισμένων ιδιοκτητών μεταβάλλονται μέσω νέων δικαστικών αποφάσεων οι οποίες αυξάνουν τα προς αποζημίωση ποσά, τα οποία δεν έχουν περιληφθεί στην παρακατάθεση στο ΤΠΔ. Σε αυτές τις περιπτώσεις η δαπάνη θα συνοδεύεται με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που τεκμηριώνουν τα πρόσωπα και δικαιώματα των δικαιούχων και την συνολική τελική αξία προς αποζημίωση.
Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
 1. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση, αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης.
 2. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία κηρύσσεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, ύστερα από ανακοίνωση της Υπηρεσίας που προτείνει την απαλλοτρίωση και σύμφωνα με το κτηματολογικό διάγραμμα και τον κτηματολογικό πίνακα.
 3. Έκθεση Επιτροπής (αρ.15 Ν.2882/2001) στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς η κατάσταση του απαλλοτριωμένου και των συστατικών του, καθώς και οι τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αυτού και εκτιμάται αιτιολογημένα και αναλυτικά η αξία του.
 4. Γνωστοποίηση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ότι η αποζημίωση κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
  Σημ: Το δικαιολογητικό αυτό (προβλέπεται από το αρ.7 παρ.1, συντέλεση της απαλλοτρίωσης) δεν είναι δυνατό να προσκομίζεται στις περιπτώσεις που η προς εκκαθάριση δαπάνη αφορά το ποσό που θα κατατεθεί στο Τ.Π.Δ. Προστίθεται στο φάκελο της δαπάνης μετά την πραγματοποίησή της.
 5. Απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου περί προσδιορισμού της αποζημίωσης και αναγνώρισης των δικαιούχων αυτής.
 6. Κατάσταση πληρωμής θεωρημένη από το αρμόδιο όργανο σε 2 αντίτυπα ή σε 3 για περισσότερους από έναν δικαιούχο, στην οποία περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο των δικαιούχων, οι αριθμοί των ακινήτων, το εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας, η τιμή μονάδας αποζημίωσης και το σύνολο της αποζημίωσης κατά ιδιοκτησία.

Εκτός των ανωτέρω βασικών δικαιολογητικών θα υποβάλλεται κατά περίπτωση και κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνεται απαραίτητο από την εκκαθαρίζουσα Υπηρεσία για τη θεμελίωση της νόμιμης απαίτησης του δικαιούχου από το Δημόσιο. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που η οριστική αποζημίωση προσδιορίζεται μετά την συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, είναι σκόπιμο να τεκμηριώνεται όλη η διαδικασία που προηγήθηκε και τα τυχόν ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί για την απαλλοτρίωση της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας.

Επισημαίνεται ότι μαζί με τα δικαιολογητικά εκκαθάρισης, συνυποβάλλονται και τα δικαιολογητικά εξόφλησης, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στο Κεφάλαιο «ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ»

Δ. Κρατήσεις

Καμία κράτηση: .αρ.13 παρ.3 Ν.2882/2001.

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου για δημόσια ωφέλεια υπέρ Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης. (Α.Ν. 1587/1950, άρθρο 6 περ. ζ όπως ισχύει)

Ε. Επισημάνσεις – Νομολογία
 1. Κατάλληλος χρόνος για την έκδοση της απόφασης δέσμευσης πίστωσης είναι αμέσως μετά την κοινοποίηση της δικαστικής απόφασης περί προσωρινού προσδιορισμού αποζημίωσης και πριν την απόφαση με την οποία κηρύσσεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση. (Ελ. Συν. Τμ 7 (ΚΠΕ): 262/2013336/2016). Κατά συνέπεια στο προοίμιο της απόφασης κήρυξης πέρα από την πρόβλεψη του άρθρου 3 παρ.7 (βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου για το μέγεθος της δαπάνης και τον τρόπο καλύψεώς της), πρέπει να αναφέρεται η δέσμευση πίστωσης.
 2. Μαζί με την αποζημίωση των δικαιούχων επιδικάζεται από το Δικαστήριο η δικαστική δαπάνη και η αμοιβή των πληρεξούσιων δικηγόρων. Βαρύνει τον υπόχρεο προς αποζημίωση και παρακατατίθεται στο Τ.Π.Δ. υπέρ του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου (αρ.18 παρ.4). Η γνωστοποίηση της κατάθεσης στο Τ.Π.Δ. (αρ. 7 παρ.1) αναφέρεται και σε αυτή.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο