Λογαριασμοί Σχεδίου Λογαριασμών 2790103004, 2790103003 – ΚΑΕ 3126

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0005 Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3000 Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3120 Από έμμεσους φόρους
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 3126 – 3127
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ  Επιστροφή Ε.Φ.Κ που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας από τουριστικά πλοία ή πλοιάρια καθώς και από σκάφη επαγγελματικής αλιείας
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Ν.438/1976 ΦΕΚ Α’ 256
 • Άρθρο 23 (παρ.1) Ν. 2127/1993, (ΦΕΚ Α’ 48/1993) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο14 Ν. 2386/1996, (ΦΕΚ Α’ 43/1996)
 • Ν.2743/1999 (ΦΕΚ Α’ 221/1999)
 • Άρθρο 21 της ΑΥΟ Τ. 1400/10/2000 όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση αρίθμ. Τ. 1940/41 (ΦΕΚ Β’ 516/2003)
 • Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες
 • Άρθρο 114 Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143)
Β. Γενικές αναφορές

Η δαπάνη πραγματοποιείται για την τακτοποίηση των χορηγούμενων προσωρινών ενισχύσεων της Πάγιας Προκαταβολής που αφορούν την επιστροφή στους δικαιούχους αλιείς και στους κατόχους επαγγελματικών τουριστικών πλοίων ή πλοιαρίων του Ν. 438/1976 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ενεργείται με την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων προσωρινής ενίσχυσης παγίας προκαταβολής με αιτιολογία «Τακτοποίηση της αριθμ. ….. προσωρινής ενίσχυσης Παγίας Προκαταβολής». Διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 άρθρο 77 του ν.4270/14, της παρ.1.α του άρθρου 75 του ν. 4446/2016 λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 33 του ν.4270/14 «γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών του Δημοσίου».

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1) Κατάσταση δαπάνης (εις τριπλούν) που θα περιλαμβάνει στήλες με τα εξής στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμο δικαιούχου.
 • Αριθμό Απόφασης Επιστροφής του Ε.Φ.Κ.
 • Αριθμό επιταγής.
 • Ποσό που καταβλήθηκε στο δικαιούχο.
 • Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε σε όλους τους δικαιούχους της ανωτέρω σχετικής απόφασης με τον αριθμό αιτήματος του Τελωνείου.

Στο τέλος της κατάστασης θα υπάρχει δήλωση του διαχειριστή της προκαταβολής «ότι οι ανωτέρω πληρωμές έγιναν σύμφωνα με τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία που ορίζονται στην αριθ. Τ. 1940/41/14-4-2003 απόφαση « Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ. (ΦΕΚ 516/Β/2-5-2003).

Η κατάσταση θα υπογράφεται από το διαχειριστή της πάγιας προκαταβολής και θα θεωρείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας.

2) Οι επιτηδευματίες κάτοχοι των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του Ν. 2743/1999 θα πρέπει πλέον των αποδείξεων είσπραξης του ποσού να προσκομίσουν φωτοαντίγραφα ή αντίτυπα εκδιδόμενα κατά τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 4484/2017 παραστατικών αξίας για την αμοιβή από την εκτέλεση των συγκεκριμένων ναυλοσυμφώνων (παροχή υπηρεσιών).

3) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης. Η απαιτούμενη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.α, β και 4, άρθρο 2 του π.δ. 80/2016.

4) Απόφαση επιστροφής του Ε.Φ.Κ. καυσίμων του αρμόδιου Τελωνείου.

5) Δικαιολογητικά εξόφλησης σύμφωνα με την 2/107929/0026/1-12-2013 (ΦΕΚ Β’ 3172) απόφαση Υπουργού Οικονομικών αναλογικά εφαρμοζόμενη (ασφαλιστική-φορολογική ενημερότητα, τυχόν συμψηφισμούς για παρακρατούμενα ποσά από το Δημόσιο ή από Ασφαλιστικούς οργανισμούς).

Η εξόφληση των ανωτέρω χρηματικών ενταλμάτων διενεργείται συμψηφιστικά από το Γραφείο υπολόγου συμψηφισμών της Δ/νσης ( 24ης ) Λογαριασμών Δημοσίου του Γ.Λ.Κ.

Δ. Κρατήσεις

Κρατήσεις δεν υφίστανται.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο