Λογαριασμοί Σχεδίου Λογαριασμών 2620101000, 2630101000, 2630189000, 2640101000 – ΚΑΕ 6111 – 6316

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0007 Δαπάνες εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 6000 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 6100 Τόκοι Δημοσίου Χρέους

6200 Χρεολύσια Δημοσίου Χρέους

6300 Δαπάνες Δημοσίου Χρέους

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 6111 – 6316
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Τόκοι ομολόγων στην αγορά εσωτερικού έως προμήθειες εκταμίευσης δανείων από το Ε.Τ.Χ.Σ.
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
Β. Γενικές αναφορές

Οι δαπάνες που εντάσσονται στους ανωτέρω κωδικούς αφορούν σε:

α) Εξυπηρέτηση τόκων Δημοσίου Χρέους.

β) Εξυπηρέτηση  χρεωλυσίων Δημοσίου Χρέους.

γ) Εξυπηρέτηση δαπανών Δημοσίου Χρέους.

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις:

  • Τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων τακτοποιούνται οι σχετικές δαπάνες, όταν υπάρχει ταμειακή ροή καθορίζονται στις εντολές πληρωμής, βάσει των οποίων ενεργούνται αυτές ή ανοίγονται οι σχετικοί λογαριασμοί προς την Τράπεζα της Ελλάδος, ή οπουδήποτε αλλού, ενώ όταν δεν υπάρχει ταμειακή ροή καθορίζονται με εντολές τακτοποίησης της αρμόδιας Δ/νσης Δημοσίου Χρέους, του ΟΔΔΗΧ ή σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών (παρ. 7, άρθρο 3, ΥΑ Αρ. 2162, ΦΕΚ Β’ 3690/31.12.2014).
Δ. Κρατήσεις

Δεν υφίστανται.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο