Λογαριασμοί Σχεδίου Λογαριασμών 2440101002, 2440201002, 2440301002, 2440901002, 2440902002, 2440989002, 2730201001, 2730201002 – ΚΑΕ 0816

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0810 Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0816
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης
Α. Διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων
 • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες Διατάξεις.
 • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
 • Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ Α’ 194) Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης όπως αντικαταστάθηκε με τα αρθ.27 του Ν. 2682/1999(ΦΕΚ Α’ 16) και αρθ.1-5 του Ν. 3483/2006 (ΦΕΚ Α’ 169)
 • Αρθ.11 του Ν.2367/1995 (ΦΕΚ Α’ 261) Νέοι χρηματοδοτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις
 • Αθρ.8 Ν.2469/1997 (ΦΕΚ Α’ 38) Περιορισμός και βελτιώσεις της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις
 • Κεφ. Β του Ν.3581/2007 (ΦΕΚ Α’ 140) Πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση ακινήτων του Δημοσίου μακροχρόνιες και χρηματοδοτικές μισθώσεις του Δημοσίου και άλλες διατάξεις
 • Αρθ. 166 παρ.1 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ Α’ 250) Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες…και άλλες διατάξεις
 • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
 • Υ.Α 2024709/601/0026/1998 (ΦΕΚ Β’ 431) Καθορισμός των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες

Στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παραγράφου 2 του άρθ. 91 του Ν. 4270/2016.

Β. Γενικές Αναφορές

Την πίστωση του ανωτέρω κωδικού βαρύνουν οι δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης Αντικείμενο των εν λόγω συμβάσεων είναι η εκ μέρους του Δημοσίου μίσθωση ακινήτων ή κτιρίων καθώς και η μίσθωση οχημάτων με διάρκεια πάντοτε ορισμένη και δεν μπορεί να συμφωνηθεί μικρότερη από 3 έτη για τα κινητά και 10 έτη για τα ακίνητα(παρ.6 αρθ.11 του Ν.2367/1995),έχοντας πάντα υπόψη τις αρχές διαχείρισης των οικονομικών του Δημοσίου όπως προβλέπονται στο άρθρο 33 του Ν.4270/2014.

Γ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά συμβάλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης στην κανονικότητα της δαπάνης όπως διατυπώνεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 91 του νόμου 4270/2014.

Προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Ν.4412/2016.

Δ. Κρατήσεις

Κρατήσεις του Ν.4412/2016

E. Επισημάνσεις, εγκύκλιοι ΓΛΚ

Εγκύκλιοι

 • 1071902/782/ΕΞ2013/25.4.2013(ΑΔΑ:ΒΕ54Η-Α7H):Κοινοποίηση νέων διατάξεων που αφορούν μισθώσεις ακινήτων για στέγαση υπηρεσιών του Δημοσίου.
 • 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.

Νομολογία

1.2012 VII ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Επισημάνσεις

Το αντικείμενο της χρηματοδοτικής μίσθωσης παραχωρείται στο μισθωτή έναντι ανταλλάγματος (μισθώματος),το ποσό του οποίου καθορίζεται με βάση το κεφάλαιο που διέθεσε η εταιρεία leasing για την αγορά του και περιλαμβάνει τους τόκους και το κέρδος της εταιρείας.

Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης και κάθε τροποποίηση της καταρτίζεται υποχρεωτικά ,εάν αφορά ακίνητο με συμβολαιογραφικό έγγραφο και στις υπόλοιπες περιπτώσεις με ιδιωτικό έγγραφο.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο