Λογαριασμοί Σχεδίου Λογαριασμών 2410302001, 2420989001 – ΚΑΕ 1512

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  1500 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1510 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 1512
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων
Α. Διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων
 • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Πρόγραμμα Διαύγεια»
 • Αρ. 91 «Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών του Δημοσίου», παρ.2 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143)
 • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 • Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στην οδηγία 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
 • Υ.Α. υπ. αρ. 2024709/601/0026/08.04.1998 (ΦΕΚ Β’ 431/07.05.1998) «Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες»
 • www.eaadhsy.gr στη διαδρομή Αναθέτουσες αρχές\Κατευθυντήρια Οδηγίες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • ΥΠΕΣ-11543-2013, αριθμός Εγκυκλίου:3 ΘΕΜΑ: Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού
 • Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’ 93/2014) άρθρο 63 Το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 41 του π.δ. 173/1990 και στο άρθρο 42 της υπ’ αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), στους διαγωνισμούς πετρελαιοειδών, υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.
 • Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 107), άρθρο 13
 • Π1/358/1999 (ΦΕΚ Β’ 92/1999) Εξαίρεση προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη χορηγητών – προμηθευτών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών(Ε.Π.Π.)
Β. Γενικές Αναφορές

Την πίστωση του ανωτέρω κωδικού βαρύνει η δαπάνη προμήθειας καυσίμων θέρμανσης και δαπανών κοινοχρήστων του φορέα έχοντας πάντα υπόψη τις αρχές διαχείρισης των οικονομικών του Δημοσίου όπως προβλέπονται στο άρθρο 33 του Ν.4270/2014.

Η δαπάνη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες του φορέα και ύστερα από προγραμματισμό με τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Οικ/κού, Δ/νση προμηθειών κ.α).

Γ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
 • Προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Ν. 4412/2016.
 • Εκτός των ανωτέρω βασικών δικαιολογητικών θα υποβάλλεται κατά περίπτωση και κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνεται απαραίτητο από την εκκαθαρίζουσα Υπηρεσία για τη θεμελίωση της νόμιμης απαίτησης του δικαιούχου από το Δημόσιο.
 • Για την προμήθεαι καυσίμων θέρμανσης απαιτείται και η θεώρηση κανονικότητας της τιμής. Θεώρηση κανονικότητας της τιμής προμήθειας των καυσίμων (13 παρ. 6 του ν. 2503/1997) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 έως και 42 του π.δ. 173/1990 (ΦΕΚ 62 Α’) και του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α).

Δαπάνες κοινοχρήστων: Εάν οι μισθούμενοι από το Δημόσιο χώροι βαρύνονται με κοινόχρηστες δαπάνες, το Δημόσιο υποχρεούται στην καταβολή της αναλογίας κοινοχρήστων με βάση τον ισχύοντα πίνακα κατανομής κοινοχρήστων δαπανών της οικοδομής με εξαίρεση τις δαπάνες συντήρησης των εγκαταστάσεων του ακινήτου (υδραυλικής, ηλεκτρικής, θέρμανσης – ψύξης, ανελκυστήρων ) που βαρύνουν τον εκμισθωτή. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται φωτοτυπίες των δαπανών που αφορούν στις κοινόχρηστες δαπάνες της Υπηρεσίας, ο πίνακας κατανομής κοινοχρήστων δαπανών της οικοδομής ή και το μισθωτήριο συμβόλαιο (εάν υφίσταται μίσθωση), προκειμένου να εκδοθεί ένταλμα στο όνομα του υπεύθυνου διαχειριστή της πολυκατοικίας.

Δ. Κρατήσεις

Κρατήσεις του Ν. 4412/2016

Στην περίπτωση δαπανών κοινοχρήστων δεν υφίστανται κρατήσεις

Ε. Επισημάνσεις, εγκύκλιοι ΓΛΚ, Αποφάσεις

Αναφέρονται έννοιες κρίσιμες κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών:

 • Κατάτμηση σύμβασης, βλ. σχετικές αναφορές.:
 1. Το αρ. 59 του Ν.4412/2016,
 2. Η Κατευθυντήρια Οδηγία 17 “Ενίσχυση συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων”, με ΑΔΑ:ΩΕ7ΤΟΞΤΒ-Ε7Ω).

Επανειλημμένα σε γνωμοδοτήσεις του Ε.Σ. περί κατάτμησης συσχετίζεται η κατάτμηση με επιμερισμό προμήθειας αγαθών/υπηρεσιών/έργων που, «κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοια ή ομοειδή (αγαθά) ή που ως εκ της φύσεώς τους, του αντικειμένου τους ή της λειτουργικότητάς τους εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες αγαθών

 • Αναθέτουσα αρχή (ορισμός άρθρο 2, παρ. 1, εδ. 1 ν. 4412/2016). Σημαντικός ο διαχωρισμός του Αναθέτοντος Φορέα του αρ. 224.
 • Εκτιμώμενη αξία σύμβασης (άρθρο 6 ν. 4412/2016).

Ενδεικτικά αναφέρονται επίσης το με αρ. πρωτ. 225765-0026-23.10.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Κατάρτισης και Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων του ΓΛΚ.

Νομολογία

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο