Λογαριασμοί Σχεδίου Λογαριασμών 2410204001, 2410205001, 2410206001, 2410207001, 2410301001 – ΚΑΕ 1511

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1500 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1510 (Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 1511
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
Α. Διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων
 • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Πρόγραμμα Διαύγεια»
 • Αρ. 91 «Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών του Δημοσίου», παρ.2 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143)
 • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 • Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στην οδηγία 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
 • Υ.Α. υπ.αρ. 2024709/601/0026/08.04.1998 (ΦΕΚ Β’ 431/07.05.1998) «Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες»
 • www.eaadhsy.gr στη διαδρομή Αναθέτουσες αρχές\Κατευθυντήρια Οδηγίες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • 1450/550/1982 (ΦΕΚ Β’ 93/1982) Καθορισμός κατανάλωσης καυσίμων και λιπαντικών των Κρατικών αυτοκινήτων, ΝΠΔΔ, Οργανισμών κ.λπ.
 • Ν.Δ.2396/1953 (ΦΕΚ Α’ 117/1953) -Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Αρθ.3,1 “ Παν αυτοκίνητον όχημα των υπηρεσιών οργανισμών, και προσώπων περί ων το άρθρον 1 παράγραφος 1, ίνα κυκλοφορή νομίμως δέον να η εφωδιασμένον δια διαταγής πορείας και δελτίου κινήσεως, φέρη δε ειδικόν χρωματισμόν και πλάκας αναγνωρίσεως μετά των επ’ αυτών στοιχείων κατά τα δι’ αποφάσεως του Προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου οριζόμενα”.
 • 40.009/1953 απόφαση του Προέδρου της Κυβέρνησης, “Ρύθμισις κυκλοφορίας και έλεγχος κινήσεως Κρατικών αυτοκινήτων οχημάτων” που έχει κυρωθεί με το άρθρο 10 του Ν.Δ. 2396/1953.
 • 1043/4523/1996 (ΦΕΚ Β’ 422/1096) Εξαίρεση αυτοκινήτων του Λιμενικού σώματος από τις διατάξεις της αριθμ.1450/550/82 απόφασής μας και αύξηση του ορίου κατανάλωσης καυσίμων και λιπαντικών για τα αυτοκίνητα των Δασικών Υπηρεσιών του Υπ. Γεωργίας.
 • Τα αυτοκίνητα της Ελληνικής Αστυνομίας απόφαση αριθμ. 539/26519 π.ε./ΦΕΚ Β’ 39/17-1-2019 “Εξαίρεση των αυτοκινήτων της Ελληνικής Αστυνομίας από τις διατάξεις της 1450/550/1982 κανονιστικής απόφασης”
 • Αριθ. 1273/15994/2001 (ΦΕΚ Β’ 981/2001) Αύξηση ανωτάτου ορίου κατανάλωσης καυσίμων και λιπαντικών για τα οχήματα των υπηρεσιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.).
 • N 3320/2005 (ΦΕΚ Α’ 48/2005) Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α. (άρθρο 26 τροποποίηση της παρ. 2 άρθρο 1 του Ν.Δ.2396/1953)
 • 129/2534/2010 (ΦΕΚ Β’ 108/2010) Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα.
 • Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 107), άρθρο 13 παρ. 6: «Για τις ανάγκες σε πετρελαιοειδή και τρόφιμα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Ιδρυμάτων τους, οι διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών και θεώρησης τιμολογίων διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 έως 42 του π.δ/τος 173/1990 (ΦΕΚ Α’ 62) και του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19) «Εξαιρούνται τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι., τα οποία διενεργούν αυτοτελώς τη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών, για προμήθειες των ειδών που αναφέρονται ανωτέρω». «Οι οικείες περιφέρειες μπορούν κατ’ εξαίρεση να εξουσιοδοτούν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδρύματα της χωρικής τους αρμοδιότητας να διενεργούν αυτοτελώς τις διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών των ειδών της παρούσας παραγράφου, κατόπιν έγκρισης σχετικού αιτιολογημένου αιτήματος της οικείας περιφέρειας από τον Υπουργό Εσωτερικών.»
 • ΠΝΠ-12.12.2012 (ΦΕΚ Α’ 240/12.12.2012) (…) Άρθρο 4 Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Εσωτερικών−Προμήθειες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
 • ΥΠΕΣ/11543/2013.Αριθμός Εγκυκλίου: 3 ΘΕΜΑ: Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού Ν.4257/2014 (ΦΕΚ Α’ 93/2014) Άρθρο 63. Το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 41 του π.δ. 173/1990 και στο άρθρο 42 της υπ’ αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), στους διαγωνισμούς πετρελαιοειδών, υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%. Π1/358/1999 (ΦΕΚ Β’ 92/1999) Εξαίρεση προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη χορηγητών – προμηθευτών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών(Ε.Π.Π.).

ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Τα ανώτατα όρια κατανάλωσης καυσίμων ισχύουν για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 51 “Επαναοριοθέτηση του δήμοσιου τομέα” του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/4 όπως το άρθρο αυτό ισχύει. Από τα ανώτατα αυτά όρια εξαιρούνται:

 • Τα οχήματα που χρησιμοποιούν οι Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρωθυπουργός, Αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως, Πρόεδρος Βουλής, Αρχηγός Αξ/κής Αντιπολιτεύσεως, καθώς και τα οχήματα της ασφάλειάς τους, στα οποία η κατανάλωση είναι απεριόριστη. (Αριθμ.1450/550/1982 -ΦΕΚ Β’ 93/3.3.1982,άρθρο 1,παρ.3γ)
 • Από τον περιορισμό της παρ.2 του άρθρου 10 ΥΑ αριθμ. 129/2534/2010- ΦΕΚ Β’ 108/Β/2010 εξαιρούνται “Τα αυτοκίνητα των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη, «του Σώματος δίωξης οικονομικού Εγκλήματος, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ασθενοφόρα), Περιβάλλοντος-Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όλων των τεχνικών υπηρεσιών του δημόσιου Τομέα, καθώς και τα απορριμματοφόρα των δήμων και κοινοτήτων”.( ΥΑ αριθμ. 129/2534/4-2-2010 «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα» (Β’ 108), άρθρο 10, παρ.3 )
 • Τα αυτοκίνητα – οχήματα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που εξυπηρετούν ανάγκες μεταφοράς προσωπικού που εργάζεται στα αεροδρόμια και προσωπικού επιφορτισμένου με τον έλεγχο καλής λειτουργίας ραδιοβοηθημάτων, τηλεπικοινωνιακών σταθμών, RADAR, απαραίτητων για την ασφάλεια των αεροσκαφών και την απρόσκοπτη διεξαγωγή των πτήσεων (άρθρο 26 του Ν. 3320/2005)
 • Τα αυτοκίνητα της Ελληνικής Αστυνομίας απόφαση αριθμ. 539/26519 π.ε./ΦΕΚ Β’ 39/17-1-2019 “Εξαίρεση των αυτοκινήτων της Ελληνικής Αστυνομίας απο τις διατάξεις της 1450/550/1982 κανονιστικής απόφασης”

Τα ανώτατα όρια κατανάλωσης καυσίμων και ελαιολιπαντικών αυξάνονται:

 • 1.α) Για οχήματα φορτηγά και ειδικά όλων των υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Ο.Τ.Α. κλπ. κατά 50%. β) Για οχήματα που εξυπηρετούν τους Αντιπροέδρους Βουλής, Υπουργούς, Υφυπουργούς, Γεν. Γραμματείς, Νομάρχες, Δ/ντές Πολιτικών Γραφείων Προέδρου Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού και λοιπά οχήματα Προεδρίας της Δημοκρατίας και Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως κατά 50%. (Αριθμ.1450/550/1982 -ΦΕΚ 93 Β’/3.3.1982,άρθρο 1,παρ.3α ,β )
 • 2. Κατά 50% του ανώτατου ορίου καυσίμων και λιπαντικών που καθορίστηκε με την ανωτέρω απόφαση για όλα τα αυτοκίνητα των Δασικών Υπηρεσιών του (τέως) Υπουργείου Γεωργίας. αριθμ. 11642/3059/12-10-1982

Προσοχή: ΝΣΚ/359/2010 (…) δ. Αντίθετα, ζήτημα ανακύπτει αναφορικά με τις υπ’ αριθμ. 11642/3059/12-10-1982 και υπ’ αριθμ. 1752/10514/26-4-1989 αποφάσεις του (τέως) Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, δεδομένου ότι δεν προκύπτει αν αυτές έχουν πράγματι δημοσιευθεί σε ΦΕΚ ή όχι. Αν υποτεθεί ότι για τις κανονιστικές αυτές αποφάσεις δεν έχει χωρήσει δημοσίευση σε ΦΕΚ, που αποτελεί τον αναγκαίο τύπο (για την ολοκλήρωση) της δήλωσης της βούλησης του διοικητικού οργάνου, πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν υφίστανται ως διοικητικές πράξεις και είναι για το λόγο αυτό ανύπαρκτες ή ανυπόστατες («Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου» Επ. Π, Σπηλιωτόπουλου, δωδέκατη έκδοση, τ.Ι παρ. 164, σελ. 181, άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.Δ. 2396/1953, άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 2690/1999 άρθρο 1 παρ. 1 περ. γ και άρθρο 5 περ. η του Ν. 301/1976) άρθρο 5 παρ. 2 περ. θ και άρθρο 7 παρ. 2 περ. β του Ν. 3469/2006).

Τα ανώτατα όρια κατανάλωσης καυσίμων και ελαιολιπαντικών αντιστοιχούν:

 • 1. Για διαδρομή 1.200 χιλιομέτρων κατά προσέγγιση.
 • 2. Η επί πλέον ποσότητα καυσίμων που θα καταναλώνουν τα αυτοκίνητα που αναφέρονται στην παρ.3β (οχήματα που εξυπηρετούν τους Αντιπροέδρους Βουλής, Υπουργούς, Υφυπουργούς, Γεν. Γραμματείς, Νομάρχες, Δ/ντές Πολιτικών Γραφείων Προέδρου Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού και λοιπά οχήματα Προεδρίας της Δημοκρατίας και Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως) καθώς και τα νοσοκομειακά όλων των κατηγοριών των Δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π., Οργανισμών κλπ. στις εκτός έδρας κινήσεις τους, θα δικαιολογείται σύμφωνα με τις χιλιομετρικές αποστάσεις που έχουν διανύσει. (Αριθμ.1450/550/1982 -ΦΕΚ 93 Β’/3.3.1982,άρθρο 1,παρ.4 και 5)

Εξαιρέσεις:

 • Εξαίρεση από το μέτρο αυτό (ανώτατο όριο κατανάλωσης ) μπορούν να αποτελέσουν υπερκαταναλώσεως που πραγματοποιήθηκαν, λόγω απρόβλεπτων και επιτακτικών αναγκών όπως λ.χ. εφαρμογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης, σεισμοί, πυρκαϊές, πλημμύρες κλπ. Η προέγκριση θα δίνεται, κατά περίπτωση από τους Υπουργούς για τα οχήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών και από τους Νομάρχες προκειμένου για τα οχήματα Περιφερειακών Υπηρεσιών. Η τελική έγκριση θα παρέχεται οπωσδήποτε από μας, ύστερα από αίτηση της αρμόδιας υπηρεσίας η οποία θα υποβάλλεται ιεραρχικά απόλυτα αιτιολογημένη μέσα σε 10 μέρες από την πραγματοποίηση της υπερκαταναλώσεως όπως το “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α”. (Αριθμ.1450/550/1982 -ΦΕΚ 93 Β’/3.3.1982,άρθρο 1,παρ.8)
 •  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.1 περ. Α εδ.16 του Ν.2647/1998 (ΦΕΚ Α’ 237/22.10.1998) ορίζονται τα εξής: “1. Οι ακόλουθες αρμοδιότητες, που ασκούνται από Υπουργούς μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες : Α. Αρμοδιότητες του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης :(…) 16) Η έγκριση υπερκατανάλωσης καυσίμων υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Περιφέρειας, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (άρθρο 1 του ν.δ. 2396/1953, ΦΕΚ 117 Α’ και απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως 1450/550/1982, ΦΕΚ 93 Β’)”. 17). Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της εφαρμογής από τις υπηρεσίες που εδρεύουν εντός των ορίων του νομού Αττικής των διατάξεων του ν.δ. 2396/1953 για τη νόμιμη χρήση και κίνηση των αυτοκινήτων οχημάτων (άρθρα 1 και 3 του ν.δ. 2396/1953, ΦΕΚ 117 Α’, Γ.Υ. 2783/1989, ΦΕΚ 730 Β’ και άρθρο 12 του π.δ. 64/1990, ΦΕΚ 30 Α’)”. [“18) Η έγκριση κίνησης αυτοκινήτων εκτός των ορίων του Νομού για τα αυτοκίνητα γενικά των υπηρεσιών της Περιφέρειας που εδρεύουν εντός των ορίων κάθε Νομού, κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και κατά τις εργάσιμες και μη ημέρες και ώρες για τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής {άρθρο 1 παρ. στ΄ ν.δ. 2396/1953 (ΦΕΚ 117 Α΄), άρθρο 5 παρ. β΄ εδάφιο α΄ ν.δ. 216/1974 (ΦΕΚ 367 Α΄) και άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο β΄ του π.δ. 347/1986 (ΦΕΚ 154 Α΄)}” ]
Β. Γενικές Αναφορές

Την πίστωση του ανωτέρω κωδικού βαρύνει η δαπάνη προμήθειας καυσίμων κίνησης και ελαιολιπαντικών του φορέα έχοντας πάντα υπόψη τις αρχές διαχείρισης των οικονομικών του Δημοσίου όπως προβλέπονται στο άρθρο 33 του Ν.4270/2014.

Η δαπάνη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες του φορέα και ύστερα από προγραμματισμό με τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Οικ/κού, Δ/νση προμηθειών κ.ά.).

Γ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Ν. 4412/2016.

Επιπλέον:

 • Θεώρηση κανονικότητας της τιμής προμήθειας των καυσίμων (13 παρ. 6 του ν. 2503/1997) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 έως και 42 του π.δ. 173/1990 (ΦΕΚ 62 Α’) και του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α).
 • Διαταγή πορείας και δελτίο κίνησης
 • Εντολή προμήθειας καυσίμων
 • Αναλυτική μηνιαία κατάσταση ανά αυτοκίνητο από την οποία θα προκύπτουν, ο κυβισμός ο τύπος και η φορολογίσιμη ισχύς του, το δικαιούμενο μηνιαίο όριο κατανάλωσης, το είδος και τα καύσιμα που κατανάλωσε, τα χιλιόμετρα που διήνυσε και η τυχόν υπέρβαση κατανάλωσης συνοδευόμενη από εγκριτική απόφαση έγκρισης υπερκατανάλωσης καυσίμων
 • Έγκριση κίνησης εκτός Νομού κατά τις μη εργάσιμες ημέρες. Άρθρο 1 παρ.1 περ. Α εδ.16 του Ν.2647/1998 (ΦΕΚ Α’ 237/22.10.1998), περ.18

Εκτός των ανωτέρω βασικών δικαιολογητικών θα υποβάλλεται κατά περίπτωση και κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνεται απαραίτητο από την εκκαθαρίζουσα Υπηρεσία για τη θεμελίωση της νόμιμης απαίτησης του δικαιούχου από το Δημόσιο.

Δ. Κρατήσεις

Κρατήσεις του Ν. 4412/2016

Ε. Επισημάνσεις, εγκύκλιοι ΓΛΚ, Αποφάσεις

Αναφέρονται έννοιες κρίσιμες κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών:

 • Αναθέτουσα αρχή (ορισμός άρθρο 2, παρ. 1, εδ. 1 ν. 4412/2016). Σημαντικός ο διαχωρισμός του Αναθέτοντος Φορέα του αρ. 224.
 • Εκτιμώμενη αξία σύμβασης (άρθρο 6 ν. 4412/2016).

Ενδεικτικά αναφέρονται επίσης:

 • το με αρ. πρωτ. 225765-0026-23.10.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Κατάρτισης και Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων του ΓΛΚ.

Νομολογία

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο