Λογαριασμοί Σχεδίου Λογαριασμών 2390108001, 2390108002 – ΚΑΕ 6421

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0007 Δαπάνες εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 6000 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 6400 Πληρωμές υποχρεώσεων του Δημοσίου από αναλαμβανόμενες από αυτό εγγυήσεις υπέρ τρίτων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 6421
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Πληρωμές λόγω εγγυήσεων για ιδιώτες και νομικά πρόσωπα
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
  • Ν. 3861/2010 για το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
  • Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α 143) Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις
  • ΥΑ 2/10951/0026/2011 για τον καθορισμό των δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών που αφορούν καταπτώσεις εγγυήσεων
Β. Γενικές αναφορές

Η εν λόγω δαπάνη αφορά σε παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου για χορήγηση δανείων και πιστώσεων και διενεργείται μετά από προγραμματισμό με τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Οικ/κού, πρώην Δ/25 του Γ.Λ.Κ. κ.ά.)

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
  • Απόφαση του αρμοδίου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.
  • Κατάσταση πληρωμής δαπάνης σε δύο αντίγραφα, θεωρημένη από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που περιλαμβάνει κατά στήλη: αα) Τα στοιχεία του δικαιούχου πιστωτικού ιδρύματος (επωνυμία, έδρα, αριθμός φορολογικού μητρώου). ββ) Το πληρωτέο ποσό. γγ) Τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο κατατίθεται το σχετικό ποσό. δδ) την αιτιολογία της πληρωμής με αναφορά στον αριθμό απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με την οποία είχε παρασχεθεί η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. εε) Τον ειδικό φορέα, τον ΚΑΕ και την αρμόδια για την εξόφληση του χρηματικού εντάλματος Δ.Ο.Υ.
  • Κατάσταση υποβολής οφειλών εγγυημένων δανείων που αποστέλλεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από το δικαιούχο πιστωτικό ίδρυμα.
  • Περιληπτική κατάσταση οφειλών (χρεολυσίων και τόκων) από δάνεια που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, επί της οποίας πιστοποιείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. η βεβαίωση ως δημοσίων εσόδων των ποσών.
  • Αντίγραφο της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, για την παροχή της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου (άρθρο 1 του ν.2322/1995)
Δ. Κρατήσεις

Δεν υφίστανται.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο