Λογαριασμοί Σχεδίου Λογαριασμών 2330101001, 2330101002, 2330101003, 2330101004, 2330101899, 2330901000, 2330902000, 2330989000 – ΚΑΕ 2600

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0004
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2000
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2600
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 2611 – 2629
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ  Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ειδικής διάταξης που να επιτρέπει στον φορέα (Διατάκτη) την πραγματοποίηση της δαπάνης
 • Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α’ 112) Διασφάλιση δημοσιότητας με την ανάρτηση προβλεπόμενων πράξεων και λοιπών στοιχείων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
 • Άρθρο 12, παρ. 3, Ν.2731/99 (ΦΕΚ Α’ 138), όπως αντικαταστάθηκε με άρθ. 76, Ν.4170/13 (ΦΕΚ Α’ 163)
 • Άρθρο 41, Ν.4129/13 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 • Η αριθ. 2/39549/0026/11-6-2015 (ΦΕΚ Β’ 1138) ΚΥΑ «Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε Ν.Π.Δ ή/και Ι.Δ. από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού
 • Η αριθ. 2/107929/0026/1-12-2013 (ΦΕΚ Β’ 3172) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών τεχνικών λεπτομερειών για την πληρωμή των δημοσίων δαπανών….»

(στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του νόμου 4270/2014).

Β. Γενικές αναφορές και ενδεικτικές περιπτώσεις δαπανών
 • Επιχορήγηση είναι η μεταφορά πίστωσης σε φορέα για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων του και μόνο.

Χρηματοδότηση είναι η μεταφορά πίστωσης σε φορέα, στον οποίο έχει εκχωρηθεί αρμοδιότητα από φορέα της Γενικής Κυβέρνησης με σκοπό την υλοποίηση της συγκεκριμένης και μόνο αρμοδιότητας. ( άρθ. 41, Ν.4129/13).

 • Δαπάνες για συνδρομές, εισφορές, επιχορηγήσεις και άλλες υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς, ενώσεις, επιτροπές και ινστιτούτα, καθώς και σε ελληνικές οργανώσεις, σχετιζόμενες με τέτοιους διεθνείς οργανισμούς ή τελούσες υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθ. 163, παρ. 1, περ. α΄, N.3566/07 «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (A.117).
 • Επιχορήγηση ή χρηματοδότηση α) στις οργανώσεις των απόδημων και ομογενών Ελλήνων, όπως κοινότητες, σύλλογοι, σωματεία και άλλες κοινοτικές, διακοινοτικές και εθνικοτοπικές μορφές οργάνωσης του απόδημου και ομογενειακού Ελληνισμού, ανεξαρτήτως οργανωτικής βαθμίδας, β) στις εκκλησίες των απόδημων και ομογενών Ελλήνων και σε εκκλησιαστικά κέντρα και ιδρύματα, γ) στα πνευματικά ιδρύματα στο εξωτερικό, όπως τμήματα και έδρες ελληνικών σπουδών, δ) στα εκπαιδευτικά ιδρύματα ελληνικού ενδιαφέροντος στο εξωτερικό, όπως σχολεία κάθε βαθμίδας, ε) σε ελληνικού ενδιαφέροντος επιστημονικούς και πολιτιστικούς φορείς, βιβλιοθήκες, ερευνητικά κέντρα, ιδρύματα, επιμελητήρια στο εξωτερικό και στ) σε κάθε είδους μορφή οργάνωσης των αποδήμων και ομογενών Ελλήνων, προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθ. 8, παρ. 1 του N.3480/06 «Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις» (A.161). Ο σκοπός και το ύψος των επιχορηγήσεων ή χρηματοδοτήσεων στους ανωτέρω φορείς καθορίζεται με την απόφαση επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που εκδίδεται προς τούτο, κάθε φορά από τον εκάστοτε αρμόδιο Υπουργό ή τα υπό τούτου εξουσιοδοτημένα όργανα, καταργούμενης κάθε αντίθετης σχετικής διάταξης (παρ. 2 ιδίου άρθρου και νόμου).
Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

(τα απαιτούμενα δικ/κά συμβάλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης στην κανονικότητα της δαπάνης όπως διατυπώνεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 91 του Ν.4270/2014).

 1. Αντίγραφο απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδεται πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης, αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης.
 2. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε τρία (3) αντίγραφα, που συντάσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία και υπογράφεται από τον Διατάκτη ή το αρμόδιο εξουσιοδοτημένο όργανο και περιλαμβάνει κατά στήλη: α) τα στοιχεία του δικαιούχου νομικού προσώπου (Επωνυμία-τίτλος, ΑΦΜ, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, κ.λπ., β) το πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο ν.π. (αριθ. 2/39549/0026/11-6-2015 ΚΥΑ).
 3. Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου με μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο (αριθ. 2/107929/0026/1-12-2013 ΥΑ – Β.3172).
 4. Αντίγραφο της απόφασης επιχορήγησης-χρηματοδότησης στο προοίμιο της οποίας θα αναφέρονται οπωσδήποτε οι διατάξεις από τις οποίες προβλέπεται η επιχορήγηση-χρηματοδότηση (αριθ. 2/39549/0026/11-6-2015 ΚΥΑ). Η απόφαση πρέπει να είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (άρθρ. 2, παρ. 4, περ. 18, Ν.3861/10, και στο προοίμιό της απαραιτήτως να μνημονεύεται η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με τον ΑΔΑ της.
 5. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων και Λοιπών Φορέων της οικείας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί υποβολής από τον επιχορηγούμενο φορέα στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Υπηρεσία αυτή απολογισμού της συνολικής οικονομικής του δραστηριότητας κατά το προηγούμενο έτος (άρθ. 41, Ν.4129/13, Α.52) [(αριθ. 2/39549/0026/11-6-2015 ΚΥΑ)].

Σημείωση: Δεν απαιτείται για επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς (ΚΑΕ 2610)

Δ. Κρατήσεις

Καμία κράτηση

Ε. Επισημάνσεις
 1. Ειδικά, οι Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά την παρ. 2 του άρθρου 1Β του Ν.2362/95, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ απολογιστικά στοιχεία δαπανών, όπου αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης, με ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη και του λήπτη του παραστατικού, καθώς και του αντικειμένου και του ύψους της συναλλαγής. Η παράλειψη της δημοσίευσης των ανωτέρω καταστάσεων συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς του προηγούμενου εδαφίου (άρθ. 10Β, Ν.3861/10, όπως προστέθηκε με το άρθ. 16, Ν.4305/14).

Με την αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14-1-2015 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β.116), ρυθμίσθηκαν οι λεπτομέρειες και τα τεχνικά θέματα της ανάρτησης των παραπάνω στοιχείων στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση, η πράξη έγκρισης της επιχορήγησης πρέπει να φέρει σε εμφανές σημείο την εξής σημείωση: «Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10Β Ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν.4305/2014».

Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10Β του Ν.3861/2010 και της ως άνω απόφασης, συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότησηαπό φορείς της γενικής κυβέρνησης στο μέλλον. Οι πάροχοι επιχορηγήσεων της γενικής κυβέρνησης οφείλουν να προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο πριν την έγκριση της επιχορήγησης.

Σύμφωνα με την αριθ. 208/2016 Γνωμοδότηση ΝΣΚ, οι ομογενειακές οργανώσεις εξωτερικού, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Β του Ν.3861/2010, έχουν υποχρέωση ανάρτησης στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια των ανωτέρω απολογιστικών στοιχείων.

 1. Η επιχορήγηση προς μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, Ν.Π.Ι.Δ. ή φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ποσού επιχορήγησης και από οποιονδήποτε φορέα του Δημοσίου και αν προέρχεται, επιτρέπεται εφεξής υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις (άρθ. 12, παρ. 3, Ν.2731/99):

α) Υποβολή ειδικής έκθεσης προς τον αρμόδιο Υπουργό, με σαφή και πλήρη αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητα και τη νομιμότητα της δαπάνης. Στην ειδική έκθεση θα μνημονεύονται απαραιτήτως όλα τα μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ανωτέρω νομικών προσώπων, καθώς και κάθε τρίτου προσώπου στο οποίο έχουν τυχόν ανατεθεί αρμοδιότητες διοίκησης.

β) Χορήγηση ειδικής έγκρισης του αρμόδιου Υπουργού, παρεχομένης σε αυτόν της δυνατότητας απομείωσης του ύψους της προτεινόμενης δαπάνης ή πλήρους απόρριψής της, εάν η δημοσιονομική κατάσταση του Κράτους δεν την καθιστά εφικτή.

γ) Η απόφαση έγκρισης με το σχετικό φάκελο κοινοποιείται στην Οικονομική Αστυνομία, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Οποιαδήποτε επιχορήγηση χωρίς την τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων, συνιστά για τους δημόσιους λειτουργούς απιστία σχετική με την υπηρεσία και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 256 Π.Κ. ( άρθ. 12, παρ. 3, Ν.2731/99).

Τα ανωτέρω ζητήθηκαν με την αριθ. 5/2013 Πράξη Επιτρόπου Ε.Σ. στο ΥΠΕΞ.

 1. Κάθε έτος οι φορείς που επιχορηγούνται ή και χρηματοδοτούνται από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να υποβάλλουν στους φορείς από τους οποίους εποπτεύονται, καθώς και στους φορείς επιχορήγησης ή και χρηματοδότησης, εφόσον αυτοί δεν ταυτίζονται και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με το πέρας διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους, απολογισμό της συνολικής οικονομικής τους δραστηριότητας και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή της χρηματοδότησης που έλαβαν και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίστηκαν. Με τα ανωτέρω υποχρεούνται να συνυποβάλουν και τον προϋπολογισμό τους για το επόμενο έτος. 

(Άρθρο 41, Ν.4129/13, όπως ισχύει).

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο