Λογαριασμοί Σχεδίου Λογαριασμών 2310802001 έως και 2310803899 – ΚΑΕ 2400

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0004
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  2000
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2400
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 2411 – 2493
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ειδικής διάταξης που να επιτρέπει στον φορέα (Διατάκτη) την επιχορήγηση του νομικού προσώπου
 • Ν. 3861/10 (ΦΕΚ Α’ 112) Διασφάλιση δημοσιότητας με την  ανάρτηση προβλεπόμενων πράξεων και λοιπών στοιχείων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
 • Άρθρο 12, παρ. 3, Ν.2731/99 (ΦΕΚ Α’ 138), όπως αντικαταστάθηκε με άρθ. 76, Ν.4170/13 (ΦΕΚ Α’ 163)
 • Άρθρο 41, Ν.4129/13 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 • Η αριθ. 2/39549/0026/11-6-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1138)  «Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε Ν.Π.Δ ή/και Ι.Δ. από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού
 • Η αριθ. 2/107929/0026/1-12-2013 (ΦΕΚ Β’ 3172) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών τεχνικών λεπτομερειών για την πληρωμή των δημοσίων δαπανών ….»

(στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του νόμου 4270/2014).

Β. Γενικές αναφορές  και ενδεικτικές περιπτώσεις δαπανών
 • Επιχορήγηση είναι η μεταφορά πίστωσης σε φορέα για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων του και μόνο.

Χρηματοδότηση είναι η μεταφορά πίστωσης σε φορέα, στον οποίο έχει εκχωρηθεί αρμοδιότητα από φορέα της Γενικής Κυβέρνησης με σκοπό την υλοποίηση της συγκεκριμένης και μόνο αρμοδιότητας (άρθ. 41, Ν.4129/13).

 • Επιχορήγηση ή χρηματοδότηση σε Ν.Π.Δ.Δ. (όπως π.χ. Ο.Τ.Α., Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Πανεπιστήμια) που υλοποιούν ή συμμετέχουν στην εκτέλεση προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού, καθώς και προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθ. 44, παρ. 1, N.2413/96 «Ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, διαπολιτισμική εκπαίδευση, κ.λπ.» (ΦΕΚ A’ 124).
Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
 1. Αντίγραφο απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδεται πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης, αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης.
 2. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε τρία (3) αντίγραφα, που συντάσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία  και υπογράφεται από τον Διατάκτη ή το αρμόδιο εξουσιοδοτημένο όργανο και περιλαμβάνει κατά στήλη: α) τα στοιχεία του δικαιούχου νομικού προσώπου (Επωνυμία-τίτλος, ΑΦΜ, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, κ.λπ., β) το πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο ν.π. (αριθ. 2/39549/0026/11-6-2015 ΚΥΑ).
 3. Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου με μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο (αριθ. 2/107929/0026/1-12-2013 ΥΑ – Β.3172).
 4. Αντίγραφο της απόφασης επιχορήγησης-χρηματοδότησης στο προοίμιο της οποίας θα αναφέρονται οπωσδήποτε οι διατάξεις από τις οποίες  προβλέπεται η επιχορήγηση-χρηματοδότηση (αριθ. 2/39549/0026/11-6-2015 ΚΥΑ). Η απόφαση πρέπει να είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (άρθρ. 2, παρ. 4, περ. 18, Ν.3861/10, και στο προοίμιό της  απαραιτήτως να  μνημονεύεται η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με τον ΑΔΑ της.
 5. Αντίγραφο της αναρτημένης στο διαδίκτυο κατάστασης της Δ/νσης Αναφορών, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας του Γ.Λ.Κ., από την οποία να προκύπτει ότι ο δικαιούχος φορέας περιλαμβάνεται στους φορείς που έχουν υποβάλλει σε αυτήν τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το Ν.2166/93(Α.137) και την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθ. 27, παρ. 22 αυτού. Το αντίγραφο της κατάστασης αυτής επέχει θέση σχετικής βεβαίωσης (αριθ. 2/39549/0026/11-6-2015 ΚΥΑ).

Σημείωση: Μόνο Για τους φορείς που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (www.statistics.gr)

 1. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων και Λοιπών Φορέων της οικείας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί υποβολής από τον επιχορηγούμενο φορέα στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Υπηρεσία αυτή απολογισμού της συνολικής οικονομικής του δραστηριότητας κατά το προηγούμενο έτος (άρθ. 41, Ν.4129/13, Α.52) [(αριθ. 2/39549/0026/11-6-2015 ΚΥΑ)].
Δ. Κρατήσεις

Καμία κράτηση

Ε. Επισημάνσεις
 1. Ειδικά, οι Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά την παρ. 2 του άρθρου 1Β του Ν.2362/95, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ απολογιστικά στοιχεία δαπανών, όπου αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης, με ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη και του λήπτη του παραστατικού, καθώς και του αντικειμένου και του ύψους της συναλλαγής. Η παράλειψη της δημοσίευσης των ανωτέρω καταστάσεων συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς του προηγούμενου εδαφίου (άρθ. 10Β, Ν.3861/10, όπως προστέθηκε με το άρθ. 16, Ν.4305/14).

Με την αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14-1-2015 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β.116), ρυθμίσθηκαν οι λεπτομέρειες και τα τεχνικά θέματα της ανάρτησης των παραπάνω στοιχείων στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση, η πράξη έγκρισης της επιχορήγησης πρέπει να φέρει σε εμφανές σημείο την εξής σημείωση: «Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10Β Ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν.4305/2014».

Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10Β Ν.3861/2010 και της ως άνω απόφασης, συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση  από φορείς της γενικής κυβέρνησης στο μέλλον. Οι πάροχοι επιχορηγήσεων της γενικής κυβέρνησης οφείλουν να προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο πριν την έγκριση της επιχορήγησης.

 1.  Η επιχορήγηση προς μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, Ν.Π.Ι.Δ. ή φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ποσού επιχορήγησης και από οποιονδήποτε φορέα του Δημοσίου και αν προέρχεται, επιτρέπεται εφεξής υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις (άρθ. 12, παρ. 3, Ν.2731/99):

α) Υποβολή ειδικής έκθεσης προς τον αρμόδιο Υπουργό, με σαφήκαι πλήρη αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητα και τη νομιμότητα της δαπάνης. Στην ειδική έκθεση θα μνημονεύονται απαραιτήτως όλα τα μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ανωτέρω νομικών προσώπων, καθώς και κάθε τρίτου προσώπου στο οποίο έχουν τυχόν ανατεθεί αρμοδιότητες διοίκησης.

β) Χορήγηση ειδικής έγκρισης του αρμόδιου Υπουργού, παρεχομένης σε αυτόν της δυνατότητας απομείωσης του ύψους της προτεινόμενης δαπάνης ή πλήρους απόρριψής της, εάν η δημοσιονομική κατάσταση του Κράτους δεν την καθιστά εφικτή.

γ) Η απόφαση  έγκρισης με το σχετικό φάκελο κοινοποιείται στην Οικονομική Αστυνομία, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Οποιαδήποτε επιχορήγηση χωρίς την τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων, συνιστά για τους δημόσιους λειτουργούς απιστία σχετική με την υπηρεσία και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 256 Π.Κ. ( άρθ. 12, παρ. 3, Ν.2731/99).

Τα  ανωτέρω ζητήθηκαν με  την αριθ. 5/2013 Πράξη Επιτρόπου Ε.Σ. στο ΥΠ.ΕΞ.

 1. Κάθε έτος οι φορείς που επιχορηγούνται ή και χρηματοδοτούνται από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να υποβάλλουν στους φορείς από τους οποίους εποπτεύονται, καθώς και στους φορείς επιχορήγησης ή και χρηματοδότησης, εφόσον αυτοί δεν ταυτίζονται και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με το πέρας διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους, απολογισμό της συνολικής οικονομικής τους δραστηριότητας και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή της χρηματοδότησης που έλαβαν και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίστηκαν. Με τα ανωτέρω υποχρεούνται να συνυποβάλουν και τον προϋπολογισμό τους για το επόμενο έτος.
 • Για τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, οι παραπάνω υποχρεώσεις εξαντλούνται με την ενσωμάτωση των οικονομικών τους στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις υπ’ αριθ. 74712 και 74713/29.12.2010 (Β.2043) αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Με τις διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του Ν.4257/2014, προβλέπεται η δημιουργία μητρώου των Ν.Π.Δ.Δ των Δήμων και των Περιφερειών και των επιχειρήσεων αυτών, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία τους. Τα ανωτέρω στοιχεία κοινοποιούνται από τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία τηρεί σχετική βάση δεδομένων και εκδίδει κάθε χρόνο βεβαίωση, η οποία περιέχει τα στοιχεία κάθε δημοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και κάθε περιφερειακού ιδρύματος, καθώς και κάθε δημοτικής και περιφερειακής επιχείρησης που έχουν καταχωρηθεί στο αντίστοιχο μητρώο.

Δεν επιτρέπεται η είσπραξη οποιουδήποτε χρηματικού ποσού, από φορέα του δημόσιου τομέα, αν δεν υποβληθεί, από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, μαζί με τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά, και η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου.

 • Για τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και την ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι παραπάνω υποχρεώσεις θα εξαντλούνται, όσον αφορά τα οικονομικά απολογιστικά στοιχεία, με την υποβολή όσων προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4270/14(Α.143).

Από την 1η Ιανουαρίου 2015, οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους εξαιρούνται από την υποχρέωση της παρούσας παραγράφου (Άρθρο 41, Ν.4129/13, όπως ισχύει).

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο