Λογαριασμοί Σχεδίου Λογαριασμών 2310580899, 2310880006, 2310880007, 2310880008, 2310880899 – ΚΑΕ 3200

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0005 Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3000 Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3250 Σε ταμεία κοινωνικής ασφάλισης
3270 Σε Ειδικούς Λογαριασμούς
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 3253, 3259, 3273, 3274, 3275, 3279, 3299
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν από το Δημόσιο σε ταμεία κοινωνικής ασφάλισης και σε Ειδικούς Λογαριασμούς
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 •  Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
 • Άρθρο 27, Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 285) «Φορολογικά (Κατάργηση ΕΦΤΕ, Χαρτόσημο), μισθολογικά 2001 κ.λπ. διατάξεις»
 • Ν. 1512/1985 (ΦΕΚ Α’ 4) «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών»
 • Άρθρο 24, Ν.1884/1990 (ΦΕΚ Α’ 81) Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις
 • Άρθρο 47, Π.Δ. 124/2017 (ΦΕΚ Α’ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»
Β. Γενικές αναφορές

Οι συγκεκριμένες δαπάνες απορρέουν από την υποχρέωση απόδοσης εσόδων που εισπράχτηκαν από το Δημόσιο για τρίτους και συγκεκριμένα για Ταμεία κοινωνικής Ασφάλισης και για Ειδικούς Λογαριασμούς. Η πληρωμή των συγκεκριμένων δαπανών πραγματοποιείται με την έκδοση τακτικών Χρηματικών Ενταλμάτων από τους αρμόδιους φορείς με δικαιούχους τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης και τους ειδικούς λογαριασμούς. Διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 «γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών του Δημοσίου» και του άρθρου 98 «Απόδοση εσόδων υπέρ τρίτων».

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης
 • Έγγραφο της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης προς τον αρμόδιο φορέα με το οποίο προσδιορίζεται το ποσό των αποδοτέων εσόδων, με σκοπό να δεσμευτούν οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του.
 • Ανάληψη υποχρέωσης, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.
 • Έγγραφο της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης με το οποίο ζητείται από τον αρμόδιο φορέα να εκδώσει το σχετικό Χρηματικό Ένταλμα.
 • Κατάσταση δαπάνης (εις τριπλούν) που θα περιλαμβάνει στήλες με τα εξής στοιχεία:
  • Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ και αριθμός τραπεζικού λογαριασμού δικαιούχου
  • Φορέας-Ειδικός Φορέας
  • Κ.Α.Ε.
  • Ποσό Χρηματικού Εντάλματος
  • Κρατήσεις (στις περιπτώσεις που προβλέπονται)
  • Τελικό ποσό που θα καταβληθεί στο δικαιούχο
 • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που προκύπτει από την φύση της δαπάνης.
Δ. Κρατήσεις

Για τις περιπτώσεις των αποδόσεων σε Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης προβλέπεται κράτηση υπέρ ΚΑΕσόδων 3413 «Έσοδα καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασμού «Δικαιώματα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων υπέρ τρίτων, (άρθρ. 24, ν. 1884/90).

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο