Λογαριασμοί Σχεδίου Λογαριασμών 2230101001, 2390903899 – ΚΑΕ 0283

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0001 Πληρωμές για υπηρεσίες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0280 Διάφορες αποζημιώσεις
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0283
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Αποζημίωση προσωπικού (με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου) που απολύεται, συνταξιοδοτείτε ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίαςΚωδικός αριθμός εξόδου 0283
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Ν. 3861/10 (ΦΕΚ Α’ 112) Διασφάλιση δημοσιότητας με την ανάρτηση προβλεπόμενων πράξεων και λοιπών στοιχείων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 • Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ Α’ 191), άρθρο 55, όπως έχει κωδικοποιήσει τα κατωτέρω (Ν. 993/1979, άρ.49 – Ν.1188/1981, άρ.300 – Ν. 1539/1985, άρ.16 – Ν. 1735/1987, άρ. 23 παρ. 30)
 • Ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 143) άρθρα 204, 207, 209 και 225
 • Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) Υποπαράγραφος ΙΑ.5
 • N.3996/2011 (ΦΕΚ Α’ 170) (….) Άρθρο 47
 • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες»

(Στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παρ. 2 του άρθρου 91 του νόμου 4270/2014)

Β. Σκοπός της αποζημίωσης

Σύμφωνα με τη νομολογία (1359/2015 ΑΠ) η αποζημίωση του άρθρου 49 του Ν. 993/1979 (που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 55, παρ. 1 του Π.Δ. 410/1988) δεν είναι μέρος των αποδοχών των υπαλλήλων ούτε “απολαβή”, υπό την έννοια της παροχής που δίδεται ως αντάλλαγμα για την προσφερόμενη εργασία, ούτε αποτελεί αποζημίωση λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού, αλλά έχει χαρακτήρα έκτακτης κατά την αποχώρηση ή απόλυση του υπαλλήλου οικονομικής ενίσχυσής του.

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Σχετική η ΚΥΑ 2/49954/0026/2014-ΦΕΚ Β’ 2525/23.9.2014: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εφάπαξ αποζημίωσης των μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας », βάσει της οποίας ο τρόπος υπολογισμού είναι ο ίδιος με εκείνον του άρθρου 55 του ΠΔ 410/1988.

 1. Αντίγραφο απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης (Π.Δ. 80/2016, άρ.2 παρ. 5 και άρ.9 παρ 4.) που εκδίδεται πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης, αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης.
 2. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίγραφα, που συντάσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία και υπογράφεται από τον Διατάκτη ή το αρμόδιο εξουσιοδοτημένο όργανο και από τους δικαιούχους και περιλαμβάνει κατά στήλη: α) το Φορέα/ Ειδικό Φορέα/ Κ.Α.Ε., β) τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, κ.λπ., γ) το σύνολο της δαπάνης
 3. Κατάσταση της ΕΑΠ στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος πληρώνεται μέσω Ε.Α.Π.
 4. Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου με μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο (σχετ. η υπ’ αριθμ. 2/107929/0026/1.12.2013 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β’ 3172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την 2/29688/0026/8.4.2014 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β’ 977/2014).
 5. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος δεν πληρώνεται μέσω ΕΑΠ ζητείται φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα από τον φορέα κύριας ασφάλισης (σχετ. η υπ’ αριθμ. 2/107929/0026/1.12.2013 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β’ 3172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την 2/29688/0026/8.4.2014 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β’ 977/2014).
 6. Αίτηση δικαιούχου.
 7. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.
 8. Διαπιστωτική Πράξη της Διεύθυνσης Διοικητικού του οικείου φορέα για τη λύση της εργασιακής σχέσης του υπαλλήλου.
 9. Απόφαση συνταξιοδότησης από οποιοδήποτε φορέα.
 10. Βεβαίωση αποδοχών – κρατήσεων του τελευταίου μήνα ενεργού υπηρεσίας.
 11. Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει α) ο ακριβής χρόνος προϋπηρεσίας που θα πρέπει να προσμετρηθεί, για τον υπολογισμό της επίμαχης αποζημίωσης και β) η συμπλήρωση ή μη των προϋποθέσεων για λήψη σύνταξης.
 12. Βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών στην οποία θα αναγράφονται οι φορείς ασφάλισης του δικαιούχου και θα βεβαιώνεται το ύψος: α) του βασικού μισθού του υπαλλήλου κατά το μήνα που τέθηκε σε διαθεσιμότητα και β) των αποδοχών που έλαβε ο υπάλληλος κατά την περίοδο που τελούσε σε καθεστώς διαθεσιμότητας
 13. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι δεν έλαβε καμία άλλη αποζημίωση για την ίδια αιτία. Για όσους έχουν οφειλή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, βεβαίωση αποδέσμευσης / δέσμευσης του εφάπαξ. Για όσους δεν οφείλουν δάνειο, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (έντυπη δήλωση), στην οποία δηλώνουν ότι δεν υπάρχει οφειλή.
Δ. Κρατήσεις

– ΔΕΝ υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, Ν. 4172/2013 – ΦΕΚ 167, Άρθρο 15

– ΔΕΝ υπόκεινται σε εισφορά αλληλεγγύης, ΠΟΛ. 1149/20-6-2013

Ε. Επισημάνσεις
 • 22/66451/0026/20-07-2016(AΔΑ:7178Η-ΙΙΨ), εγκύκλιος της Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπ. Οικονομικών, & 2/15542/0026/24-04-2015, έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Υπ. Οικονομικών: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την παραγραφή της αποζημίωσης του άρθρου 55 του ΠΔ. 410/1988»
 • ΔΙΠΙΔΔ/Β6 92/οίκοθεν 12849/02/07/2003, εγκύκλιος της Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Υπ. Εσωτερικών : Αύξηση Αποζημίωσης λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. «Με την παράγραφο 13 του άρθρου 21 του νόμου (3144/2003) αναπροσαρμόσθηκε το ανώτατο όριο αποζημίωσης, που προβλέπεται στο άρθρο 55 του ΠΔ 410/1988, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από την υπηρεσία ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης για προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.»
 • Αρ.Πρωτ.2/127/0022/21/01/2013, έγγραφο της Δ/νσης 22η Μισθολογίου του Υπ. Οικονομικών : «Οι μονιμοποιηθέντες υπάλληλοι του Δημοσίου δεν δικαιούνται την ως άνω αποζημίωση καθόσον με τη μονιμοποίησή τους η σχέση εργασίας τους άλλαξε και από ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που ήταν έγιναν δημοσίου δικαίου και ως εκ τούτου δεν εμπίπτουν στην ως άνω διάταξη του άρθρου 55 του Π.Δ. 410/88» .
 • ΔΙΠΙΔΔ/Β15/162/6863/19-4-2012, έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Αποζημίωση συμβασιούχων που κατέχουν οργανική θέση.»
 • 2/32731/20-04-2016, έγγραφο της Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπ. Οικονομικών: «Αποζημίωση άρθρου 55 του Π.Δ. 410/88 σε μηχανικούς.»
 • 2/42296/0022/09-05-2013, έγγραφο της Δ/νσης Μισθολογίου του Υπ. Οικονομικών: «Καταβολή αποζημίωσης σε μεταφερομένους υπαλλήλους από τον ΟΣΕ .»
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο