Λογαριασμοί Σχεδίου Λογαριασμών 2120389001, 2120389899 – ΚΑΕ 0581

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0002 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  0500 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0580 Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0581
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνες για θέρετρα, κατασκηνώσεις, έξοδα κηδείας κ.λπ.)
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
  • N. 3861/10 (ΦΕΚ Α’ 112/13-7-2010): Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
  • Ν. 4336/15 (ΦΕΚ Α’ 94/14-08-2015): Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης,άρθρο 24 της Υποπαραγράφου Δ.9 της Παραγράφου Δ’ του άρθρου 2, το οποίο καταργήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 4 του Ν. 4484/17 και περ. γ του άρθρου 51.
  • Ν. 4484/17 (ΦΕΚ Α’ 110/01-08-2017): Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις, άρθρο 43
  • Ν. 4368/16 (ΦΕΚ Α’ 21/21-02-2016): Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις, άρθρο 54, παρ.5 και 6, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 43, παρ. 4 του Ν.4484/17 (ΦΕΚ Α’ 110/01-08-2017) και την προσθήκη στο άρθρο αυτό με τις διατάξεις του άρθρου 102 του N.4461/17 ΦΕΚ A’ 38/28-3-2017 και του άρθρου 6ου , παρ. 2 του Ν.4517/18 ( ΦΕΚ A’ 22/08-02-2018)
  • Εγκύκλιος με αρ. 2/92306/ΔΕΠ/18-12-2017(ΑΔΑ:ΩΜΛΣΗ-07Ν) της Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής του ΓΛΚ με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 43 του Ν.4484/17».
  • Ν. 4481/17 (ΦΕΚ A’ 100/20-7-2017): Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Άρθρο 66
Β. Γενικές αναφορές

Τις πιστώσεις του ανωτέρω Κωδικού Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) βαρύνουν οι δαπάνες για μη μισθολογικές ενισχυτικές παροχές εισοδήματος, δαπάνες για θέρετρα κατασκηνώσεις κλπ. Η διάταξη που θέτει το πλαίσιο για την πραγματοποίηση δαπανών για μη μισθολογικές παροχές είναι το άρθρο 43 του Ν. 4484/17 στο οποίο μεταφέρθηκαν οι προϋφιστάμενες ρυθμίσεις του άρθρου 24 της Υποπαραγράφου Δ.9 της Παραγράφου Δ’ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 μετά την κατάργησή του.

Με την ανωτέρω (5) σχετική εγκύκλιο του ΓΛΚ παρέχονται διευκρινήσεις για την εφαρμογή του άρθρου 43 προς αποφυγή συγχύσεων και παρερμηνειών. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι « στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω άρθρου συμπεριλαμβάνονται εφεξής το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ενώ οι σχετικές διατάξεις συμπληρώνονται με την υποχρεωτική σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών σε κάθε συλλογική σύμβαση ή απόφαση (υπουργική, κοινή υπουργική ή Διοικητικού Συμβουλίου) που προβλέπει τη χορήγηση μη μισθολογικών παροχών αξίας άνω των 5.000 ευρώ σε υπαλλήλους των προαναφερόμενων φορέων».

Μετά την κατάργηση του άρθρου 24 του άρθρου 24 Ν. 4336/15 παρέμειναν σε ισχύ κάποιες ρυθμίσεις με βάση τις οποίες οι παροχές έχουν στόχο τη διασφάλιση της υγειινής και ασφάλειας των συνθηκών εργασίας και χορηγούνται αποκλειστικά σε είδος. Στην εν λόγω παρ.4 του άρθρου 43 του Ν. 4484/17 ενσωματώνονται εξαιρέσεις οι οποίες είχαν υιοθετηθεί αποσπασματικά όπως η αποζημίωση για προμήθεια στολής στους Διασώστες και Πληρώματα Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ (για τα έτη 2016-2017 και 2018 με την διάταξη του άρθρου 6ου , παρ. 2 του Ν. 4517/18) και τα Μέσα Ατομικής Προστασίας και το γάλα προηγούμενων ετών εργαζομένων στους ΟΤΑ τα οποία μπορεί να καταβάλλονται σε χρήμα. Επισημαίνεται, όμως ότι εφεξής οι ΟΤΑ οφείλουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου η χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας και η χορήγηση γάλακτος να γίνεται αποκλειστικά σε είδος.

Με την παρ. 5 του ανωτέρω άρθρου 43 προβλέπεται η κατάργηση παροχών από φορείς Γενικής Κυβέρνησης που αφορούν σε κάθε είδους Ασφαλιστήρια Συμβόλαια ή προγράμματα Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης Εργαζομένων καθώς και σε μειωμένα εισιτήρια και δωρεάν κάρτες Διαδρομών. Εξαιρείται μόνο η ασφάλιση προσωπικού του ΕΚΑΒ και των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας με τα μέσα μεταφοράς επειγόντων περιστατικών. Το άρθρο 66 του Ν. 4481/17 προέβλεπε την ασφάλιση για το καταδυόμενο προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατ’ έτος, για κίνδυνο ζωής και υγείας σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Στο άρθρο 43 παρ.5 του 4484/17 προβλέπεται η κατάργηση παροχών σε κάθε είδους ασφαλιστήρια συμβόλαια και επίκειται η συζήτηση για επαναφορά ή μη της συγκεκριμένης διάταξης.

Μη μισθολογικές παροχές προβλέπονται επίσης στους προϋπολογισμούς ΟΤΑ και ΝΠΔΔ που μπορούν να παρέχουν στον επικουρικό ιατρό και τον ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου της περιοχής τους, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της θητείας του, δωρεάν σίτιση, κατάλληλο κατάλυμα διαμονής ή και χρηματικά επιδόματα για την κάλυψη των αναγκών του αυτών»(Ν.3580/2007 ΦΕΚ: 134/A/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.5 του άρθρου 21 του ν.4368/16 ΦΕΚ 21/16).

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Δεν εντοπίστηκε απόφαση που να καθορίζει δικαιολογητικά για την πληρωμή αυτών των δαπανών για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης . Σε κάθε είδους δαπάνη εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται από ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη διενέργεια προμηθειών του Δημοσίου, ανάθεση συμβάσεων ή καταβολή επιχορηγήσεων.

Δ. Επισημάνσεις- Νομολογία

Για την έκδοση κανονιστικών πράξεων που αφορούν σε μη μισθολογικές παροχές θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία της περ. β της παρ.2 του άρθρου 43 του Ν.4484/17 και να τηρούνται οι οδηγίες που έχουν διατυπωθεί στην με αρ. 2/14226/0021/25-02-2015( (ΑΔΑ:ΩΜΛ2Η-89Ζ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. Από την εν λόγω ρύθμιση δεν εξαιρούνται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο