Λογαριασμοί Σχεδίου Λογαριασμών 2120207001, 2120207899 – ΚΑΕ 0515

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0002 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0500 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0510 Διάφορες αποζημιώσεις
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0515
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων
Α. Διατάξεις νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων κ.λπ.
 • Ν.3861/10 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
 • ΠΔ.80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. Άρθρο 4, και άρθρο 66 παρ. 9 του Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α’ 145/2016)
 • Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98/2005) Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, άρθρο 90
 • Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176/16-12-2015), άρθρο 21, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α’ 33/27-02-2016 – Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Α’ 34/2-3-16), άρθρο 52 παρ.2
 • Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α’ 131/28-6-2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις, άρθρο 5 παρ.2
 • Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 221893/Β1/30-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4268/30-12-2016) «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), και επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και γενικά των απασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και των αναβαθμολογητών των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ΓΕΛ.
 • Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 222807/Β1/30-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4294/30-12-2016) «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας».
 • Εγκύκλιος με αρ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) με τίτλο « Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176), όπως συμπληρώθηκε με την 2/40112/ΔΕΠ/2017 (ΑΔΑ: Ω9ΙΦΗ-Ν3Μ)
 • ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών με Αριθμ. 2/37345/0004/10 (ΦΕΚ Β’ 784/4-6-2010) Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄και β΄ βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.
 • Εγκύκλιος με αρ. 2/57873/24-08-2010 του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΛΚ) με τίτλο: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 5 έως 20 της με αρ. 2/37345/0004/04-06-2010 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής»
Στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του νόμου 4270/2014).
Β. Γενικές αναφορές
Τις πιστώσεις του ανωτέρω Κωδικού Αριθμών Εξόδου (ΚΑΕ) βαρύνουν:
α) οι δαπάνες οι oποίες πραγματοποιούνται για την αμοιβή συμμετεχόντων υπαλλήλων του Δημοσίου ή και ιδιωτών σε μόνιμα ή προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά όργανα (επιτροπές, συμβούλια, ομάδες εργασίας κ.λπ.), τα οποία προβλέπονται από τις εκάστοτε διατάξεις ή συγκροτούνται με διοικητικές πράξεις σε συνεργασία του Φορέα με τη Δ/νση Οικονομικού για την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων.
β) όλες οι δαπάνες που αφορούν τους εκπαιδευτικούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και το λοιπό προσωπικό που αποδεδειγμένα συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις διαδικασίες οργάνωσης, διεξαγωγής, υποστήριξης, βαθμολόγησης /αναβαθμολόγησης και έκδοσης των αποτελεσμάτων των: α) γενικών και ειδικών εξετάσεων ή άλλης διαδικασίας εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, β) των εξετάσεων Ιδιωτικών, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και Επαγγελματικών Σχολών (Ε.ΠΑΣ.), γ) των εξετάσεων ελληνομάθειας και δ) των εξετάσεων χορήγησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, καθώς και στις διαδικασίες αναβαθμολογήσεων γραπτών δοκιμίων μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η αποζημίωση καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο έως 31.12.2016 μη υπολογιζόμενου στην περίπτωση αυτή του ορίου της παραγράφου 3 (το όριο του 25%). Οι παραπάνω δαπάνες καταβάλλονται μετά το πέρας των εξετάσεων ή εργασιών με έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων ή ενταλμάτων προπληρωμής.
Ο φορέας κάνει τον απαραίτητο προγραμματισμό έχοντας πάντα υπόψη τις αρχές διαχείρισης των οικονομικών του Δημοσίου όπως προβλέπονται στο άρθρο 33 του Ν.4270/2014.

 

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Ενότητα 1η : Γενικά δικαιολογητικά
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμβάλλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης στην κανονικότητα της δαπάνης όπως διατυπώνεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 91 του Ν.4270/2014).
Αντίγραφο απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδεται πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης, αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης.
Επίσης σύμφωνα με την Απόφαση 2/37195/0026/2001 ΦΕΚ 915/Β/17-07-2001 «Καθορισμός δικαιολογητικών πληρωμής αποζημίωσης συμβουλίων-επιτροπών», απαιτούνται:
1. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί συστάσεως και συγκροτήσεως του συμβουλίου ή επιτροπής ή ομάδας εργασίας, σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη, με την οποία θα ορίζεται η σύνθεση του συλλογικού οργάνου, το χρονικό διάστημα λειτουργίας αυτού υπό την προϋπόθεση ύπαρξης σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό κάθε Φορέα, αναρτημένη στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ για τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης για την Κεντρική Διοίκηση.
2. Απόφαση κοινή Υπουργού Οικονομικών και αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού περί καθορισμού αποζημίωσης των μελών του Συμβουλίου ή Επιτροπής ή Ομάδας Εργασίας, δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
3. Βεβαίωση του αρμόδιου εκκαθαριστή για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών των συμμετεχόντων υπαλλήλων ή αντίγραφο εκκαθαριστικού μισθοδοσίας του αντίστοιχου μήνα που θα υποβάλλεται με την πρώτη πληρωμή του συλλογικού οργάνου και εφεξής σε κάθε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών.
4. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από κάθε μέλος από την οποία να προκύπτει ότι το σύνολο των αποζημιώσεων από τη συμμετοχή τους σε συλλογικά όργανα δεν υπερβαίνει το 25% των μηνιαίων αποδοχών τους.
5. Κατάσταση πληρωμής σε 3 αντίτυπα ή σε 4 για περισσότερους από ένα δικαιούχο, η οποία θα περιλαμβάνει: ονοματεπώνυμο συμμετεχόντων, ΑΦΜ, Μ.Κ. ή ιδιότητα (για το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό και τους ιδιώτες), αριθμό συνεδριάσεων, προβλεπόμενη αμοιβή κατά συνεδρίαση, συνολικό ποσό αποζημίωσης, κρατήσεις , σύνολο κρατήσεων και καθαρό πληρωτέο ποσό στους δικαιούχους, υπογεγραμμένη από τους δικαιούχους.
Η κατάσταση αυτή βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου ως προς τη συμμετοχή των μελών και την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων εκτός υποχρεωτικού ωραρίου και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση (στην απαγόρευση αυτή δεν εμπίπτουν οι δικαστικοί λειτουργοί, οι νομικοί σύμβουλοι και οι ιδιώτες), θεωρείται δε από το αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης όργανο.
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.3469/06 «δ)οι πράξεις σύστασης και συγκρότησης κάθε είδους επιτροπών, συμβουλίων, ομάδων εργασίας και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας, εφόσον τα μέλη τους θα λαμβάνουν οποιουδήποτε είδους αμοιβή ή αποζημίωση» δημοσιεύονται στο ΦΕΚ στα δικαιολογητικά των δαπανών πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και ο αριθμός του ΦΕΚ.
Ενότητα 2η: Δικαιολογητικά για τις δαπάνες του άρθρου 21 παρ. 4 του Ν.4354/2015
Α)Δικαιολογητικά πληρωμής αποζημιώσεων των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), και επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και γενικά των απασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και των αναβαθμολογητών των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ΓΕΛ.
Σύμφωνα με την Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 221893/Β1/30-12-2016 (ΦΕΚ 4268/Β/30-12-2016) η οποία ισχύει από 01-01-2017 τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή των περιπτώσεων του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α, Β, και την περ΄. 1 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄ της προηγούμενης απόφασης ορίζονται ως εξής:
α) Καταστάσεις πληρωμής σε τέσσερα (4) αντίγραφα, θεωρημένα από τον Πρόεδρο της οικείας Επιτροπής ή ελλείψει Προέδρου από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
β) Πρόσφατη βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών των δικαιούχων, ή για όσους απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου, αντίγραφο σύμβασης ή βεβαίωση πρόσληψης.
γ) Αντίγραφο απόφασης σύστασης Επιτροπής ή ορισμού προσωπικού απασχόλησης.
δ) Αντίγραφο απόφασης καθορισμού του προγράμματος των πανελλαδικών εξετάσεων.
ε) Αντίγραφο της παρούσας απόφασης.
3. Ειδικά για την πληρωμή των αποζημιώσεων που προβλέπονται στις υποπεριπτώσεις γ), δ) και ε) της περίπτωσης 1 του παρόντος Κεφαλαίου, πέραν των δικαιολογητικών της περίπτωσης 2, απαιτείται και βεβαίωση του Προέδρου της οικείας Επιτροπής ή του Προϊσταμένου της οικείας Υπηρεσίας για την προσφορά της παρεχόμενης εργασίας τις συγκεκριμένες ημερομηνίες».
Οι με αρ. αριθμ. 2/33374/0022/27-4-2012 (ΦΕΚ Β’ 1393) και 2/41654/ΔΕΠ/20-6-2016 (272 τ. ΥΟΔΔ) κοινές υπουργικές αποφάσεις καταργήθηκαν.
Β)Δικαιολογητικά πληρωμής αποζημιώσεων των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
 Σύμφωνα με την με Αριθμ. 222807/Β1/16 (ΦΕΚ 4294 Β/30-12-2016) Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας».
α) Η καταβολή των αποζημιώσεων της παραγράφου 1 στις περιπτώσεις γ, δ, ε, στ, ζ-εδάφιο viii για το Βαθμολογικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, η-εδάφιο i και εδάφια ii και iii για τους βαθμολογητές που απασχολούνται στο Βαθμολογικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, η- εδάφιο v και ιβ, γίνεται με τακτικό χρηματικό ένταλμα σε βάρος των πιστώσεων του ειδικού φορέα 182 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του προϋπολογισμού των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ με βάση καταστάσεις εκκαθάρισης της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους για τη διενέργεια των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.
β) Για τις λοιπές περιπτώσεις α, β, ζ-εδάφια i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii για το Βαθμολογικό Κέντρο Αθήνας, η-εδάφια ii και iii για τους βαθμολογητές που απασχολούνται στο Βαθμολογικό Κέντρο Αθήνας, η-εδάφιο iv, καθώς και για τις περιπτώσεις θ, ι και ια, η καταβολή των αποζημιώσεων γίνεται με τακτικό χρηματικό ένταλμα με βάση καταστάσεις εκκαθάρισης της Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών της ΚΥ του ΥΠΠΕΘ.
γ) Οι καταστάσεις δαπανών συντάσσονται με βάση βεβαιώσεις για το είδος και το πλήθος των υπηρεσιών που προσέφεραν οι απασχολούμενοι οι οποίες εκδίδονται:
(i) από τους προέδρους των επιτροπών για τις περιπτώσεις α, β, γ, δ, στ, ζ, η, ι και ιβ,
(ii) από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης για την περίπτωση ε,
(iii) από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών για τις περιπτώσεις θ, ι και ια.
Οι με αριθμό 2/30147/0022/10-5-2012 (ΦΕΚ 1696/ τ.Β΄/2012) και 2/55604/0022/10-8-2012 αποφάσεις (ΦΕΚ 2401/τ.Β΄/2012) καταργήθηκαν.
Δ. Κρατήσεις
1) ΠΡΩΗΝ ΕΟΠΠΥ ( ΝΥΝ ΕΦΚΑ)*
Από 01-01-2017 έως 30-06-2018 7,10% (το οποίο κατανέμεται όπως αναλυτικά αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο)
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 41 του Ν. 4387/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.4425/2016 (185/Α΄/30-9-16) ορίζεται ότι : «1. Από 1/1/2017 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των μισθωτών και λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα του παρόντος νόμου, ορίζεται σε ποσοστό 7,10%, επί των πάσης φύσεως αποδοχών και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη». *Σύμφωνα με την με αρ.Φ10042/οικ.13567/329/08-06-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης από 01-07-2018, οι αποζημιώσεις του άρθρου 21+ του Ν.4354/15 δεν υπόκεινται σε εισφορές κλάδου κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής καθώς και υγειονομικής περίθαλψης. Συνεπώς η αναφερόμενη κράτηση υπέρ ΕΦΚΑ δεν επιβάλλεται από 01-07-2018 στις πρόσθετες αποδοχές με βάση την ανωτέρω εγκύκλιο.
2) ΜΤΠΥ: Ασφαλισμένος 2%
Άρθρο 27 Π.Δ.422/1981- ΦΕΚ 114/Α/1981
 «Παν ποσόν καταβαλλόμενον εις οιονδήποτε δημόσιον υπάλληλον ή λειτουργόν ή υπάλληλον Ειδικού Ταμείου ή Ν.Π.Δ.Δ είτε ως αποζημίωσις λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπάς είτε ως αποζημίωσις λόγω υπερωριών ή εκτάκτων εργασιών ή λόγω εκτελέσεως εργασίας εκτός της έδρας του είτε ως αποζημίωσις δι΄οιανδήποτε αίτίαν, υπόκειται εις κράτησιν 2% εφ΄ όσον ο εισπράττων τας αποζημιώσεις είναι μέτοχος του Μ.Τ.Π.Υ.» β. (Αρθρ. 3 παρ. 2 ν.δ. 1050/42 και άρθρ. 1 παρ. 3 υπ΄αριθμ. 270/45 απ. Υπ. Οικονομικών.) Βλ. σχετικά και την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80020/οικ.8355/327/13-5-14 (ΑΔΑ: ΒΙΦ8Λ-6ΙΛ) : Γνωστοποίηση δημοσίευσης του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85). Κατάργηση – αντικατάσταση διατάξεων που αφορούν κοινωνικούς πόρους
Επισημαίνουμε ότι από 01-01-2015 σύμφωνα με το Ν.4254/14 υποπαράγραφος ΙΑ3 παρ.2 ιζ’ (ΦΕΚ Α’ 85/7-04-2014 ) καταργήθηκε η κράτηση 1% των μη μετόχων στις πρόσθετες αμοιβές που προκύπτουν από οποιαδήποτε αιτία (βλέπε άρθρο 27 του Π.Δ 422/81). Σχετικό το με αρ. 12387/11-02-2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) του Μ.Τ.Π.Υ. προς όλα τα υπουργεία το οποίο κοινοποιήθηκε με το με το με αρ. 11899/0026/13-02-2015 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διάταξεων του Γ.Λ.Κ.
3) ΕΤΕΑΕΠ
Από 01-01-2017 δεν επιβάλλεται κράτηση υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΠΡΩΗΝ ΕΤΕΑ) επειδή οι πρόσθετες αποδοχές δεν συμπεριλαμβάνονται στις συντάξιμες ή ασφαλιστέες αποδοχές σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4387/16 (ΦΕΚ: 85/Α2016) άρθρα 38 και 97,- και Φ80020/45578/Δ15.780/2017: «Προσδιορισμός των ασφαλιστέων αποδοχών, από την 1.1.2017, υπέρ επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής, για τους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.4354/15 (νέο ενιαίο μισθολόγιο).»(ΑΔΑ:ΩΩΡΙ465Θ1Ω-Ι8Λ)(…)
Με το δεδομένο ότι, από 1.1.2017, η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών είναι η ίδια τόσο στο φορέα κύριας όσο και στο φορέα επικουρικής ασφάλισης και εφόσον οι τυχόν άλλες αποδοχές – αποζημιώσεις π.χ από υπερωριακή απασχόληση ή από συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίας κ.α., δεν αποτελούν ασφαλιστέες αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για κύρια σύνταξη και δεν υπόκεινται σε κράτηση, δεν θα αποτελούν ασφαλιστέες αποδοχές και δεν θα υπόκεινται σε κράτηση υπέρ επικουρικής ασφάλισης. (βλ.επίσηςΦ80020/οικ22104/Δ15.405/2016 Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 (Α, 85/12- 5-2016), σχετικά με τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης (ΑΔΑ:ΩΒΔ4465Θ1Ω-ΒΥ0).
4) ΠΑΡ.ΦΟΡΟΥ: 20% 
Ν. 4172/2013 -ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013
Φορολογικός συντελεστής Άρθρο 60, παρ 5.Στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, σύμφωνα με το άρθρο 12, καθώς και στις πρόσθετες αμοιβές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές διενεργείται παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά.
Σχετικές επίσης είναι και οι παρακάτω εγκύκλιοι
 • ΠΟΛ.1064/2016 Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την ψήφιση του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85/12.5.2016) και του Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΑΔΑ:6ΧΜΙΗ-5ΔΧ)
 • ΠΟΛ 1072/2015 Οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν.4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (ΑΔΑ:6ΦΙΑΗ-ΝΚ7)
5) ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ν.3986/2011 – ΦΕΚ: 152/Α/2011 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015.(…) Άρθρα 29 και 38
1) Εισφορά άρθρου 29 Ν.3986/2011 – ΦΕΚ: 152/Α/2011(όπως ενσωματώθηκε στις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4172/13( ΦΕΚ 167/Α/2013)
Σχετική είναι η ΠΟΛ1152/2017 (ΩΓ1Π46ΜΠ3Ζ-7Ι7) σύμφωνα με την οποία «Μετά την ενσωμάτωση των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 στις διατάξεις του άρθρου 43 Α του Ν.4172/13, επί του θέματος της παρακράτησης έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στις αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα καθώς και κάθε άλλου είδους, πρόσθετες αμοιβές ή εφάπαξ παροχές, που καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα, πέραν του μισθού, και δεν συνεντέλλονται ( συνεκκαθαρίζονται) με τις τακτικές αποδοχές, εξακολουθούν και μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 Α του Ν.4172/13 να ισχύουν τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ 1010/2013. Συνεπώς στις αμοιβές αυτές δεν διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αλλά η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στα εισοδήματα αυτά με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου των αμοιβών. (Σχετική είναι και η ΠΟΛ 1050/2012 ΑΔΑ:Β4ΠΠΗ-ΙΓΤ) με θέμα: «Απόδοση των ποσών που παρακρατούνται στα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας και κατά τις χρήσεις 2012 μέχρι και 2014».
2) Εισφορά άρθρου 38 Ν.3986/2011- ΦΕΚ: 152/Α/2011
Α. Υπάλληλοι που είναι ασφαλισμένοι στο ΤΠΔΥ(σε ποσοστό 2% και 1%)
Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.3986/11 παρ. 2α « Καθιερώνεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και των υπαλλήλων όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ.
Από την επιβολή της ανωτέρω κράτησης 2% εξαιρείται το προσωπικό που καταβάλλει την εισφορά υπέρ κλάδου ανεργίας, που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ν.δ. 2961/1954 (Α΄ 197), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 6 του άρθρου 44 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165) και την παράγραφο 9 του άρθρου 44 του παρόντος νόμου.» (τροποποίηση του άρθρου 38 με την παρ. 11 του άρθρου. 24 του Ν. 4002/11, ΦΕΚ-180 Α/22-8-11)
Επιπλέον με την παρ. 2β του άρθρου 38 του Ν.3986/11 «Καθιερώνεται ειδική εισφορά των ασφαλισμένων του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) πέραν των προβλεπομένων, υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του Ταμείου.
Β. Υπάλληλοι που δεν είναι ασφαλισμένοι στο Τ.Π.Δ.Υ(Ειδική Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1% )
Για τους υπαλλήλους που δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΤΠΔΥ η εισφορά της παρ. 2β του άρθρου 38 του Ν.3986/11 υπολογίζεται σε ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων, υπέρ του ΟΑΕΔ «, ενώ για το προσωπικό που είναι ασφαλισμένο στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, η εισφορά αυτή αποδίδεται υπέρ των εν λόγω Ταμείων.» περ. β της παρ. 2 του άρθρου 38 προστέθηκε με την παρ. 11 του άρθρου . 2 του Ν. 4024/11, ΦΕΚ-226 Α/27-10-11 . Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού, είσπραξης και απόδοσης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
Σχετικές είναι οι εγκύκλιοι :
2/76513/0094/2011 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την καταβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας και της ειδικής εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ-ΟΑΕΔ σύμφωνα με το Ν. 3986/2011.
 2/57654/0022/2011 – ΦΕΚ: 1853/Β/2011 -Ειδική εισφορά αλληλεγγύης της παρ. 2α του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄).
17534/1499/2011 Θέμα: «Διευκρινήσεις επί των διατάξεων της παρ. 2β του αρθρ. 38 του Ν. 3986/2011 ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ»
6) ΓΕΩΤΕ (μόνον εγγεγραμμένοι στο ΓΕΩΤΕ) σε ποσοστό 5%
Εγκύκλιος 2842/25-07-2012 ΘΕΜΑ: Κρατήσεις υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε (…) γ) 5% σε κάθε είδους πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις των δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, εκτός των μηνιαίων αποδοχών τους (υπερωριακή αμοιβή, εκτός έδρας αποζημιώσεις κ.λπ.)
Β) Ασφαλισμένοι βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.3868/2010
Επιπλέον των ανωτέρω (Α.1-6) : ΙΚΑ : Εργοδότης 16,33% -Ασφαλισμένος 9,67% Σύνολο 26%
IKA/ΤΟ1/652/130/2016 :Αναπροσαρμογή συντάξεων ETEA σύμφωνα με τον Ν. 4387/16 (ΑΔΑ:ΩΧ234691ΩΓ- ΘΛΕ )
Γ) Δημόσιοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ι.Δ.
1) Οι εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ
 • IKA/ΤΟ1/652/130/2016 :Αναπροσαρμογή συντάξεων ETEA σύμφωνα με τον Ν. 4387/16 (ΑΔΑ:ΩΧ234691ΩΓ- ΘΛΕ )
 • ΙΚΑ/Ε00/2/2014 Μείωση εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:45 (ΑΔΑ:611Υ4691ΩΓ-ΨΞ7)
 •  IKA/Α20/251/119/2012 ΘΕΜΑ : Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012 (Β4ΣΦ4691ΩΓ-Γ4Κ)
Επιπλέον:
2) Παρακράτηση φόρου ως ανωτέρω Α.4 και
3) Ειδική Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1% (Ν.3986/2011 Άρθρο 38 ,παρ. 2β)
Δ. Επισημάνσεις – Νομολογία
 Επισημαίνεται ότι μετά την ισχύ του Ν.4354/15 απαιτείται η έκδοση νέων αποφάσεων καθορισμού αποζημιώσεων για συμμετέχοντες σε συμβούλια, επιτροπές κ.λπ. για να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 21 του εν λόγω νόμου και μόνο για τις επιτροπές οι οποίες σύμφωνα με το ίδιο άρθρο έχουν ιδιαίτερη σημασία για την οικονομία της χώρας, ή την αποτελεσματικότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Σε αυτήν την περίπτωση η σχετική δαπάνη καλύπτεται αποκλειστικά από συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα της Ε.Ε. ή η δαπάνη δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποζημιωθούν συλλογικά όργανα τα οποία βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό, είτε αποκλειστικά το εθνικό σκέλος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. Κατά συνέπεια, είναι δυνατός ο καθορισμός αποζημίωσης εφόσον αυτή καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους των φορέων. Στις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται ο καθορισμός αποζημίωσης, το σχέδιο ΚΥΑ θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του οικείου φορέα από την οποία να προκύπτει ο τρόπος κάλυψης της σχετικής δαπάνης.
Επιπλέον προβλέπεται ότι η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να είναι κατά μήνα μεγαλύτερη από 250 ευρώ για τον πρόεδρο, 200 ευρώ για τα μέλη και 150 ευρώ για τους γραμματείς. Στους εισηγητές που εκ του νόμου προβλέπεται η συμμετοχή τους, καταβάλλεται αποζημίωση ανά συνεδρίαση, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το ποσό των 20 ευρώ και για μέχρι 50 συνεδριάσεις κατ’ έτος. Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται με την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις τουλάχιστον συνεδριάσεις το μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα. Κατ’ εξαίρεση, στους ιδιώτες μέλη των συλλογικών οργάνων καθορίζεται αποζημίωση με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση και μέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις ετησίως.
Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4254/15 «Οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές ή σύνταξη, που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους ή μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των φορέων του άρθρου 7, των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου». Οι εν λόγω αποδοχές από 01-01-2016 είναι 4.631 ευρώ.
Ακολουθούν ενδεικτικές αποφάσεις καθορισμού αποζημιώσεων επιτροπών:
 • 2/14924/ΔΕΠ/2016 ΦΕΚ 188/ΥΟΔΔ/2016 Καθορισμός της ημερήσιας ελεγκτικής αποζημίωσης για τους ελέγχους του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014
 • 2/36458/2016 Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό της ημερήσιας ελεγκτικής αποζημίωσης για τους ελέγχους του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014
 • 221893/Β1/2016 (ΦΕΚ Β’ 4268/2016) Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ),και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και γενικά των ασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και των Αναβαθμολογητών των γραπτών-δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ΓΕΛ
 • Αριθμ.2/41654/ΔΕΠ/2016 ΦΕΚ 272/ΥΟΔΔ/2016 – Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις Επαναληπτικές εξετάσεις των Επαγγελματικών Λυκείων του Ν. 4186/2013 και των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (Ομάδας Α’ και μαθημάτων ειδικότητας)

 


[1] Η πρώτη εγκύκλιος για την εφαρμογή του Ν.4354/16 με αρ. 2/1015/ΔΕΠ/5-01-2016 ανακλήθηκε.


[i] Η συγκεκριμένη απόφαση δεν έχει επικαιροποιηθεί με το ισχύον νομικό πλαίσιο αλλά εφαρμόζεται ως προς τα δικαιολογητικά.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο