Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2025-2028

Ο νόμος 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143) για τις αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, προβλέπει –μεταξύ άλλων– την ετήσια κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), το οποίο δίνει μια σαφή εικόνα των δημοσιονομικών ορίων και των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται για την επόμενη περίοδο, των βασικών πολιτικών κατευθύνσεων, καθώς και των προτεραιοτήτων της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Το ΜΠΔΣ θέτει συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιαγράμματα και δείκτες υλοποίησης στην προσπάθεια εξορθολογισμού και ελέγχου των δαπανών και επίτευξης των εκάστοτε δημοσιονομικών στόχων. Παρουσιάζει την ενοποιημένη εικόνα των μεγεθών της γενικής κυβέρνησης για να διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων οικονομικής πολιτικής. Παράλληλα, θέτει τα ανώτατα όρια δαπανών για όλη την περίοδο για τους φορείς Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και τους στόχους ισοζυγίου για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που προβλέπεται για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας καλείται να υποβάλει εντός των προσεχών μηνών τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό προγραμματισμό της.

Το ΜΠΔΣ 2025-2028 θα περιλαμβάνει την περιγραφή και αξιολόγηση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων ετών (2022-2023), καθώς και τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για α) το τρέχον έτος (2024), β) το έτος προϋπολογισμού (2025) και γ) τα τρία επόμενα έτη (2026-2028). Θα περιγραφούν και θα προβλεφθούν ανά υποτομέα τα έσοδα, οι δαπάνες και το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης.

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος

Επισυνάπτονται οι πίνακες της εγκυκλίου

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο