Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για το έργο: «Οριζόντια τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Οικονομικών για τις δράσεις του Υπουργείου που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Οριζόντια τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Οικονομικών για τις δράσεις του Υπουργείου που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ταξινόμηση κατά CPV

  • 79411000-8 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής  διαχείρισης)
  • 79412000-5 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης)
  • 66171000-9 (Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών)

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια του έργου της σύμβασης ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήγει στις 31/12/2024.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 530.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (427.500,00 € αξία + 102.600,00 € Φ.Π.Α. 24%),

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ανέρχονται σε:

α) κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 7, παρ. 3 του νόμου 4912/2022).

 

β) κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το ‘Εργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθμ. 111723/21-11-22 (ΑΔΑ: 6ΙΛ346ΜΤΛΡ-ΘΥ9) του έργου με κωδικό ΟΠΣ  ΤΑ 5189516).

 

Το Έργο περιλαμβάνεται στην Δράση «Οριζόντια τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Οικονομικών για τις δράσεις του Υπουργείου που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης», στον Άξονα 4.2-Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, στον πυλώνα 4 – Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας. Το έργο έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 165601ΕΞ2022/11-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΝΒΡΗ-ΟΦ2) Απόφαση Ένταξης. Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΠΔΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 Αρ. πρωτ.: 40871 ΕΞ 2023/14-3-2023

 ΑΔΑΜ: 23PROC012316832

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

21/4/2023 και ώρα 15:00.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

27/4/2023 και ώρα 11:00 π.μ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.promitheus.gov.gr, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 186687
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο