Η ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.63402/04-08-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ της ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001 “Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις” (285 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 4467/2017 (56 Α’) και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ.47458ΕΞ2020/15-05-2020 (ΦΕΚ 1864Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Εσωτερικών, Οικονομικών & Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.  Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 42112 ΕΞ2019/19-04-2019 (1443/24.04.2019 Β΄)απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2017 “Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών” (181 Α΄).
5. Την αρ.πρωτ. OE 63188 ΕΞΕ 2020/03-08-2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας.
     Διακηρύσσει ότι :
Την 19η του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και με ώρα έναρξης 11:00π.μ. θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός προφορικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων (Δήμος Σκιάθου), όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω:
Α.ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Α1. Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης)
Δήμος  Σκιάθου/ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων
ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΜΑΓΝ01.:  ΤΣΟΥΓΚΡΙΑΣ, συνολικού εμβαδού Ε=375,00τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και με τιμή εκκίνησης 8.350,00€/έτος, ήτοι συνολική τιμή εκκίνησης 8.350,00€ x 3 έτη =25.050,00€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:
ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ: (Α) – Χ 456184,89, Ψ 4330742,00
(Β) – Χ 456189,85, Ψ 4330745,37
(Γ) – Χ 456224,90, Ψ 4330693,62
(Δ) – Χ 456219,94 , Ψ 4330690,26
ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΜΑΓΝ23:  ΤΣΟΥΓΚΡΙΑΣ, συνολικού εμβαδού Ε=15,00τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση καντίνας και με τιμή εκκίνησης 13.000,00€/έτος, ήτοι συνολική τιμή εκκίνησης 13.000,00€/έτος x 3 έτη =39.000,00€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:
ΚΑΝΤΙΝΑ:                         (Α) – Χ 456218,34, Ψ 4330174,79
(Β) – Χ 456220,25, Ψ 4330170,17
(Γ) – Χ 456217,48, Ψ 4330169,03
(Δ) – Χ 456215,56, Ψ 4330173,64
ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΜΑΓΝ24:  ΤΣΟΥΓΚΡΙΑΣ, συνολικού εμβαδού Ε=15,00τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση καντίνας και με τιμή εκκίνησης 22.000,00€/έτος, ήτοι συνολική τιμή εκκίνησης 22.000,00€ x 3 έτη =66.000,00€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:
ΚΑΝΤΙΝΑ:                             (Α) – Χ 456240,33, Ψ 4330620,91
(Β) – Χ 456240,62, Ψ 4330615,92
(Γ) – Χ 456237,62, Ψ 4330615,75
(Δ) – Χ 456237,34, Ψ 4330620,74
ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΜΑΓΝ35:  ΤΣΟΥΓΚΡΙΑΣ, συνολικού εμβαδού Ε=500,00τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και με τιμή εκκίνησης 6.500,00€/έτος, ήτοι συνολική τιμή εκκίνησης 6.500,00€ x 3 έτη =19.500,00€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:
ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ:(Α) – Χ 456187,00, Ψ 4330222,53
(Β) – Χ 456191,62, Ψ 4330224,44
(Γ) – Χ 456229,90, Ψ 4330132,06
(Δ) – Χ 456225,28 , Ψ 4330130,15
ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΜΑΓΝ36:  ΤΣΟΥΓΚΡΙΑΣ, συνολικού εμβαδού Ε=375,00τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και με τιμή εκκίνησης 10.000,00€/έτος, ήτοι συνολική τιμή εκκίνησης 10.000,00€ x 3 έτη =30.000,00€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:
ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ:(Α) – Χ 456236,47, Ψ 4330590,43
(Β) – Χ 456242,42, Ψ 4330589,68
(Γ) – Χ 456234,57, Ψ 4330527,67
(Δ) – Χ 456228,62 , Ψ 4330528,43
ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΜΑΓΝ02:  ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, συνολικού εμβαδού Ε=400,00τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και με τιμή εκκίνησης 16.000,00€/έτος, ήτοι συνολική τιμή εκκίνησης 16.000,00€ x 3 έτη =48.000,00€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:
ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ (Α) – Χ 451578,31, Ψ 4332360,66
(Β) – Χ 451610,68, Ψ 4332344,08
(Γ) – Χ 451605,67, Ψ 4332334,29
(Δ) – Χ 451573,30 , Ψ 4332350,87
Β.  ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Β 1. Δημοσίευση Διακήρυξης
Η Διακήρυξη της δημοπρασίας δημοσιεύεται καταρχάς, και επί ποινή ακυρότητας της διαδικασίας, ταυτόχρονα στο Διαύγεια HTTPS://diavgeia.gov.gr και στη διαδικτυακή πύλη του ΥΠΟΙΚ με επιμέλεια του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας. Παράλληλα τοιχοκολλάται στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας και των αντίστοιχων ΟΤΑ.
Τα αποδεικτικά τοιχοκόλλησης των ΟΤΑ αποστέλλονται άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο στην Κτηματική Υπηρεσία.
Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν γνώση της διακήρυξης με δική τους επιμέλεια και ευθύνη.
Β2. Δικαιολογητικά  και προϋποθέσεις συμμετοχής στην Προφορική Δημοπρασία

Για τη συμμετοχή στην προφορική δημοπρασία και επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται με μέριμνα του ενδιαφερόμενου, να περιέλθουν στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία κατά την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας τα παρακάτω:
α) Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράφει κατ’ ελάχιστον ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την θέσης για την οποία ενδιαφέρεται. Επίσης θα αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων γίνεται δια του νομίμου εκπροσώπου τους σύμφωνα με το παράρτημα 2 της παρούσης. Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή υπέρ του δημοσίου.
Η εγγυητική επιστολή υπέρ του δημοσίου να αντιστοιχεί στο ένα δέκατο (1/10) της συνολικής τιμής εκκίνησης της δημοπρασίας, ως εγγύηση για την έγκυρη συμμετοχή στη δημοπρασία, στην οποία να αναφέρεται ρητά: «Για συμμετοχή στην από 19-08-2020  προφορική δημοπρασία της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας και ειδικότερα για τον κωδικό θέσης: ………… , με σκοπό την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – κοινόχρηστης παραλίας». Η Εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης με τον τελευταίο πλειοδότη. Στην εγγυητική επιστολή τίθεται όρος ότι θα καταπέσει άμεσα σε περίπτωση μη υπογραφής της σχετικής σύμβασης με υπαιτιότητα του δικαιούχου της παραχώρησης (άρθρο 10 της παρούσας).
β)  φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.
γ) πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον οικείο Δήμο.
δ) Άδεια λειτουργίας (όπου από το νόμο απαιτείται)/ γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από το ν. 2971/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, χρήσεις (δραστηριότητες, που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού), προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, ή υπεύθυνη δήλωση περί προσκόμισης των ανωτέρω εντός δέκα ημερών από την έναρξη της παραχώρησης/σύνταξης του συμφωνητικού.
ε) φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας.
στ) αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν  έχει  καταδικαστεί για  τα  αδικήματα  του  ΠΔ 180/1979.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να διεκδικήσει περισσότερες από μια δημοπρατούμενες θέσεις, τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται για κάθε θέση ενδιαφέροντος χωριστά.
Η απόφαση της Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετέχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

Β 3. Ενημέρωση των ενδιαφερομένων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και από τα γραφεία της έδρας της Κτηματικής Υπηρεσίας στην πόλη του Βόλου (οδός Θέσπιδος αρ. 2, Τ.Κ. 38001, τηλ. 2421354720 – e-mail: ky-magnisias@gspp.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Β 4. Τρόπος Διενέργειας της Προφορικής Δημοπρασίας
Διενεργείται προφορικά υπό την εποπτεία της Τριμελούς Επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας  η οποία κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας θα βρίσκεται στο κατάστημα της Κτηματικής Υπηρεσίας.
Ο τύπος της δημοπρασίας είναι «δυναμική». Συγκεκριμένα η δημοπρατούμενη θέση κατακυρώνεται στον συμμετέχοντα που θα προσφέρει το υψηλότερο τίμημα.
Η Επιτροπή Διεξαγωγής της δημοπρασίας, πριν από την έναρξη της δημοπρασίας παραλαμβάνει τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία και εξετάζει την πληρότητά του και την τήρηση των όρων της αριθ. 47458ΕΞ2020/15-05-2020 (ΦΕΚ 1864Β΄) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ισχύει. Σε περίπτωση απόρριψης εκάστου ενδιαφερομένου από τη διαδικασία, η απάντηση της Επιτροπής Διεξαγωγής των Δημοπρασιών πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
Κάθε νέα προσφορά του συμμετέχοντα, προκειμένου να γίνει δεκτή, πρέπει να είναι μεγαλύτερη της υπερισχύουσας προσφοράς της δημοπρασίας ή της αμέσως προηγούμενης προσφοράς του, κατά το βήμα της δημοπρασίας το οποίο ορίζεται σε 3% της τιμής εκκίνησης, ή ακέραιο πολλαπλάσιο αυτού.
Η πρώτη προσφορά γίνεται αποδεκτή, εφόσον είναι τουλάχιστον ίση ή μεγαλύτερη με την τιμή εκκίνησης και εντός του χρόνου που ορίζεται από τη διακήρυξη.
Οι προσφορές γίνονται αποδεκτές εφ’ όσον είναι χρονικά έγκυρες, δηλ. εντός του χρόνου διενέργειας της δημοπρασίας και τυχόν παρατάσεών του.
Ο συμμετέχων καταθέτει την προσφορά του στην Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας. Ο πρόεδρος της Επιτροπής εκφωνεί όλες τις προσφορές μεγαλοφώνως. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά με το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του πλειοδότη με τη σειρά που εκφωνούνται. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδοχικά από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά των τελευταίο πλειοδότη.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει προς την Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, πριν την έναρξη αυτής, παρουσιάζοντας νόμιμη απλή εξουσιοδοτική πράξη, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Η διάρκεια της δημοπρασίας είναι τριάντα λεπτά (30’) και μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Τα πρακτικά συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.
Μετά τη λήξη του διαγωνισμού καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή.
Β5. Υπογραφή πρακτικών προφορικής δημοπρασίας
Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την  Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας και τον τελευταίο πλειοδότη. Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας εκδίδει Απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας την οποία κοινοποιεί άμεσα εγγράφως και με απόδειξη ή ηλεκτρονικά (με ψηφιακή υπογραφή) στους συμμετέχοντες. Αφού παρέλθει ο χρόνος υποβολής των ενστάσεων (δύο ημέρες από την κοινοποίηση της Απόφασης έγκρισης των πρακτικών της Δημοπρασίας στους συμμετέχοντες), με μέριμνα του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας καλείται ο τελευταίος πλειοδότης, ο οποίος οφείλει να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης εφόσον προσκομίσει εγγυητική επιστολή για την ακριβή εκπλήρωση (καλή εκτέλεση) των όρων της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης κοινόχρηστου χώρου. Σε περίπτωση μη υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου, χωρίς δικαστική παρέμβαση.
Ο υπερού δεν δικαιούται τη μείωση του ανταλλάγματος από της κατακυρώσεως της θέσης και εφεξής.
Β6. Υποβολή ενστάσεων
Ένσταση κατά της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας (αρχικής ή επαναληπτικής), μπορεί να υποβληθεί εγγράφως από τους συμμετέχοντες και να περιέλθει με μέριμνά τους ενώπιον του Προϊσταμένου της  Κτηματικής Υπηρεσίας, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση με αποδεικτικό της ως άνω απόφασης στους συμμετέχοντες.
Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών και εκδίδεται απόφαση από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας που κοινοποιείται στον ενιστάμενο.Β7. Δικαιολογητικά και Σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης

Η σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης, υπογράφεται μεταξύ του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας ή του νόμιμου αναπληρωτή του  και του τελευταίου πλειοδότη – δικαιούχου παραχώρησης, εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την κλήση του τελευταίου πλειοδότη, εφόσον αυτός προσκομίσει, επιπλέον των δικαιολογητικών που κατέθεσε την ημέρα της δημοπρασίας, εγγυητική επιστολή για την ακριβή εκπλήρωση (καλή εκτέλεση) των όρων της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης κοινοχρήστου χώρου, η οποία εκδίδεται υπέρ του δημοσίου για ποσό ίσο με το 1/10 του επιτευχθέντος τιμήματος της δημοπρασίας και επιστρέφεται μετά τη λήξη της παραχώρησης. Στην εγγυητική επιστολή τίθεται όρος, ότι θα καταπέσει άμεσα υπέρ του Δημοσίου μετά την έγκαιρη ειδοποίηση της Υπηρεσίας, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της σύμβασης.

Η Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας εξετάζει την εγκυρότητα των παραπάνω δικαιολογητικών. Εάν τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή πάσχουν ακυρότητας, τότε η Επιτροπή εκδίδει άμεσα πρακτικό, όπου καταγράφονται οι λόγοι απόρριψης του προσφέροντα και ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του εκδίδει απόφαση έγκρισης του σχετικού πρακτικού. Το πρακτικό αυτό κοινοποιείται με αποδεικτικό στον ενδιαφερόμενο.

Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα υπογραφής σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης περιέρχεται στον κατά σειρά επόμενο πλειοδότη, ο οποίος ενημερώνεται άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και καλείται εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο.

Σε περίπτωση που και ο δεύτερος πλειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και σε περίπτωση που απορριφθεί ο προσφέρων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο διενεργείται νέα δημοπρασία.

Στη σύμβαση αναγράφονται υποχρεωτικά ο τόπος (με  παραπομπή σε  σχετικό  τοπογραφικό διάγραμμα,  το  οποίο  φέρει  τις  συντεταγμένες  του  προς  παραχώρηση χώρου), το  εμβαδόν της παραχωρούμενης έκτασης των  κοινοχρήστων  χώρων, το  είδος  της  χρήσης, το  ποσόν  του  ανταλλάγματος χρήσης  και  ο  καθορισμός  τυχόν  δόσεων για  την  καταβολή  του με  τις  ημερομηνίες  καταβολής  καθώς και  η προβλεπόμενη χρονική διάρκεια της παραχώρησης.

Προ της υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης, ο δικαιούχος της παραχώρησης δεν μπορεί να εγκατασταθεί στον προς παραχώρηση κοινόχρηστο χώρο.

Σε περίπτωση μη υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης με υπαιτιότητα του πλειοδότη (ανεπαρκή δικαιολογητικά, μη προσέλευση κλπ) η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του δημοσίου. Επιπλέον καταλογίζεται η διαφορά του ποσού του πλειοδότη και του επόμενου κατά σειρά πλειοδότη. Το σχετικό ποσόν βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ

Ο  δικαιούχος της παραχώρησης δε  δύναται  να  μεταβιβάσει καθ’ οιονδήποτε  τρόπο  το παραχωρούμενο  δικαίωμα  της  απλής  χρήσης  των  κοινοχρήστων  χώρων,  πλην  μόνο υπό τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας ΚΥΑ  της περίπτωσης β΄ της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2971/2001, όπως ισχύει.

 

Η σύμβαση παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης συντάσσεται σε τρία (3) αντίτυπα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, μετά την εφάπαξ καταβολή του ποσοστού ανταλλάγματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του ποσοστού ανταλλάγματος υπέρ του Δήμου.

Ο δικαιούχος της παραχώρησης οφείλει να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση και την Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών του άρθρου 13 του ν.2971/2001, όπως ισχύει.

 

Β8. Διάρκεια της παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης

Η διάρκεια της παραχώρησης αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης και λήγει όπως ειδικότερα ορίζεται ανωτέρω ανά θέση (κωδικό θέσης).

 

 

Β9. Λήξη παραχώρησης.

Μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συμβατικής διάρκειας της παραχώρησης ο δικαιούχος της παραχώρησης, υποχρεούται να εγκαταλείψει τον χώρο, απομακρύνοντας όλες τις κατασκευές και παραδίδοντάς τον στην αρχική του κατάσταση, διαφορετικά λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας.

 

Β10.Υπεκμίσθωση, Αναμίσθωση.

Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο περαιτέρω υπεκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων από τους μισθωτές,  η σιωπηρή αναμίσθωση, καθώς και η τυχόν  μεταβίβαση του δικαιώματος παραχώρησης, πλην  μόνο υπό τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας ΚΥΑ  της περίπτωσης β΄ της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2971/2001, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση μη τήρησης του ως άνω όρου, η σύμβαση λύεται μονομερώς εκ μέρους του Δημοσίου και λαμβάνονται τα σχετικά μέτρα προστασίας ήτοι Πρωτόκολλο Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης αλληλέγγυα και εις ολόκληρον τόσο στο μισθωτή όσο και στον υπεκμισθωτή και Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής.

Β11. Προθεσμία καταβολής του  ανταλλάγματος.
Η καταβολή του ανταλλάγματος γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ.2β του άρθρου 13 του ν.2971/2001, όπως ισχύει.
Β12 Λύση της Σύμβασης Παραχώρησης
1.Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή λύση από το Δημόσιο για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης και ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας, αλλά και για λόγους κατασκευής λιμενικών έργων.
2. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των όρων του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της κοινής υπουργικής απόφασης απόφασης της παρ.2β του ως άνω άρθρου, όπως ισχύει, καθώς και εν γένει της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων στους παραχωρούμενους χώρους λύεται η σύμβαση και λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα, για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων κατά παντός υπευθύνου.
3. Λύση της σύμβασης αζημίως για το δικαιούχο της παραχώρησης, είναι δυνατή μόνο για την περίπτωση της ως άνω παραγραφου 1, καθώς και στις παρακάτω περιπτώσεις:
Α. Έγκαιρης έγγραφης ενημέρωσης της Κτηματικής Υπηρεσίας (από 1/1 έως 31/3 εκάστου έτους)
Β. Για λόγους αποδεικνυόμενης ανωτέρας βίας που καθιστά αδύνατη την πραγματοποίηση του σκοπού της σύμβασης. Τη συνδρομή της ανωτέρας βίας εξετάζει η Τριμελής Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών και εκδίδεται απόφαση του Προϊσταμένου της Κτηματικής, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.
Σε κάθε άλλη περίπτωση ο δικαιούχος υποχρεούται να καταβάλλει το σύνολο του προβλεπόμενου στη σύμβαση ανταλλάγματος, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης του ποσού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την Κτηματική Υπηρεσία.
Η λύση πραγματοποιείται με απόφαση του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας. Ειδικότερα, για λύσεις της ως άνω παραγράφου 1, τυχόν ποσό ανταλλάγματος που αντιστοιχεί στην περίοδο μη χρήσης από τον δικαιούχο επιστρέφεται.
Β13 Λήψη Μέτρων Προστασίας
Το Δημόσιο, ως κύριος και διαχειριστής των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας, διατηρεί το δικαίωμα για την προστασία τους, καθώς και όλες τις ερευνητικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες του, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (Δ/γμα 11/ 12−11−1929, Α.Ν. 263/1968, Ν. 2971/2001 κ.τ.λ.) και ασκούνται από τις κατά τόπους αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες. Ο  χρήστης υποχρεούται να βοηθά και να συνδράμει στους  ελέγχους των αρμοδίων οργάνων στην ευρύτερη περιοχή του.
Β14 Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με εντολή του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας,  εφόσον αυτή αποβεί άγονη ή άκυρη.
Η επαναληπτική δημοπρασία διακηρύσσεται με περιληπτική διακήρυξη, με τους όρους της αρχικής, δημοσιευόμενη άμεσα, σύμφωνα με την οριζόμενη στην παράγραφο Β1 της παρούσας διαδικασία και διενεργείται εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) εργασίμων ημερών μετά τη δημοσίευσή της.

Β15 Υποχρεώσεις δικαιούχου παραχώρησης
Ο δικαιούχος της παραχώρησης υπόκειται στις υποχρεώσεις των διατάξεων του ν. 2971/2001, καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις που απορρέουν από τις:
Α) Την υπ΄αριθμ.πρωτ.47458ΕΞ2020/15-05-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 2β του άρθρου 13 του ν.2971/2001, όπως ισχύει
και Β) τα ην υπ΄αριθμ.πρωτ.42112 ΕΞ2019/19-04-2019 (1443/24.04.2019 Β΄)  Απόφαση Υπουργού Οικονομικών της παραγράφου 2α του άρθρου 13 του ν.2971/2001 όπως ισχύει.
Ο παραχωρημένος χώρος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την άσκηση της δραστηριότητας για την οποία παραχωρήθηκε.
Ο δικαιούχος υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, τα όρια αυτού και εν γένει τον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο σε καλή κατάσταση, άλλως λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας των διατάξεων περί προστασίας των Δημοσίων Κτημάτων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών.
Απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή τοποθέτηση κατασκευάσματος που συνδέεται σταθερά με το έδαφος (πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, επιχωματώσεις κλπ), καθώς και η τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοκινήτων κλπ. Η τοποθέτηση σχετικών ενημερωτικών πινακίδων επιβάλλεται να γίνει εντός των κοινόχρηστων χώρων.
Ο δικαιούχος υποχρεούται στη χρήση υλικών εναρμονισμένων με το περιβάλλον (ξύλο, ύφασμα κλπ) και απαγορεύεται η τοποθέτηση ειδών από πλαστικό, ψυγείων, μπαρ κλπ.
Ο παραχωρημένος χώρος θα είναι ελεύθερος, χωρίς περιορισμούς και σε καμία περίπτωση δεν θα περιορίζεται ο κοινόχρηστος χώρος του αιγιαλού, ενώ δεν θα επιτρέπεται καμία εγκατάσταση μόνιμου χαρακτήρα επ΄αυτού, ούτε η διέλευση τροχοφόρων.
Η μέγιστη κάλυψη του παραχωρούμενου χώρου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% αυτού, ώστε να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
Ο παραχωρούμενος – κοινόχρηστος χώρος απαγορεύεται να περιφραχθεί και πρέπει να εξασφαλίζεται από πλευράς υγιεινής, αισθητικής και ρύπανσης ή αλλοίωσης του περιβάλλοντος. Ο δικαιούχος της παραχώρησης υποχρεούται να μεριμνεί για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων, για την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριμμάτων και γενικά για την καθαριότητα της ακτής και του περιβάλλοντος αυτής χώρου. Υποχρεούται, επίσης, να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ. 31/2018 και γενικά να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των λουομένων, των εργαζομένων, αλλά και όσων κινούνται στους χώρους αυτούς.
Συμφωνείται απερίφραστα ότι το Δημόσιο ουδεμία ευθύνη φέρει για πιθανές καταστροφές που ενδεχομένως θα προκληθούν εξαιτίας ισχυρής κυματαγωγής ή άλλου φυσικού φαινομένου στην περιουσία του δικαιούχου.
Ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να επισημαίνει επί του εδάφους τα όρια του παραχωρούμενου χώρου με τρόπο αναγνωρίσιμο και εύκολα αντιληπτό από τους χρήστες του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης ή παρόχθιας ζώνης. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να αναρτά σε εμφανές σημείο πινακίδα συγκεκριμένων διαστάσεων με το σχέδιο και τη φωτογραφία του παραχωρούμενου χώρου, ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτή η ενδεχόμενη παραβίαση των ορίων της παραχώρησης και οι αρμόδιες υπηρεσίες στις οποίες ο χρήστης του αιγιαλού μπορεί να καταγγείλει τις παραβάσεις.
Για τις μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2020, στα πλαίσια προστασίας των πολιτών από την πανδημία, ισχύουν οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών –  Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη, παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κωρονοϊού Covid – 19», ή της εκάστοτε σχετικής ισχύουσας ΚΥΑ για τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας.

Β16 Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις  για τους εκμεταλλευτές καντινών.
Στους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα της απλής χρήσης επιτρέπεται η τοποθέτηση τροχήλατων καντινών − αυτοκινούμενων ή μη − εφοδιασμένων με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου Α με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30−7−2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Ο μέγιστος χώρος που δύναται να μισθωθεί γι’ αυτή τη χρήση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15,00 τ.μ. Οι καντίνες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής κτλ). Προκειμένου για τοποθέτηση αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου ισχύουν οι προδιαγραφές και διατάξεις υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως αναφέρονται στο άρθρ.14 της αριθμ. 47458ΕΞ2020/15-05-2020 (ΦΕΚ 1864Β΄) Κ.Υ.Α. Για τις παραχωρήσεις καντινών δεν ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου.

Τα επισυναπτόμενα παραρτήματα: 1 και 2 «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση», της παραγράφου Β2 της παρούσας, αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της διακήρυξης.
Βόλος, 04-08-2020
Η Προϊσταμένη
της Κτηματικής Υπηρεσίας
Μαγνησίας

Τραχανατζή Μαρία

Εγκρίνεται
Βόλος, 04-08-2020
Η Προϊσταμένη της
Κτηματικής Υπηρεσίας
Μαγνησίας
Τραχανατζή Μαρία
Ακριβές Αντίγραφο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1): ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ της Κτηματικής Υπηρεσίας  Μαγνησίας
Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:
Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
(Εmail):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Έχω λάβει πλήρη γνώση των όρων της από ……………………… Διακήρυξης (αρ. πρωτ……………………../ΑΔΑ: ………….) της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – κοινόχρηστης παραλίας με προφορική δημοπρασία στο Δήμο Σκιάθου της ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων για τη/τις θέση/θέσεις με κωδικό ……………………. και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι τους όρους που διέπουν τη διαδικασία της διεξαγωγής της δημοπρασίας και ότι δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ.180/1979 (46 Α’), όπως αυτό ισχύει.
Τέλος  προσκομίζω στην Επιτροπή σας την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή με αρ. ……………………/…….-……- 2020 ποσού ………………..€ (…………………………………………….ολογράφως) που εκδόθηκε για το λόγο αυτό και βρίσκεται στην κατοχή μου.
Ημερομηνία:…… -………-20
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος
αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

 

ΠΡΟΣ(1): ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ της Κτηματικής Υπηρεσίας  Μαγνησίας  
Ο – Η Όνομα:   Επώνυμο:    
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:    
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:    
Ημερομηνία γέννησης(2):    
Τόπος Γέννησης:    
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:   Τηλ:    
Τόπος Κατοικίας:   Οδός:   Αριθ:   ΤΚ:    
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):   Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

   

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από τΙς διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος και για λογαριασμό της εταιρείας με την Επωνυμία“ …………………………………………”, ΑΦΜ……………………../Δ.Ο.Υ…………….., έδρα …………………………….., η ανωτέρω ενδιαφέρεται για τη συμμετοχή της δι’ εμού στην προφορική δημοπρασία για τη/τις θέση/θέσεις με κωδικό ……………………. της από ……………………… Διακήρυξης (αρ. πρωτ. …………………………../ΑΔΑ: ………….) της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – κοινόχρηστης παραλίας με προφορική δημοπρασία στο Δήμο Σκιάθου της ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων. Δηλώνω ότι έχω λάβει πλήρη γνώση των όρων της ανωτέρω διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι τους όρους που διέπουν τη διαδικασία της διεξαγωγής της δημοπρασίας και ότι δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ.180/1979 (46 Α’), όπως αυτό ισχύει.

Τέλος προσκομίζω στην Επιτροπή σας την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή με αρ. ……………………../…….-……-2020,ποσού……………………………….€ (……………………………………… ………………………………………………..ολογράφως) που εκδόθηκε για το λόγο αυτό και βρίσκεται στην κατοχή μου.

 

Ημερομηνία:…… -………-20

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ID: 7519
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο