Η ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.54263/13-07-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ της ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001 “Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις” (285 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 4467/2017 (56 Α’) και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της με αριθμ. Πρωτ. 47458ΕΞ2020/15-05-2020 (ΦΕΚ 1864Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Εσωτερικών, Οικονομικών & Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ.πρωτ.56468ΕΞ2020/05-06-2020 (ΦΕΚ 2198Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Εσωτερικών, Οικονομικών & Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3. Τις διατάξεις της με αριθμ. Πρωτ. 42112 ΕΞ2019/19-04-2019 (1443/24.04.2019 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2017 “Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών” (181 Α΄).
5. Την με αριθμ.πρωτ. 46088/24-06-2020 (ΑΔΑ ΨΞΛΜΗ-Δ7Ζ) διακήρυξη της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας.
6. Το από  10-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασίας της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας.
7. Την με αρ. πρωτ. 53437/10-07-2020 (ΑΔΑ: 6Δ82Η-ΝΓΖ) Απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας που διεξήχθη στις 09-07-2020.
8. Την με αρ.πρωτ.54187/13-07-2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας.

Διακηρύσσει ότι :
Με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 24-06-2020 αρχικής Διακήρυξης Πλειοδοτικής Δημοπρασίας (με ΑΔΑ: ΨΞΛΜΗ-Δ7Ζ) της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας επαναλαμβάνεται η δημοπρασία την 21 του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και με ώρα έναρξης 10:00 π.μ., για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, στις παρακάτω θέσεις του Δήμου Σκιάθου:
Α.ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Α1. Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης)
Δήμος  Σκιάθου/ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων
ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΜΑΓΝ01:  ΤΣΟΥΓΚΡΙΑΣ, συνολικού εμβαδού Ε=375,00 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και με τιμή εκκίνησης 11.250,00€/έτος, ήτοι συνολική τιμή εκκίνησης 11.250,00€ x 3 έτη =33.750,00€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:
ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ: (Α) – Χ 456184,89, Ψ 4330742,00
(Β) – Χ 456189,85, Ψ 4330745,37
(Γ) – Χ 456224,90, Ψ 4330693,62
(Δ) – Χ 456219,94 , Ψ 4330690,26
ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΜΑΓΝ02:  ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, συνολικού εμβαδού Ε=400,00τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και με τιμή εκκίνησης 18.000,00€/έτος, ήτοι συνολική τιμή εκκίνησης 18.000,00€ x 3 έτη =54.000,00€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:
ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ (Α) – Χ 451578,31, Ψ 4332360,66
(Β) – Χ 451610,68, Ψ 4332344,08
(Γ) – Χ 451605,67, Ψ 4332334,29
(Δ) – Χ 451573,30 , Ψ 4332350,87
Η διάρκεια της παραχώρησης αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης και λήγει όπως ειδικότερα ορίζεται ανωτέρω ανά θέση (κωδικό θέσης).
Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκε και η αρχική ηλεκτρονική δημοπρασία  και ώρα 10:00π.μ.

Βόλος, 13-07-2020
Η Προϊσταμένη
της Κτηματικής Υπηρεσίας
Μαγνησίας

Τραχανατζή Μαρία
ID: 7523
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο