Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Γενικά στοιχεία για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ξεκίνησε να επιβάλλεται από το έτος 2014 και ρυθμίζεται σύμφωνα με τον Νόμο 4223/2013.

Ο ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται επί των κάθε είδους εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κάθε είδους νομικές οντότητες, την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Το συνολικό ποσό του φόρου, προκύπτει ως άθροισμα:

Για τα φυσικά πρόσωπα

– Του κύριου φόρου, ο οποίος υπολογίζεται επί του κάθε ακινήτου, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ήτοι με βάση τη γεωγραφική θέση, την επιφάνεια, τη χρήση, την παλαιότητα, τον όροφο και τον αριθμό προσόψεων του κτίσματος και
– Την προσαύξηση του φόρου ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του φυσικού προσώπου, εφόσον όμως η αξία αυτή, υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ.

Για τα νομικά πρόσωπα και κάθε είδους νομικές οντότητες

– Του κύριου φόρου, ο οποίος υπολογίζεται επί του κάθε ακινήτου, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ήτοι με βάση τη γεωγραφική θέση, την επιφάνεια, τη χρήση, την παλαιότητα, τον όροφο και τον αριθμό προσόψεων του κτίσματος και
– Του συμπληρωματικού φόρου, ο οποίος υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας του φυσικού ή νομικού προσώπου, εφόσον όμως η αξία αυτή, υπερβαίνει το ποσό των 250.000 ευρώ.

Η εκκαθάριση του φόρου γίνεται ηλεκτρονικά, χωρίς την υποχρέωση υποβολής δήλωσης, με βάση την περιουσιακή κατάσταση του ιδιοκτήτη, φυσικού ή νομικού προσώπου, σύμφωνα με τα δεδομένα της δήλωσης ακινήτων (Ε9), τα οποία υπάρχουν την 1/1 κάθε φορολογικού έτους.

Απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ

Από τον ΕΝΦΙΑ απαλλάσσονται τα δικαιώματα σε ακίνητα που ανήκουν :

– Στο Δημόσιο, στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε., στην Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων καθώς και σε λοιπά Ν.Π.Δ.Δ και μη κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.Δ. που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
– Σε φυσικά πρόσωπα που κατοικούν σε συγκεκριμένα ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των 1.200 κατοίκων,
– Σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες των γνωστών θρησκειών και δογμάτων κατά την παρ. 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος και ιδιοχρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση του λατρευτικού, θρησκευτικού και κοινωφελούς έργου τους.
– Σε εγγεγραμμένες Ο.Κοι.Π. για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών τους.
– Στις υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, κείμενα εντός ή εκτός αυτού.

Επίσης, απαλλάσσονται τα δικαιώματα στα ακίνητα για τα οποία υφίσταται απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης (απαλλοτρίωση, δέσμευση για κοινωφελή ή κοινόχρηστο σκοπό ή για λόγους προστασίας μνημείων και αρχαιοτήτων κ.α.) καθώς και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Τέλος, απαλλάσσονται τα κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας κ.λπ.

Τέλος, για τα έτη 2024 και επόμενα, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. μειώνεται κατά 10% για κατοικίες φυσικών προσώπων που ασφαλίζονται για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα, υπό προϋποθέσεις. Αν η διάρκεια της ασφάλισης του πρώτου εδαφίου είναι μικρότερη του ενός έτους, η μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. προσαρμόζεται αναλογικά (άρθρο 44 ν. 5045/2023).

 

 

Έκπτωση – Αναστολή Πληρωμής ΕΝΦΙΑ

Προβλέπεται έκπτωση 50% ή  100% στον φορολογούμενο, τον ή την σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. εφόσον είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούνται σωρευτικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν:

  1. το ύψος του οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος, 
  2. την συνολική επιφάνεια των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, 
  3. την συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας.

Επίσης, προβλέπεται αναστολή πληρωμής του φόρου σε νομικά πρόσωπα εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 

  • ο συνολικός κύκλος εργασιών του νομικού προσώπου, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου, 
  • ο συνολικός κύκλος εργασιών, έχει παρουσιάσει μείωση άνω του 30% σε σχέση με το προηγούμενο προς αυτό φορολογικό έτος, και 
  • ο συνολικός κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως προκύπτει μετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης, ο οποίος διενεργείται υποχρεωτικά εντός τριών μηνών από την υποβολή σχετικής αίτησης.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο