Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)

Στη χώρα μας όλες οι σχετικές ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμοί που αφορούν τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης έχουν ενσωματωθεί στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα ν. 2960/2001, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει και με τον οποίο καθορίζονται τα περί παραγωγής, μεταποίησης, κατοχής, κυκλοφορίας και ελέγχου των προϊόντων στα οποία επιβάλλονται.
 
Οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης είναι έμμεσοι φόροι που επιβάλλονται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιβάλλονται τόσο στα προϊόντα που παράγονται στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε αυτά που προέρχονται από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή εισάγονται από τρίτες χώρες. 
 
Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζει ποια προϊόντα υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και με ποιον τρόπο πρέπει να εφαρμόζεται αυτός ο φόρος. Ορίζει επίσης τους ελάχιστους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης, που πρέπει να εφαρμόζονται, αν και κάθε χώρα της ΕΕ μπορεί, αν το επιθυμεί να ορίσει υψηλότερους συντελεστές. Ο πληρωτέος φόρος υπολογίζεται συνήθως με βάση την ποσότητα, π.χ. ανά κιλό, εκατόλιτρο ή βαθμό αλκοόλης.
 
Οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης επιβαρύνουν τα ακόλουθα προϊόντα: 
 • Αιθυλική Αλκοόλη/ Αλκοολούχα ποτά
 • Ενεργειακά προϊόντα και ηλεκτρική ενέργεια
 • Προϊόντα καπνού
Κύριο χαρακτηριστικό των ειδικών φόρων κατανάλωσης είναι ότι καταβάλλονται όταν τα προϊόντα διατίθενται προς κατανάλωση. 
 
Υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στη χρονική στιγμή κατά την οποία ένα προϊόν καθίσταται υποκείμενο σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και στη χρονική στιγμή κατά την οποία πρέπει να καταβληθεί αυτός ο φόρος. Τα περισσότερα προϊόντα καθίστανται υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης τη στιγμή που παράγονται ή εισάγονται στην ΕΕ. Ο φόρος αυτός μπορεί να ανασταλεί, υπό την έννοια ότι δεν χρειάζεται να καταβληθεί μέχρις ότου το προϊόν διατεθεί στην κατανάλωση. Αν προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης καταστραφούν ή χαθούν εξαιτίας απρόβλεπτων καταστάσεων ή φυσικών καταστροφών, πριν από τη διάθεσή τους στην κατανάλωση, δεν χρειάζεται να καταβληθούν ειδικοί φόροι κατανάλωσης.
Απαλλαγές από τους Ε.Φ.Κ.
Γενικές Απαλλαγές
Ισχύουν γενικές απαλλαγές για όλους τους Ε.Φ.Κ. όταν τα προϊόντα προορίζονται για συγκεκριμένες χρήσεις (π.χ. στο πλαίσιο διπλωματικών- προξενικών σχέσεων, για εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών, χρήση από ένοπλες δυνάμεις κρατών-μελών του ΝΑΤΟ υπό προϋποθέσεις κ.ά.).
 
Ειδικές Απαλλαγές 
Στον Τελωνειακό Κώδικα (ν. 2960/2001) ορίζονται ειδικές απαλλαγές: 
 • Για τα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια με το Άρθρο 78.
 • Για την αιθυλική αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά με το Άρθρο 83
 • Για τα βιομηχανοποιημένα καπνά με το Άρθρο 102
Συντελεστές Ε.Φ.Κ.

Στη χώρα μας όλες οι σχετικές ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμοί που αφορούν τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης έχουν ενσωματωθεί στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα ν. 2960/2001, όπως ισχύει. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζει ποια προϊόντα υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και με ποιον τρόπο πρέπει να εφαρμόζεται αυτός ο φόρος, ενώ ορίζει επίσης τους ελάχιστους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Ανάλογα με τα είδη στα οποία επιβάλλονται οι συντελεστές Ε.Φ.Κ. διακρίνονται σε:

 • Συντελεστές Ε.Φ.Κ. στα Ενεργειακά Προϊόντα και Ηλεκτρική Ενέργεια
 • Συντελεστές Ε.Φ.Κ. σε Αιθυλική Αλκοόλη/ Αλκοολούχα ποτά
 • Συντελεστές Ε.Φ.Κ. στα Προϊόντα καπνού
Συντελεστές Ε.Φ.Κ. στα Ενεργειακά Προϊόντα και Ηλεκτρική Ενέργεια

Προϊόν

Εθνικός Συντελεστής ΕΦΚ

Ελάχιστοι Συντελεστές Ε.Ε.

Βενζίνη με μόλυβδο

681 EUR/1000lt

421 /1000lt

Βενζίνη Αμόλυβδη

700 EUR/1000lt

359 EUR/1000lt

Πετρέλαιο Εσωτερικής καύσης (diesel) κινητήρων

410 EUR/1000lt

330 EUR/1000lt

Πετρέλαιο Εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης

280 EUR/1000lt (εφόσον χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης για τη χρονική περίοδο από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30ή Απριλίου κάθε έτους)

21 EUR/1000lt

Πετρέλαιο Εσωτερικής καύσης (diesel) άλλο από εκείνο των ανωτέρω περιπτώσεων

410 EUR/1000lt

Πετρέλαιο Εξωτερικής καύσης (Fuel Oil – Μαζούτ)

38 EUR/1000lt

15 EUR/1000lt

Κηροζίνη (φωτιστικό πετρέλαιο) ως καύσιμο κινητήρων / Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων

410 EUR/1000lt

330 EUR/1000lt

Κηροζίνη (φωτιστικό πετρέλαιο) ως καύσιμο θέρμανσης

280 EUR/1000lt (εφόσον χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης για τη χρονική περίοδο από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30ή Απριλίου κάθε έτους)

21 EUR/1000lt

Κηροζίνη (φωτιστικό πετρέλαιο) άλλη από εκείνο των ανωτέρω περιπτώσεων

410 EUR/1000lt

Υγραέρια (LPG) που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων

430 EUR/1000 Kg

125 EUR/1000Kg

Υγραέρια (LPG) και μεθάνιο που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης και για άλλες χρήσεις

60 EUR/1000Kg

0 EUR/1000Kg

Υγραέρια (LPG) και μεθάνιο βιομηχανικής, βιοτεχνικής και εμπορικής χρήσης σε κινητήρες

120 EUR/1000Kg

41 EUR/1000Kg

Φυσικό Αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων

0,00 EUR/GJ μικτή θερμογόνος δύναμη

2.60 EUR/GJ μικτή θερμογόνος δύναμη

Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης οικιακή χρήση

0,3 EUR/GJ μικτή θερμογόνος δύναμη

0.3 EUR/GJ μικτή θερμογόνος δύναμη

Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης λοιποί καταναλωτές

1,5 EUR/GJ μικτή θερμογόνος δύναμη

0.15 EUR/GJ μικτή θερμογόνος δύναμη

Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις από 0 έως 36.000 Gj

1,5 EUR/GJ μικτή θερμογόνος δύναμη

0.3 EUR/GJ μικτή θερμογόνος δύναμη

Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις από 36.000 έως 360.000 GJ

0,45 EUR/GJ μικτή θερμογόνος δύναμη

0.3 EUR/GJ μικτή θερμογόνος δύναμη

Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις από 360.001 έως 1.800.000 GJ

0,40 EUR/GJ μικτή θερμογόνος δύναμη

0.3 EUR/GJ μικτή θερμογόνος δύναμη

Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις από 1.800.000 έως 3.600.000 GJ

0,35 EUR/GJ μικτή θερμογόνος δύναμη

0.3 EUR/GJ μικτή θερμογόνος δύναμη

Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις από 3.600.000 GJ

0,3 EUR/GJ μικτή θερμογόνος δύναμη

0.3 EUR/GJ μικτή θερμογόνος δύναμη

Λιθάνθρακας, λιγνίτης και οπτάνθρακας (κοκ) που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης

0,3 EUR/GJ

0.15 EUR/GJ

Λιθάνθρακας, λιγνίτης και οπτάνθρακας (κοκ) που χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις

0,3 EUR/GJ

Ηλεκτρική ενέργεια για επιχειρηματική χρήση από καταναλωτές υψηλής τάσης

2,5 €/ΜWh

0.5 €/ΜWh

Ηλεκτρική ενέργεια για επιχειρηματική χρήση, από τους λοιπούς καταναλωτές

5 €/ΜWh

0.5 €/ΜWh

Ηλεκτρική ενέργεια για μη επιχειρηματική και οικιακή χρήση

2,2 €/ΜWh

1 €/ΜWh

Ηλεκτρική ενέργεια για μη επιχειρηματική χρήση από λοιπές χρήσεις

5 €/ΜWh

1 €/ΜWh

Συντελεστές Ε.Φ.Κ. σε Αιθυλική Αλκοόλη/ Αλκοολούχα ποτά

Προϊόν

Ελάχιστοι Συντελεστές Ε.Ε.

Εθνικός Συντελεστής ΕΦΚ

Αιθυλική Αλκοόλη(ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης)

550€ ή 1.000€ /εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης

2.450 € / εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης

Μειωμένος συντελεστής

1.225 €/εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ειδικά για τα προϊόντα Ούζο, Τσίπουρο, Τσικουδιά

Μπύρα (ανά βαθμό Plato κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας)

0,748 € / βαθμό Plato κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας

5 € / βαθμό Plato κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας

Μπύρα (ανά βαθμό Plato κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας) Για Ανεξάρτητες Μικρές Ζυθοποιείες (Ετήσια παραγωγή έως 200.000 εκατόλιτρων μπύρας ετησίως)

Ο Συντελεστής δεν μπορεί να οριστεί πάνω από το 50% επί του εθνικού κανονικού συντελεστή

2,5 € / ανά βαθμό Plato κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας

Ενδιάμεσα προϊόντα

45 €/ εκατόλιτρο τελικού προϊόντος

51 € / εκατόλιτρο τελικού προϊόντος

Απλό Κρασί / Αφρώδες κρασί

0 € / ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος

0 € / ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος

Ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση εκτός από κρασί και μπύρα

0 € / ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος

20 € / ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος

Συντελεστές Ε.Φ.Κ. στα Προϊόντα Καπνού

Προϊόν

Συντελεστής ΕΦΚ

Τσιγάρα

Πάγιος Φόρος: 82,50 ευρώ ανά χίλια (1.000) τεμάχια τσιγάρων (1 φορολογική μονάδα)

Αναλογικός Φόρος: 26% που υπολογίζεται στην τιμή λιανικής πώλησης χιλίων (1.000) τεμαχίων τσιγάρων (1 φορολογική μονάδα) Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 117,50 € ανά χίλια τεμάχια τσιγάρων (1 φορολογική μονάδα)

Πούρα και Πουράκια

35% επί της κατά χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησής τους.

Λεπτοκομμένος καπνός που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων

170 ευρώ ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους.

Άλλα καπνά για κάπνισμα

156,70 ευρώ ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους

Φόρος Κατανάλωσης στον Καφέ και στα Ηλεκτρονικά Τσιγάρα
Φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται επίσης και στα εξής προϊόντα:
 
 • Στα υγρά αναπλήρωσης, τα οποία περιέχονται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα ή σε ειδικούς περιέκτες επαναπλήρωσης ή φιαλίδια μίας χρήσης που προορίζονται να ενσωματωθούν σε συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου. Οι συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου δεν υπόκεινται σε Φόρο Κατανάλωσης, εφόσον αποτελούνται μόνο από την εξωτερική συσκευή και δεν περιέχουν υγρά τα οποία καταναλώνονται μέσω αυτής. Ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται στα δέκα λεπτά (0,10) του € ανά χιλιοστόλιτρο (ml) προϊόντος.
 • Στον καβουρδισμένο καφέ ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται στα τρία (3) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους που περιέχεται στο τελικό προϊόν.
 • Στον μη καβουρδισμένο καφέ ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται στα δύο (2) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους.
 • Στα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ του σε υγρή ή στερεή μορφή, εκτός από εκείνα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα παρασκευάσματα διατροφής ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται στα τέσσερα (4) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους που περιέχεται στο τελικό προϊόν.
 • Στα παρασκευάσματα με βάση τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα του καφέ ή με βάση τον καφέ ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται στα τέσσερα (4) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους που περιέχεται στο τελικό προϊόν.
 • Στο μείγμα καπνού που περιέχεται στο ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται στα εκατόν πενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά (156,70) ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους μείγματος καπνού του προϊόντος.
 • – Στο υπόστρωμα ή περιέκτη νικοτίνης ή νικοτίνης και άλλων ουσιών ή άλλων ουσιών χωρίς νικοτίνη, σε στέρεη μορφή που περιέχεται στο ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν χωρίς καπνό, ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται στα εκατόν πενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά (156,70) ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους υποστρώματος ή περιέκτη νικοτίνης ή νικοτίνης και άλλων ουσιών ή άλλων ουσιών χωρίς νικοτίνη, σε στέρεη μορφή του προϊόντος.
 • Στο υπόστρωμα νικοτίνης ή νικοτίνης και άλλων ουσιών, σε στέρεη μορφή που περιέχεται σε «σακουλάκια νικοτίνης», ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται στα πενήντα ευρώ (50) ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους υποστρώματος νικοτίνης ή νικοτίνης και άλλων ουσιών, σε στέρεη μορφή του προϊόντος.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο