Ετήσια έκθεση Γ.Δ. Δημοσιονομικών Ελέγχων

Η παρούσα Έκθεση υποβάλλεται από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων στον Υπουργό Οικονομικών, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.) κατά την η 152η/ 25.10.2023 Συνεδρίασή της, προκειμένου να συνοδεύσει το Γενικό Προϋπολογισμό του Κράτους του έτους 2024 (παρ. 1 άρθρου 22 του Ν. 3492/2006 και κεφ. Δ’ του κανονισμού Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων).

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο