Επιστροφή Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2310802042 – ΚΑΕ 2595

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0004 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2500 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2590 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 2595 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΑ
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
  • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις
  • Ν. 3023/2002 άρθρ. 1 & 2 (ΦΕΚ Α’ 146)  Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών
  • Ν. 4254/2014 άρθρ. 11 (ΦΕΚ Α’ 89) Εκλογή μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις
  • Ν. 4255/2002 άρθρ.11 (ΦΕΚ Α’ 146) Εκλογή μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις
  • Ν. 4270/2014 άρθρ. 91 (ΦΕΚ Α’ 143) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης (Οδηγία 2011/85) Δημόσιο Λογιστικό κ.λπ.
  • Ν. 4304/2014 άρθρ. 1 παρ. 3, 4, 5 και 7 (ΦΕΚ Α’ 234) Έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών καμάτων και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις
  • Ν. 4325/2015 άρθρ. 30 παρ. 2 (ΦΕΚ Α’ 47) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας – Αποκατάσταση αδικιών
  • Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ Α’ 57) Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών
  •  Υ.Α. 2/39549/0026/2015 (ΦΕΚ Β’ 1138) Δικαιολογητικά παροχής επιχορηγήσεων & χρηματοδοτήσεων σε ΝΠΔ ή/και ΙΔ από πιστώσεις Κρατικού  Προϋπολογισμού
Β. Γενικές αναφορές

α) Τακτική κρατική χρηματοδότηση είναι η οικονομική ενίσχυση που παρέχεται κατ` έτος από μέρος των πραγματοποιηθέντων καθαρών εσόδων του ετήσιου Κρατικού Απολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους σε πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών  τους, που ανέρχεται σε ποσοστό 0,5‰.

 β) Εκλογική κρατική χρηματοδότηση είναι η οικονομική ενίσχυση που παρέχεται σε πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων από μέρος των πραγματοποιηθέντων καθαρών εσόδων του ετήσιου Κρατικού Απολογισμού του προηγούμενου της διεξαγωγής των εκλογών οικονομικού έτους, που ανέρχεται σε ποσοστό 0,8‰. Αν διεξαχθούν περισσότερες της μιας εκλογές κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους, το ανωτέρω ποσοστό δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά το 1,5‰ και

γ) Κρατική χρηματοδότηση για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς λόγους είναι η ετήσια οικονομική ενίσχυση σε πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων, που είναι δικαιούχοι κρατικής χρηματοδότησης, από μέρος των πραγματοποιηθέντων καθαρών εσόδων του ετήσιου Κρατικού Απολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους, για ίδρυση και λειτουργία κέντρων ερευνών και μελετών, καθώς και τη διοργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης των στελεχών τους, που ανέρχεται σε ποσοστό 0,01 ‰. Στον έλεγχο που διενεργείται από Επιτροπή, εξετάζεται αν τα ποσά που χορηγήθηκαν σε κόμματα ή συνασπισμούς διατέθηκαν για τις ανωτέρω δραστηριότητες. Σε αρνητική περίπτωση, το κόμμα ή ο συνασπισμός που έλαβε το ποσό υποχρεούται σε επιστροφή του.

Δικαιούχοι Κρατικής χρηματοδότησης

α) Τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων με αντιπροσώπους εκλεγμένους στις τελευταίες γενικές βουλευτικές εκλογές από τους συνδυασμούς του ίδιου κόμματος ή συνασπισμού.

β) Τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί, τα οποία στις τελευταίες γενικές βουλευτικές εκλογές είχαν καταρτίσει πλήρεις συνδυασμούς, τουλάχιστον στο εβδομήντα τοις εκατό (70%) των εκλογικών περιφερειών της χώρας και συγκεντρώσει αριθμό ψήφων,  τουλάχιστον, ίσο με το 1,5% του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων της Επικράτειας.

γ) Τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί, που έχουν εκλέξει αντιπροσώπους στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

δ)Τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί, τα οποία στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκέντρωσαν αριθμό ψήφων, τουλάχιστον, ίσο με το ένα κόμμα πέντε τοις εκατό (1,5%) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων της Επικράτειας.

Διάρκεια

Η τακτική χρηματοδότηση χορηγείται:
1) στους με στοιχεία (α) και (β) δικαιούχους  για την χρονική περίοδο από το επόμενο έτος εκείνου κατά το οποίο έλαβαν χώρα οι γενικές βουλευτικές εκλογές
2) στους με στοιχεία (γ) και (δ) δικαιούχους  για την χρονική περίοδο από το επόμενο έτος εκείνου κατά το οποίο έλαβαν χώρα οι εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η τακτική κρατική χρηματοδότηση χορηγείται έως το έτος διεξαγωγής των επόμενων αντίστοιχων εκλογών.

Κατανομή της τακτικής χρηματοδότησης 

1) Το 80%  καταβάλλεται στους με στοιχεία (α) δικαιούχους
2) Το 10%  καταβάλλεται  ισόποσα στους με στοιχεία (γ) δικαιούχους.
Στην κατανομή αυτή μετέχουν και οι υπό τα στοιχεία (α) δικαιούχοι
3) Το 10% καταβάλλεται στους με στοιχεία (β) δικαιούχους.
Στην κατανομή αυτή μετέχουν και υπό στοιχεία (α) και  (γ) δικαιούχοι

Κατανομή της εκλογικής χρηματοδότησης

 – Σε περίπτωση Εθνικών εκλογών

1) Το 50%  καταβάλλεται στους με στοιχεία (α) δικαιούχους
2) Το 10%  καταβάλλεται  ισόποσα στους με στοιχεία (γ) δικαιούχους
3) Το υπόλοιπο ποσοστό (40%) καταβάλλεται στους υπό τα στοιχεία (β) και (δ) δικαιούχους. Στην κατανομή αυτή μετέχουν και οι υπό τα στοιχεία (α) και (γ) δικαιούχοι

Σε περίπτωση εκλογών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

1)  Το 50% καταβάλλεται στους με στοιχεία (γ) δικαιούχους
2) Το 10% καταβάλλεται  ισόποσα στους με στοιχεία (α) δικαιούχους
3) Το υπόλοιπο ποσοστό (40%) καταβάλλεται στους υπό τα στοιχεία (β) και (δ) δικαιούχους.  Στην κατανομή αυτή μετέχουν και οι υπό τα στοιχεία (α) και (γ) δικαιούχοι

Νομιμοποιητικά έγγραφα.

(Υποβάλλονται επικαιροποιημένα με την πρώτη δόση ετησίως)

Σε περίπτωση ανεξάρτητων κομμάτων

1. Ιδρυτική διακήρυξη που έχει κοινοποιηθεί στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου

2. Καταστατικό του Κόμματος

3. Εξουσιοδότηση αρμοδίου οργάνου

Σε περίπτωση συνασπισμού κομμάτων 

1. Σύμβαση μεταξύ των κομμάτων που συμμετέχουν στον συνασπισμό
2. Εξουσιοδότηση αρμοδίου οργάνου

Γ. Δικαιολογητικά Χρηματοδότησης Κομμάτων [Υ.Α. 2/39549/0026/2015 (ΦΕΚ Β’ 1138)]

1. Αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης.  οργάνου με ΑΔΑ

2.  Κατάσταση πληρωμής δαπάνης σε τρία (3) αντίγραφα, που συντάσσεται από το Διατάκτη και, που περιλαμβάνει κατά στήλη:

α. Την επωνυμία δικαιούχου Πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού
β. Τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου
γ. Την ταχυδρομική και ηλεκτρονική του διεύθυνση E-mail
δ. Τον αριθμό μητρώου εργοδότη (Α.Μ.Ε.)
ε. Τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του σε μορφή IBAN που προκύπτει από βεβαίωση  του Πιστωτικού Ιδρύματος
στ. Το Πληρωτέο ποσό

3.  Φ.Ε.Κ. Υπουργικής Απόφασης προσδιορισμού των δικαιούχων και κατανομής του ποσού

4.  Υπουργική Απόφαση καταβολής του ποσού στους δικαιούχους, αναρτημένης στη Διαύγεια

5.   Ενεργείς κατασχέσεις και εκχωρήσεις

Δ. Κρατήσεις

Η κρατική χρηματοδότηση δεν υπόκειται σε φόρο. Ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) της συνολικής κρατικής χρηματοδότησης που λαμβάνει κάθε κόμμα και συνασπισμός κομμάτων είναι ακατάσχετο και ανεκχώρητο.

Σύμφωνα δε με την αριθμ.149/2016 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε πλήρη Ολομέλεια της συνεδρίασης της 2ας Ιουνίου 2016, που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών, η κρατική επιχορήγηση των πολιτικών κομμάτων, κατά ρητή επιταγή της ειδικής διατάξεως της παραγράφου 6 του άρθρου 1 και της επίσης ειδικής διατάξεως της παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν. 4304/2014, δεν υπάγεται σε οποιοδήποτε φόρο και συνεπώς ούτε και σε τέλος Χαρτοσήμου.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο