ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 31 Μαϊου 2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 49331
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
Κτηματική Υπηρεσία
Λάρισας
Ταχ. Δ/νση: Παναγούλη 73,
411 10 – ΛΑΡΙΣΑ
Ηλεκτρ. Ταχ.: zkarapostoli@2421.syzefxis.gov.gr
a.persakis@2421.syzefxis.gov.gr
Τηλ.: 2413510806 – 2413510822
ΦΑΞ: 2410550685

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Αγιάς της ΠΕ Λάρισας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001 “Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 285Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 4467/2017 (ΦΕΚ 56 Α’) και ισχύει.
2. Τις Μεταβατικές Διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 1 του Ν. 4607/2019 (ΦΕΚ 65Α’), ο οποίος τροποποιεί τον Ν. 2971/2001.
3. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-05-2017 (ΦΕΚ 1636Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Εσωτερικών, Οικονομικών & Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 42112ΕΞ2019/19-08-2019 (ΦΕΚ 1443Β’) Απόφασης των Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2017 “Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών” (ΦΕΚ 181Α’).
6. Την με αριθμ.πρωτ. 42246/14-05-2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΨΣ7ΝΗ-ΡΨ7) Διακήρυξη της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας.
7. Το από 30-05-2019 (01/2019) Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασίας της Κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας.
7. Την με αρ. πρωτ. 48922/30-05-2019 (ΑΔΑ: 9ΩΣΩΗ-ΚΝΝ) Απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας που διεξήχθη στις 30-05-2019.
Διακηρύσσει ότι :
Με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 14-05-2019 αρχικής Διακήρυξης Πλειοδοτικής Δημοπρασίας (με ΑΔΑ:ΨΣ7ΝΗ-ΡΨ7) της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας επαναλαμβάνεται η δημοπρασία την 10η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και με ώρα έναρξης 11:00 π.μ., για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, στις παρακάτω θέσεις ανά Δήμο:

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης)
Δήμος Αγιάς/ΠΕ Λάρισας

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΛΑΡΙ03: ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ, συνολικού εμβαδού Ε=400,00 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ και με τιμή εκκίνησης 07,00€/τ.μ.,
ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 2.800,00€/έτος
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 1 έτος
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ:(Α) – Χ 403134,94, Ψ 4396603,25
(Β) – Χ 403146,29, Ψ 4396564,90
(Γ) – Χ 403136,71, Ψ 4396562,06
(Δ) – Χ 403125,35, Ψ 4396600,41

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΛΑΡΙ04: ΒΕΛΙΚΑ, συνολικού εμβαδού Ε=150,00 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ και με τιμή εκκίνησης 07,00€/τ.μ.,
ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 1.050,00€/έτος
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 1 έτος
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ:(1) – Χ 402172,15, Ψ 4402485,62
(2) – Χ 402172,56, Ψ 4402455,62
(3) – Χ 402167,56, Ψ 4402455,67
(4) – Χ 402167,15, Ψ 4402485,66

Η διάρκεια της παραχώρησης αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης και λήγει όπως ειδικότερα ορίζεται ανωτέρω ανά θέση (κωδικό θέσης).
Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκε και η αρχική ηλεκτρονική δημοπρασία και ώρα 11:00 π.μ.

Λάρισα, 31-05-2019
Η Προϊσταμένη
της Κτηματικής Υπηρεσίας
Λάρισας
Γκάλφα Αθανασία

ID: 7454
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο