Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2021

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 11.497 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 11.701 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022 και ελλείμματος 13.451 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 7.179 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 7.364 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 9.065 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε  44.156 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 169 εκατ. ευρώ ή 0,4% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.
Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 47.968 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 169 εκατ. ευρώ ή 0,4% έναντι του στόχου.
Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 38.581 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 164 εκατ. ευρώ ή 0,4% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.
Ειδικότερα, την περίοδο του Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:
α) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 13 εκατ. ευρώ ή 0,1%,
β) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 66 εκατ. ευρώ ή 3,4%      εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 66 εκατ. ευρώ ή 3,4%,
γ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 102 εκατ. ευρώ ή 1,2%,
δ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες (ΝΠ) κατά 45 εκατ. ευρώ ή 1,8%.
Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:
α) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 24 εκατ. ευρώ ή 1,3%,
β) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 10 εκατ. ευρώ ή 3,9%,
γ) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 10 εκατ. ευρώ ή 1,1%,
δ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 24 εκατ. ευρώ ή 2,5%.
Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 3.812 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο.
Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 3.581 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το στόχο.
Ειδικότερα, τον Οκτώβριο 2021 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.706 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 169 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον επικαιροποιημένο μηνιαίο στόχο. Οι μεταβολές για τον μήνα Οκτώβριο, ανά κύρια κατηγορία εσόδων, είναι οι ίδιες που παρουσιάζονται ανωτέρω σε σωρευτική βάση.
Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5.198 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 169 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 4.902 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 164 εκατ. ευρώ ή 3,5% έναντι του μηνιαίου στόχου.
 Οι επιστροφές εσόδων του Οκτωβρίου 2021 ανήλθαν σε 493 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο.
Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 84 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το στόχο.
Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021 ανήλθαν στα 55.653 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 35 εκατ. ευρώ ή 0,06% έναντι του στόχου (55.688 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.
Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού παρουσιάζεται υστέρηση έναντι του στόχου κατά 103 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στην υποεκτέλεση των αγορών δαπανών και υπηρεσιών κατά 122 εκατ. ευρώ (1.262 εκατ. ευρώ πληρωμές, έναντι 1.384 εκατ. ευρώ στόχο).
Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με τον στόχο των 7.145 εκατ. ευρώ κατά 68 εκατ. ευρώ.
Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου, έχει ως εξής:
α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 (μισθωτών) ύψους 1.959 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),
β) η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 1.620 εκατ. ευρώ από την κατηγορία των μεταβιβάσεων και 1.108 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,
γ) η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 744 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν,
δ) η επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΑ ύψους 225 εκατ. ευρώ, για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων από την πανδημία,
ε) η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στις Περιφέρειες ύψους 736 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,
στ) η επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 117 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,
ζ) οι δαπάνες σχετικά με το ταμείο εγγυοδοσίας επιχειρήσεων ύψους 220 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,
η) η επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών ύψους 203 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,
θ) η συνεισφορά του δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων πληγέντων δανειοληπτών ύψους 182 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,
ι) η επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε τουριστικές επιχειρήσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ και
ια) η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-ΕΦΚΑ κατά την εφαρμογή των μέτρων στήριξης εργοδοτών και εργαζομένων, ύψους 703 εκατ. ευρώ από την κατηγορία των μεταβιβάσεων.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατά 3.791 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων δαπανών για μέτρα κατά της πανδημίας και των αυξημένων πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων στο σκέλος του τακτικού προϋπολογισμού.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο