Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Μαρτίου 2019

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 768 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 3.109 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2019, για το αντίστοιχο διάστημα του 2019 και πλεονάσματος 419 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1.443 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 960 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1.879 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2018.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 11.986 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.331 εκατ. ευρώ ή 12,5%  έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το 2019 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2019.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 12.947 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.385 εκατ. ευρώ ή 12,0% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 540 εκατ. ευρώ ή 16,1%, στο οποίο περιλαμβάνεται ΦΠΑ ύψους 271,6 εκατ. ευρώ που αφορά στην επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών,
β) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 37 εκατ. Ευρώ ή 7,9%,
γ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 15 εκατ. ευρώ ή 3,4%,     εκ των οποίων ΕΝΦΙΑ κατά 8 εκατ. ευρώ,
δ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες (ΝΠ) κατά 15 εκατ. ευρώ ή 6,0%,
ε) Φόροι κεφαλαίου κατά 27 εκατ. ευρώ ή 96,4%,
στ) Μεταβιβάσεις κατά 225 εκατ. ευρώ ή 32,3%,
ζ) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 850 εκατ. ευρώ ή 490,0%, στο οποίο περιλαμβάνεται ποσό ύψους 904,1 εκατ. ευρώ που αφορά στην επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών,
η) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 131 εκατ. ευρώ ή 36,8%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 30 εκατ. ευρώ ή 6,0%,
β) ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 22 εκατ. ευρώ ή 13,8%,
γ) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 58 εκατ. ευρώ ή 11,3%,
δ) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 20 εκατ. ευρώ ή 29,5%,
ε) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 18 εκατ. ευρώ ή 24,3%,
στ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 211 εκατ. ευρώ ή 9,1%, λόγω παράτασης των προθεσμιών για την απόδοση του παρακρατούμενου φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,
ζ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 17 εκατ. ευρώ ή 5,3%,
η) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 88 εκατ. ευρώ ή 21,3%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 962 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 54 εκατ. ευρώ από το στόχο (908 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 882 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 196 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Μάρτιο 2019 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.153 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 987 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.484 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 1.013 εκατ. ευρώ.
Η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τον Μάρτιο 2019 εισπράχθηκε ποσό 1.176 εκατ. ευρώ (904,1 εκατ. ευρώ αποτυπώνεται στην κατηγορία ‘Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών’ και 271,6 εκατ. ευρώ περιλαμβάνεται στην κατηγορία ‘ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών) που αφορά στην επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, που είχε αρχικά εκτιμηθεί ότι θα εισπραχθεί στο έτος 2018.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Μάρτιο 2019, είναι οι κάτωθι:

α) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 355 εκατ. ευρώ,
β) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 12 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων φόρος ασφαλίστρων κατά 13 εκατ. ευρώ,
γ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 19 εκατ. ευρώ,  εκ των οποίων ΕΝΦΙΑ κατά 17 εκατ. ευρώ,
δ) Μεταβιβάσεις κατά 98 εκατ. ευρώ,
ε) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 890 εκατ. ευρώ,
στ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 37 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Μάρτιο 2019 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

α) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 36 εκατ. ευρώ,
β) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 269 εκατ. ευρώ, λόγω της προαναφερόμενης παράτασης των προθεσμιών απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου,
γ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 32 εκατ. ευρώ,
δ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 32 εκατ. ευρώ

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 430 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 96 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Μαρτίου 2019 ανήλθαν σε 331 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 26 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (305 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου –  Μαρτίου  2019 ανήλθαν στα 12.754 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.010 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (13.763 εκατ. ευρώ). Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι είχε προβλεφθεί πίστωση ύψους 982 εκατ. ευρώ προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής, κατά το έτος 2019, των εφάπαξ χρηματικών ποσών του νόμου 4575/2018 σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των πληρωμών εντός του 2018 (στις πιστώσεις υπό κατανομή). Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές που υλοποιήθηκαν κατά το Α’ τρίμηνο ήταν ύψους 324 εκατ. ευρώ (εμφανίζονται στη στήλη της πραγματοποίησης στη γραμμή «Παροχές σε εργαζόμενους»).

Στις πιστώσεις υπό κατανομή συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι πιστώσεις του τακτικού αποθεματικού, οι οποίες κατά την διάρκεια του έτους μεταφέρονται σε άλλες μείζονες κατηγορίες για την πραγματοποίηση των σχετικών πληρωμών.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 545 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 120 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου –  Μαρτίου  2019 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 κατά 1.094 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων πληρωμών για τόκους κατά 751 εκατ. ευρώ, καθώς και των πρόσθετων αποδοχών κατά 328 εκατ. ευρώ (κυρίως οι πληρωμές των εφάπαξ χρηματικών ποσών του νόμου 4575/2018).

Ειδικότερα, τον Μάρτιο 2019 το σύνολο των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.785 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 444 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μάρτιος 2019

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο