Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Μαΐου 2016

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2016, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 814 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1.399 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και στόχου του Προϋπολογισμού 2016 για έλλειμμα 3.880 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.282 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1.506 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 820 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 19.208 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 328 εκατ. ευρώ ή 1,7%  έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 17.263 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 773 εκατ. ευρώ ή 4,7% έναντι του  στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2016 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 31 εκατ. ευρώ ή 1,2%,

β) Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 124 εκατ. ευρώ ή 15,6%,

γ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 77 εκατ. ευρώ ή 9,8%,

δ) ΦΠΑ καπνού κατά 40 εκατ. ευρώ ή 16,3%,

ε) ΦΠΑ λοιπών κατά 112 εκατ. ευρώ ή 2,3%,

στ) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 35 εκατ. ευρώ ή 77,7%,

ζ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 129 εκατ. ευρώ ή 12,2%,

η) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 188 εκατ. ευρώ ή 76,2%,

θ) Απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 146 εκατ. ευρώ ή 179,5%,

ι) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 423 εκατ. ευρώ ή 27,9%

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 42 εκατ. ευρώ ή 8,4%,

β) Φόροι στην περιουσία κατά 61 εκατ. ευρώ ή 5,9%,

γ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 129 εκατ. ευρώ ή 18,1%,

δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 46 εκατ. ευρώ ή 2,8%,

ε) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 77 εκατ. ευρώ ή 38,3%,

στ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 47 εκατ. ευρώ ή 25,3%,

ζ) Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 54 εκατ. ευρώ ή 54,5%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1.206 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 128 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016 (1.078 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.945 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 445 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Μάιο 2016 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.194 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 476 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 3.159 εκατ. ευρώ αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 451 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των εσόδων Μαΐου 2016 οφείλεται κυρίως:

α) στο φόρο εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 158 εκατ. ευρώ,

β) στους φόρους στην περιουσία κατά 40 εκατ. ευρώ,

γ) στους λοιπούς άμεσους φόρους κατά 37 εκατ. ευρώ,

δ) στο ΦΠΑ καπνού κατά 50 εκατ. ευρώ,

ε) στο ΦΠΑ λοιπών κατά 129 εκατ. ευρώ,

στ) στους λοιπούς Ε.Φ.Κ. (καπνού κλπ) κατά 174 εκατ. ευρώ,

Αντίθετα, μειωμένα έναντι του στόχου ήταν κυρίως τα έσοδα:

α) των άμεσων φόρων ΠΟΕ κατά 38 εκατ. ευρώ,

β) των εσόδων προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 41 εκατ. ευρώ

Οι επιστροφές εσόδων για την περίοδο Μαΐου 2016 ανήλθαν σε 228 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 66 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (162 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2016 ανήλθαν στα 20.022 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2.738 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου  (22.760 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 18.908 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 2.367 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 2.056 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 145 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 97 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 138 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας και 10 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1.114 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 371 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Μάιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.854 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 460 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.659 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 290 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 195 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 170 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

 

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Μαΐου 2016

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο