Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 592 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1.904 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και στόχου του Προϋπολογισμού 2016 για έλλειμμα 3.023 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 5.440 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 3.072 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.907 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 37.824 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 514 εκατ. ευρώ ή 1,4%  έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 35.248 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.483 εκατ. ευρώ ή 4,4% έναντι του  στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 32 εκατ. ευρώ ή 0,5%
β) Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 346 εκατ. ευρώ ή 18,4%
γ) Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 191 εκατ. ευρώ ή 16,0%,
δ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 100 εκατ. ευρώ ή 4,8%,
ε) ΦΠΑ καπνού κατά 36 εκατ. ευρώ ή 7,3%,
στ) ΦΠΑ λοιπών κατά 435 εκατ. ευρώ ή 4,9%,
ζ) Φόρος ασφαλίστρων κατά 23 εκατ. ευρώ ή 7,9%,
η) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 48 εκατ. ευρώ ή 59,8%,
θ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 106 εκατ. ευρώ ή 5,0%,
ι) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 16,4%,
ια) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 303 εκατ. ευρώ ή 92,4%,
ιβ) Απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 179 εκατ. ευρώ ή 128,4%,
ιγ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 608 εκατ. ευρώ ή 23,5%,
ιδ) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 32 εκατ. ευρώ.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 83 εκατ. ευρώ ή 8,4%,
β) Φόροι στην περιουσία κατά 109 εκατ. ευρώ ή 4,7%.
γ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 154 εκατ. ευρώ ή 11,8%,
δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 0,5%,
ε) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 168 εκατ. ευρώ ή 44,3%,
στ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 32 εκατ. ευρώ ή 11,1%,
ζ) Τα έσοδα του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 117 εκατ. ευρώ ή 58,5%,
η) Τα  έσοδα από ANFAs & SMPs κατά 225 εκατ. ευρώ, ή 37,5%.
θ) Τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 73 εκατ. ευρώ, ή 50,9%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2.149 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  μείωση κατά 18 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016 (2.167 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.576 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 969 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο 2016 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.879 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 1.103 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 5.371 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 1.025 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των εσόδων Σεπτεμβρίου 2016 οφείλεται κυρίως στις κατηγορίες:
α) του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 50 εκατ. ευρώ,
β) του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 139 εκατ. ευρώ,
γ) των φόρων στην περιουσία κατά 515 εκατ. ευρώ,
δ) των άμεσων φόρων Π.Ο.Ε. κατά 33 εκατ. ευρώ,
ε) του ΦΠΑ λοιπών κατά 48 εκατ. ευρώ,
στ) των λοιπών φόρων συναλλαγών κατά 15 εκατ. ευρώ,
ζ) των έμμεσων φόρων Π.Ο.Ε. κατά 30 εκατ. ευρώ,
η) των λοιπών μη φορολογικών εσόδων κατά 203 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένα έναντι του στόχου ήταν κυρίως τα έσοδα:
α) στο φόρο εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 20 εκατ. ευρώ,
β) στο ΦΠΑ καπνού κατά 22 εκατ. ευρώ,
γ) στους λοιπούς Ε.Φ.Κ. (καπνού κλπ) κατά 64 εκατ. ευρώ,
δ) στους λοιπούς φόρους κατανάλωσης κατά 37 εκατ. ευρώ,
ε) στα έσοδα του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 23 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, η υπερεκτέλεση στις εισπράξεις από φόρους στην περιουσία οφείλεται στην έναρξη καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ 2016, από το μήνα Σεπτέμβριο, αντί για το μήνα Αύγουστο, όπως είχε προβλεφθεί.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2016 ανήλθαν σε 242 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 115 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (358 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2016 ανήλθαν σε 508 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 78 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016 ανήλθαν στα 37.231 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3.101 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (40.332 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 34.550 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 2.472 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1.903 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 525 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 315 εκατ. ευρώ για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, 119 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 66 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 49 εκατ. ευρώ για επιδόματα πολυτέκνων, 28 εκατ. ευρώ για τις μεταναστευτικές ροές και 46 εκατ. ευρώ για τα εξοπλιστικά προγράμματα του ΥΠΕΘΑ.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 2.681 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 629 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Σεπτέμβριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.246 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 328 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.737 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 74 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 509 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 254 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.
Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2016

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο