Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου – Μαρτίου 2017

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2017, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.364 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 595 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου του Προϋπολογισμού 2017 (που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού) για έλλειμμα 1.408 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1.070 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1.863 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 992 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 11.417 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 998 εκατ. ευρώ ή 8,0%  έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2017.
Επισημαίνεται ότι η μείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι δεν εισπράχθηκε τον Μάρτιο ποσό 1.234 εκατ. ευρώ, από την παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων, όπως είχε εκτιμηθεί στον Προϋπολογισμό 2017.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 10.766 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 863 εκατ. ευρώ ή 7,4% έναντι του  στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2017, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε κυρίως στις εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 27 εκατ. ευρώ ή 165,5%,
β) Φόροι στην περιουσία κατά 138 εκατ. ευρώ ή 39,4%,
γ) Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 235 εκατ. ευρώ ή 46,2%,
δ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 34 εκατ. ευρώ ή 10,5%,
ε) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 25 εκατ. ευρώ ή 29,6%,
στ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 28 εκατ. ευρώ ή 48,6%,
ζ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 170 εκατ. ευρώ ή 69,3%,
η) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 470 εκατ. ευρώ ή 43,7%,
θ) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 35 εκατ. ευρώ.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 150 εκατ. ευρώ ή 8,9%,
β) ΦΠΑ καπνού κατά 41 εκατ. ευρώ ή 28,5%,
γ) ΦΠΑ λοιπών κατά 135 εκατ. ευρώ ή 4,4%,
δ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 144 εκατ. ευρώ ή 23,6%,
ε) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 17 εκατ. ευρώ ή 20,1%,
στ) Απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 64 εκατ. ευρώ ή 23,6%,
ζ) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 1.291 εκατ. ευρώ ή 95,4%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1.014 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 251 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (762 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 651 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 135 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Μάρτιο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.074 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 1.207 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Η μείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι δεν εισπράχθηκε τον Μάρτιο ποσό 1.234 εκατ. ευρώ, από την παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων, όπως είχε εκτιμηθεί στον Προϋπολογισμό 2017.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 2.781 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 1.276 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των εσόδων Μαρτίου 2017 οφείλεται κυρίως στις κατηγορίες:

α) των φόρων στην περιουσία κατά 62 εκατ. ευρώ,
β) των άμεσων φόρων Π.Ο.Ε. κατά 81 εκατ. ευρώ,
γ) των έμμεσων φόρων Π.Ο.Ε. κατά 33 εκατ. ευρώ,
δ) των λοιπών μη φορολογικών εσόδων κατά 49 εκατ. ευρώ,

Αντίθετα, μειωμένα έναντι του στόχου ήταν τον Μάρτιο 2017 κυρίως τα έσοδα:

α) στο ΦΠΑ καπνού κατά 28 εκατ. ευρώ,
β) στους λοιπούς ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 26 εκατ. ευρώ,
γ) στις απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 49 εκατ. ευρώ,
δ) στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 1.284 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) για την περίοδο Μαρτίου 2017 ανήλθαν σε 369 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 151 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (218 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την περίοδο Μαρτίου 2017 ανήλθαν σε 293 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 70 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Μαρτίου  2017 ανήλθαν στα 12.782 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.041 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (13.823 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 12.416 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 756 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 75 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 147 εκατ. ευρώ, οι επιδοτήσεις γεωργίας κατά 171 εκατ. ευρώ (κυρίως για την κάλυψη ελλείμματος του ΕΛΕΓΕΠ), οι αποδοχές και συντάξεις κατά  99 εκατ. ευρώ και οι αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 315 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 97 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 43 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 70 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 366 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 285 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Μάρτιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.873 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 10 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.681 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 80 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 191 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 90 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου – Μαρτίου 2017

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο