Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2017

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2017, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 434 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 1.135 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου του Προϋπολογισμού 2017 (που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού) για έλλειμμα 806 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.135 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2.853 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 864 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 8.343 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 209 εκατ. ευρώ ή 2,6%  έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2017.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.985 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 414 εκατ. ευρώ ή 5,5% έναντι του  στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 21 εκατ. ευρώ ή 256,5%,
β) Φόρος Εισοδήματος Ειδικών Κατηγοριών κατά 31 εκατ. ευρώ ή 15,4%,
γ) Φόροι στην περιουσία κατά 75 εκατ. ευρώ ή 22,1%,
δ) Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 154 εκατ. ευρώ ή 40,4%,
ε) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 15 εκατ. ευρώ ή 6,8%,
στ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 23 εκατ. ευρώ ή 7,6%,
ζ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 27 εκατ. ευρώ ή 52,8%,
η) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 137 εκατ. ευρώ ή 69,4%,
θ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 421 εκατ. ευρώ ή 47,8%,
ι) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 33 εκατ. ευρώ.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 130 εκατ. ευρώ ή 10,9%,
β) ΦΠΑ καπνού κατά 13 εκατ. ευρώ ή 14,8%,
γ) ΦΠΑ λοιπών κατά 144 εκατ. ευρώ ή 6,2%,
δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 2,0%,
ε) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 118 εκατ. ευρώ ή 26,5%,
στ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 12 εκατ. ευρώ ή 21,9%,
ζ) Απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 15 εκατ. ευρώ ή 10,8%,

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 645 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 100 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (545 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 358 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 205 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.179 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 36 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 3.938 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 82 εκατ. ευρώ.
Επισημαίνεται ότι τον Φεβρουάριο εισπράχτηκε μέρισμα από την Τράπεζα της Ελλάδος που ανήλθε σε 734 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 334 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο.

Η αύξηση των εσόδων Φεβρουαρίου 2017 οφείλεται κυρίως στις κατηγορίες:

α) του φόρου εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 35 εκατ. ευρώ,
β) των φόρων στην περιουσία κατά 70 εκατ. ευρώ,
γ) των άμεσων φόρων Π.Ο.Ε. κατά 34 εκατ. ευρώ,
δ) των έμμεσων φόρων Π.Ο.Ε. κατά 31 εκατ. ευρώ,
ε) των λοιπών μη φορολογικών εσόδων κατά 352 εκατ. ευρώ,

Αντίθετα, μειωμένα έναντι του στόχου ήταν κυρίως τα έσοδα:

α) στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 123 εκατ. ευρώ,
β) στο ΦΠΑ καπνού κατά  32 εκατ. ευρώ,
γ) στο ΦΠΑ λοιπών κατά 56 εκατ. ευρώ,
δ) στους λοιπούς ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 151 εκατ. ευρώ,
ε) στους λοιπούς φόρους κατανάλωσης κατά 12 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) για την περίοδο Φεβρουαρίου 2017 ανήλθαν σε 331 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 83 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (248 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την περίοδο Φεβρουαρίου 2017 ανήλθαν σε 241 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 46 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου  2017 ανήλθαν στα 7.909 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.031 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (8.940 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.735 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 836 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 163 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 115 εκατ. ευρώ, οι επιδοτήσεις γεωργίας κατά 228 εκατ. ευρώ (κυρίως για την κάλυψη ελλείμματος του ΕΛΕΓΕΠ), οι αποδοχές και συντάξεις κατά  74 εκατ. ευρώ και οι αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 286 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 393 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 12 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 174 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 196 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Φεβρουάριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.583 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 894 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.436 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 817 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 148 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 77 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

 

 

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2017

 

Χρονολογικές σειρές

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο