Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2015

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2015, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 3.530 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3.697 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και αναθεωρημένου στόχου του Προϋπολογισμού 2016 για έλλειμμα 2.573 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.270 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1.872 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2014 και αναθεωρημένου στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3.257 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 51.421 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 1.670 εκατ. ευρώ ή 3,1 %  έναντι του στόχου. Ωστόσο η απόκλιση αυτή οφείλεται στα μη εισπραχθέντα έσοδα από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs) ύψους 3.591 εκατ. Ευρώ, τα οποία ούτως ή άλλως δεν υπολογίζονται στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ορισμό του Προγράμματος. Συνεπώς προκύπτει υπερεκτέλεση των εσόδων σε ταμειακή βάση ύψους 1.921 εκατ. Ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 46.589 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2.030 εκατ. ευρώ ή 4,2 % έναντι του  στόχου του Προϋπολογισμού 2016. Η απόκλιση, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οφείλεται στην ανωτέρω υστέρηση των εσόδων από ANFAs & SMPs, που εν μέρει αντισταθμίζεται από την υπερεκτέλεση σε άλλες κατηγορίες εσόδων.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2015 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κατηγορίες εσόδων:

Α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 187 εκατ. ευρώ ή 2,5%,

Β) Φόρος Εισοδήματος Ειδικών Κατηγοριών κατά 79 εκατ. ευρώ ή 6,1%,

Γ) Φόροι στην περιουσία κατά 312 εκατ. ευρώ ή 10,9%,

Δ) ΦΠΑ λοιπών κατά 131 εκατ. ευρώ ή 1,2%,

Ε) Λοιποί Φόροι Συναλλαγών κατά 125 εκατ. ευρώ ή 25,0%,

ΣΤ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 33 εκατ. ευρώ ή 0,8%.

Ζ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 33 εκατ. ευρώ ή 3,1%

ΣΤ) Σύνολο μη φορολογικών εσόδων κατά 351 εκατ. ευρώ ή 9,9%, εκ των οποίων 256 εκατ. ευρώ αφορούν απολήψεις από Ε.Ε. και 94 εκατ. ευρώ λοιπά μη φορολογικά έσοδα.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα:

Α) Φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 15 εκατ. ευρώ ή  0,5%,

B) ΦΠΑ καπνού κατά 25 εκατ. ευρώ ή 3,7%,

Γ) Λοιπών ΕΦΚ (καπνού κλπ.) κατά 30 εκατ. ευρώ ή 1,1%

Δ) Λοιπών Φόρων Κατανάλωσης κατά 61 εκατ. ευρώ ή 17,6%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2.922 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  μείωση κατά 448 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3.370 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 4.832 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 360 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο 2015 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6.485 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται όμως ότι δεν εισπράχθηκαν τα έσοδα από ANFAs & SMPs, ύψους 1.724 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 5.558 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα ΠΔΕ για το μήνα Δεκέμβριο ανήλθαν σε 927 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κυρίως λόγω αυξημένων προκαταβολών για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Η αύξηση των εσόδων κατά τον Δεκέμβριο 2015 οφείλεται κυρίως σε υπερεκτέλεση στις εξής κατηγορίες εσόδων:

Α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 113 εκατ. ευρώ,

B) Φόρος Εισοδήματος Ειδικών Κατηγοριών κατά 52 εκατ. ευρώ

Γ) Φόροι στην περιουσία κατά 164 εκατ. ευρώ,

Δ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 36 εκατ. ευρώ,

Ε) ΦΠΑ λοιπών κατά 61 εκατ. ευρώ,

ΣΤ) Λοιποί Φόροι Συναλλαγών κατά 66 εκατ. ευρώ,

Ζ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 64 εκατ. ευρώ,

Η) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 20 εκατ. ευρώ,

Θ) Σύνολο μη φορολογικών εσόδων κατά 332 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 257 εκατ. ευρώ αφορούν απολήψεις από Ε.Ε. και 75 εκατ. ευρώ λοιπά μη φορολογικά έσοδα.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα:

Α) Φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 62 εκατ. ευρώ,

B) ΦΠΑ καπνού κατά 23 εκατ. ευρώ,

Γ) Λοιπών ΕΦΚ (καπνού κλπ.) κατά 52 εκατ. ευρώ,

Δ) Λοιπών Φόρων Κατανάλωσης κατά 52 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων σε ταμειακή βάση για τον Δεκέμβριο 2015 ανήλθαν σε 337 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 54.951 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 713 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου  (55.664 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48.545 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 719 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 626 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 6.406 εκατ. ευρώ δηλαδή πραγματοποιήθηκε το σύνολο του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Δεκέμβριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8.770 εκατ. ευρώ καλύπτοντας κατά το μεγαλύτερο μέρος την υστέρηση του 11 μήνου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6.060 εκατ. ευρώ ενώ οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.710 εκατ. Ευρώ.

 

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2015

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο