Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου – Αυγούστου 2016

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2016, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.040 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1.104 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και στόχου του Προϋπολογισμού 2016 για έλλειμμα 3.880 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3.751 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 3.798 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 980 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 31.945 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 589 εκατ. ευρώ ή 1,8%  έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 29.878 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 458 εκατ. ευρώ ή 1,6% έναντι του  στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2016, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 207 εκατ. ευρώ ή 14,1%

β) Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 158 εκατ. ευρώ ή 14,1%,

γ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 96 εκατ. ευρώ ή 5,6%,

δ) ΦΠΑ καπνού κατά 58 εκατ. ευρώ ή 13,5%,

ε) ΦΠΑ λοιπών κατά 387 εκατ. ευρώ ή 4,9%,

στ) Φόρος ασφαλίστρων κατά 28 εκατ. ευρώ ή 14,5%,

ζ) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 40 εκατ. ευρώ ή 55,5%,

η) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 170 εκατ. ευρώ ή 9,2%,

θ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 13 εκατ. ευρώ ή 16,2%,

ι) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 272 εκατ. ευρώ ή 87,4%,

κ) Απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 171 εκατ. ευρώ ή 181,0%,

λ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 405 εκατ. ευρώ ή 17,1%

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 18 εκατ. ευρώ ή 0,4%,

β) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 63 εκατ. ευρώ ή 7,3%,

γ) Φόροι στην περιουσία κατά 624 εκατ. ευρώ ή 34,6%.

δ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 158 εκατ. ευρώ ή 13,5%,

ε) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 20 εκατ. ευρώ ή 6,2%,

στ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 13 εκατ. ευρώ ή 0,5%,

ζ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 131 εκατ. ευρώ ή 40,0%,

η) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 39 εκατ. ευρώ ή 14,8%,

θ) Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 12 εκατ. ευρώ ή 6,2%,

ι) Τα έσοδα του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 95 εκατ. ευρώ ή 53,2%,

κ) Τα  έσοδα από ANFAs & SMPs κατά 225 εκατ. ευρώ, ή 37,5%.

λ) Τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 85 εκατ. ευρώ, ή 59,5%

Επισημαίνεται ότι, η υποεκτέλεση στις εισπράξεις από φόρους στην περιουσία οφείλεται στην έναρξη καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ 2016, από το μήνα Σεπτέμβριο, αντί για το μήνα Αύγουστο, όπως είχε προβλεφθεί.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1.907 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 97 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016 (1.809 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.067 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.048 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Αύγουστο 2016 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.947 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 52 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 3.926 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 57 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των εσόδων Αυγούστου 2016 οφείλεται κυρίως:

α) του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 108 εκατ. ευρώ,

β) του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 181 εκατ. ευρώ,

γ) του φόρου εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 24 εκατ. ευρώ,

δ) των άμεσων φόρων Π.Ο.Ε. κατά 31 εκατ. ευρώ,

ε) των λοιπών άμεσων φόρων κατά 30 εκατ. ευρώ,

στ) του ΦΠΑ λοιπών κατά 136 εκατ. ευρώ,

ζ) του φόρου ασφαλίστρων κατά 11 εκατ. ευρώ,

η) των Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 20 εκατ. ευρώ,

θ) των έμμεσων φόρων Π.Ο.Ε. κατά 32 εκατ. ευρώ,

ι) των απολήψεων από Ε.Ε κατά 23 εκατ. ευρώ,

κ) των λοιπών μη φορολογικών εσόδων κατά 99 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένα έναντι του στόχου ήταν κυρίως τα έσοδα:

α) στο φόρο στην περιουσία κατά 649 εκατ. ευρώ,

β) στο ΦΠΑ καπνού κατά 21 εκατ. ευρώ,

γ) στους λοιπούς Ε.Φ.Κ. (καπνού κλπ) κατά 74 εκατ. ευρώ,

δ) στα έσοδα του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 22 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) για την περίοδο Αυγούστου 2016 ανήλθαν σε 186 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 123 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (309 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την περίοδο Αυγούστου 2016 ανήλθαν σε 20 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2016 ανήλθαν στα 32.985 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3.429 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (36.414 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30.813 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 2.546 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 2.004 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 507 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 292 εκατ. ευρώ για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, 120 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 138 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας και 49 εκατ. ευρώ για επιδόματα πολυτέκνων.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 2.172 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 883 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Αύγουστο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.155 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 133 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.688 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 151 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 468 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 18 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Αυγούστου 2016

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο