Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου – Απριλίου 2017

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2017, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.142 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 973 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου του Προϋπολογισμού 2017 (που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού) για έλλειμμα 2.042 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1.726 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1.906 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 798 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 15.300 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 827 εκατ. ευρώ ή 5,1%  έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2017.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 14.558 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 161 εκατ. ευρώ ή 1,1% έναντι του  στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2017, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε κυρίως στις εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 21 εκατ. ευρώ ή 68,9%,
β) Φόροι στην περιουσία κατά 182 εκατ. ευρώ ή 50,2%,
γ) Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 275 εκατ. ευρώ ή 44,2%,
δ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 35 εκατ. ευρώ ή 8,1%,
ε) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 23 εκατ. ευρώ ή 19,9%,
στ) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 32 εκατ. ευρώ ή 68,7%,
ζ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 27 εκατ. ευρώ ή 39,8%,
η) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 192 εκατ. ευρώ ή 66,2%,
θ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 534 εκατ. ευρώ ή 41,8%,
ι) Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 14 εκατ. ευρώ ή 19%,
ια) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 35 εκατ. ευρώ.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 190 εκατ. ευρώ ή 8,7%,
β) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 26 εκατ. ευρώ ή 4,1%,
γ) ΦΠΑ καπνού κατά 60 εκατ. ευρώ ή 30,4%,
δ) ΦΠΑ λοιπών κατά 143 εκατ. ευρώ ή 3,4%,
ε) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 102 εκατ. ευρώ ή 6,8%,
στ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 180 εκατ. ευρώ ή 21,7%,
ζ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 12 εκατ. ευρώ ή 10,6%,
η) Απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 127 εκατ. ευρώ ή 37,0%,
θ) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 411 εκατ. ευρώ ή 30,1%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1.262 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 284 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (978 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 742 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 666 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Απρίλιο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.883 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 171 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 3.792 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 702 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των εσόδων Απριλίου 2017 οφείλεται κυρίως στις κατηγορίες:

α) των φόρων στην περιουσία κατά 44 εκατ. ευρώ,
β) των άμεσων φόρων Π.Ο.Ε. κατά 41 εκατ. ευρώ,
γ) του τέλους ταξινόμησης οχημάτων κατά 10 εκατ. ευρώ,
δ) των έμμεσων φόρων Π.Ο.Ε. κατά 23 εκατ. ευρώ,
ε) των λοιπών μη φορολογικών εσόδων κατά 65 εκατ. ευρώ,
στ) των εσόδων αποκρατικοποιήσεων κατά 881 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τον Απρίλιο εισπράχθηκε ποσό 893 εκατ. ευρώ από την παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων, που αποτελεί μέρος του τιμήματος των 1.234 εκατ. ευρώ, που είχε εκτιμηθεί στον Προϋπολογισμό 2017 ότι θα εισπραττόταν στο Μάρτιο.

Αντίθετα, μειωμένα έναντι του στόχου ήταν τον Απρίλιο 2017 κυρίως τα έσοδα:

α) στο Φόρο Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 40 εκατ. ευρώ,
β) στο Φόρο Εισοδήματος Ειδικών Κατηγοριών κατά 17 εκατ. ευρώ,
γ) στο ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 43 εκατ. ευρώ,
δ) στο ΦΠΑ καπνού κατά 19 εκατ. ευρώ,
ε) στους ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 96 εκατ. ευρώ,
στ) στους λοιπούς ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 36 εκατ. ευρώ,
ζ) στις απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 63 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) για την περίοδο Απριλίου 2017 ανήλθαν σε 249 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 33 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (216 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την περίοδο Απριλίου 2017 ανήλθαν σε 91 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 531 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Απριλίου  2017 ανήλθαν στα 16.442 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.728 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (18.170 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 15.907 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1.159 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 85 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 169 εκατ. ευρώ, οι επιδοτήσεις γεωργίας κατά 150 εκατ. ευρώ (κυρίως για την κάλυψη ελλείμματος του ΕΛΕΓΕΠ), οι αποδοχές και συντάξεις κατά  134 εκατ. ευρώ, οι αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 332 εκατ. ευρώ και τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 55 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 164 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 85 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 77 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 535 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 569 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Απρίλιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.660 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 686 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.491 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 403 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 169 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 284 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου – Απριλίου 2017 (pdf)

Χρονολογικές Σειρές Απριλίου 2017

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο