Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2016

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2016, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.321 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 194 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και στόχου του Προϋπολογισμού 2016 για έλλειμμα 615 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3.038 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1.238 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.065 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 9.622 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 961 εκατ. ευρώ ή 11,1 %  έναντι του στόχου Προϋπολογισμού 2016.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8.100 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 319 εκατ. ευρώ ή 4,1 % έναντι του  στόχου του Προϋπολογισμού 2016.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κατηγορίες εσόδων:

Α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 39 εκατ. ευρώ ή 3,7%,

Β) Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 153 εκατ. ευρώ ή 46,7%,

Γ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 42 εκατ. ευρώ ή 13,4%,

Δ) Φόρος ασφαλίστρων κατά 11 εκατ. ευρώ ή 417,7%.

Ε) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 110 εκατ. ευρώ ή 74,9%,

ΣΤ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 430 εκατ. ευρώ ή 49,5%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κατηγορίες:

Α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 32 εκατ. ευρώ ή  14,3%

Β) Φόροι στην περιουσία κατά 218 εκατ. ευρώ ή 22,1%,

Γ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 75 εκατ. ευρώ ή 26,7%,

Δ) ΦΠΑ λοιπών κατά 65 εκατ. ευρώ ή 2,9%,

Ε) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 74 εκατ. ευρώ ή 10,8%,

ΣΤ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 33 εκατ. ευρώ ή 38,2%,

Ζ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 16 εκατ. ευρώ ή 24,3%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 544 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  μείωση κατά 45 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016 (589 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.522 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 642 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, το Φεβρουάριο 2016 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.408 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 568 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 4.452 εκατ. ευρώ αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 332 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των εσόδων Φεβρουαρίου 2016 οφείλεται κυρίως:

Α) στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 50 εκατ. ευρώ,

Β) στους άμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 74 εκατ. ευρώ,

Γ) στους λοιπούς άμεσους φόρους κατά 22 εκατ. ευρώ,

Δ) στο ΦΠΑ καπνού κατά 8 εκατ. ευρώ,

Ε) στο ΦΠΑ λοιπών κατά 37 εκατ. ευρώ,

ΣΤ) στο φόρο ασφαλίστρων κατά 6 εκατ. ευρώ,

Ζ) στους λοιπούς Ε.Φ.Κ. κατά 17 εκατ. ευρώ,

Η) στους Έμμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 29 εκατ. ευρώ,

Θ) στα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 344 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένα έναντι του στόχου ήταν τα έσοδα:

Α) του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 4 εκατ. ευρώ,

Β) των φόρων στην περιουσία κατά 120 εκατ. ευρώ,

Γ) του ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 44 εκατ. ευρώ,

Δ) του Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 29 εκατ. ευρώ,

Ε) των λοιπών φόρων κατανάλωσης κατά 11 εκατ. ευρώ,

ΣΤ) των λοιπών έμμεσων φόρων κατά 4 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων για την περίοδο Φεβρουαρίου 2016 ανήλθαν σε 248 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 4 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (244 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2016 ανήλθαν στα 8.301 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 975 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου  (9.277 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.941 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 960 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 913 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 196 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 40 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 11 εκατ. ευρώ για επίδομα θέρμανσης και 27 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 360 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 15 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Φεβρουάριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5.160 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 492 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.935 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 492 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 225 εκατ. ευρώ στο ύψος του μηνιαίου στόχου.

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2016

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο