Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2018

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2018, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2.316 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 1.911 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2019, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και ελλείμματος 4.268 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3.237 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3.604 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1.940 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2017.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 53.682 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1.483 εκατ. ευρώ ή 2,7%  έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το 2018 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2019.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 51.042 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 267 εκατ. ευρώ ή 0,5% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 23 εκατ. ευρώ ή 0,3%,
β) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 89 εκατ. ευρώ ή 2,5%,
γ) Φόροι στην περιουσία κατά 17 εκατ. ευρώ ή 0,5%,
δ) ΦΠΑ λοιπών κατά 89 εκατ. ευρώ ή 0,7%,
ε) Φόρος ασφαλίστρων κατά 11 εκατ. ευρώ ή 2,7%,
στ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 13 εκατ. ευρώ ή 1,1%,
ζ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 48 εκατ. ευρώ ή 11,0%,
η) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 64 εκατ. ευρώ ή 5,9%,
θ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 46 εκατ. ευρώ ή 11,3%,
ι) Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 32 εκατ. ευρώ ή 10,1%.
Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 175 εκατ. ευρώ ή 9,0%,
β) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 29 εκατ. ευρώ ή 1,2%,
γ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 21 εκατ. ευρώ ή 1,0%,
δ) ΦΠΑ καπνού κατά 10 εκατ. ευρώ ή 1,5%,
ε) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 24 εκατ. ευρώ ή 8,4%,
στ) Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 32 εκατ. ευρώ ή 0,8%,
ζ) Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κλπ) κατά 79 εκατ. ευρώ ή 2,7%,
η) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 122 εκατ. ευρώ ή 27,4%,
θ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 13 εκατ. ευρώ ή 0,3%,
ι) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 16 εκατ. ευρώ ή 43,2%,
ια) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 1.133 εκατ. ευρώ ή 82,9%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 3.680 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 962 εκατ. ευρώ από το στόχο (4.642 εκατ. ευρώ). Επιπλέον στο δωδεκάμηνο έχουν πραγματοποιηθεί και επιστροφές εσόδων της τάξης των 1.900 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων οφειλών (πίνακας 1Β).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.639 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.216 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6.210 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 2.243 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5.422 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 922 εκατ. ευρώ.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Δεκέμβριο 2018, είναι οι κάτωθι:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 20 εκατ. ευρώ,
β) ΦΠΑ λοιπών κατά 47 εκατ. ευρώ,
γ) Φόρος ασφαλίστρων κατά 13 εκατ. ευρώ,
δ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 11 εκατ. ευρώ,
ε) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 18 εκατ. ευρώ,
στ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 14 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Δεκέμβριο 2018 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 40 εκατ. ευρώ,
β) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 72 εκατ. ευρώ,
γ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 19 εκατ. ευρώ,
δ) Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 13 εκατ. ευρώ,
ε) Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κλπ) κατά 18 εκατ. ευρώ,
στ) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 126 εκατ. ευρώ,
ζ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 95 εκατ. ευρώ,
η) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 16 εκατ. ευρώ,
θ) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 1.131 εκατ. ευρώ.

Η απόκλιση από το στόχο στο Δεκέμβριο 2018, η οποία επηρεάζει και τα σωρευτικά μεγέθη, οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ποσό ύψους 1.115 εκατ. ευρώ που αφορά στην επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών για την περίοδο 2026-2046 και το οποίο θα εισπραχθεί τον Ιανουάριο 2019 αντί του Δεκεμβρίου που είχε προϋπολογισθεί. Το γεγονός αυτό δεν έχει καμία δημοσιονομική επίπτωση στο τρέχον έτος καθόσον αφορά έσοδα σε μεταγενέστερα έτη.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 788 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.321 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Δεκεμβρίου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 499 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 486 εκατ. ευρώ από το μηνιαίο στόχο (985 εκατ. ευρώ). Επιπρόσθετο ποσό ύψους 307,9 εκατ. ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων, όπως προαναφέρεται, και περιλαμβάνεται στον πίνακα 1Β.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2018 ανήλθαν στα 55.998 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.077 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (57.075 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 49.761 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 564 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για λοιπές παροχές κατά 286 εκατ. ευρώ (οι οποίες αφορούν σε εφάπαξ χρηματικά ποσά του ν. 4575/2018 άρθρα 10-14, τα οποία θα πληρωθούν τον Ιανουάριο του 2019 αντί του Δεκεμβρίου του 2018 που είχε αρχικά προϋπολογισθεί) και οι λειτουργικές δαπάνες κατά 243 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 308 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 6.237 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 513 εκατ. ευρώ.

Ειδικά για τον μήνα Δεκέμβριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 11.090 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 1.731 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.347 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 693 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 3.743 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 1.038 εκατ. ευρώ.

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2018

Χρονολογικές σειρές

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο